ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42358 1 8 8 เด็กชาย ธีรภัทร เชื้อพงษ์
2 41633 2 10 2 เด็กชาย จิรภัทร เทียนหล่อ
3 39907 4 10 13 นาย ณัฐพงษ์ ขจัดภัย