ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 39496 4 1 5 นาย พิสิษฐ์ สิริกานต์เรืองศรี
2 39690 4 3 22 นาย ภานุรุจ โคตรหมอ
3 47238 4 4 34 นางสาว รักษ์สกุล โพธิ์นิธิเตกุล
4 47243 4 4 39 นางสาว อาทิชา มาศรี
5 39638 4 5 4 นาย วิษณุศรณ์ ภาคพรม
6 39670 4 5 5 นาย กิตติ์พิพัฒน์ สัพทานนท์
7 39860 4 5 6 นาย นิษฐภัทร วัจนา
8 39948 4 5 9 นาย กนกชัย ฝักกระโทก
9 40003 4 5 10 นาย ธีรพัฒชัย เรืองกระโทก
10 40011 4 5 11 นาย ภูวนาฐ เกื้อสง
11 40057 4 5 12 นาย เมทัช เปลื้องสันเทียะ
12 40149 4 5 13 นาย ปาร​เมศ​ หนู​กลาง​
13 47245 4 5 14 นาย ชนาธิศ ผิวละออ
14 47246 4 5 15 นาย ณัฐวุฒิ สงมะเริง
15 39703 4 5 20 นางสาว ฐิติชญา สุวรรณพิงคา
16 39939 4 5 26 นางสาว ปาริศรา บุญปลูก
17 39634 4 6 1 นาย พีรกานต์ คาถา
18 39675 4 6 3 นาย ณัชพล จินดามาตย์
19 39718 4 6 4 นาย ธนกร บุญศรี
20 39780 4 6 6 นาย ศิรสิทธิ์ สิทธิโชติ
21 39912 4 6 7 นาย นราธิป วงศ์วัฒนานนันท์
22 40000 4 6 8 นาย ณัฐสธน ทองแก้ว
23 40102 4 6 9 นาย พีรวิชญ์ คำแก้ว
24 40142 4 6 10 นาย ณัฐดนัย แซ่อือ
25 47258 4 6 12 นาย กันตพงศ์ กลัดหวาด
26 47260 4 6 14 นาย ชาครีย์ พลอยกระโทก
27 47261 4 6 15 นาย ปรเมศวร์ ดำนุ่น
28 47263 4 6 17 นาย เรืองฤทธิ์ วาลีประโคน
29 47268 4 6 38 นางสาว พรพรรณดาว ชินพีระเสถียร
30 39501 4 7 1 นาย ภูริณัฐ ปุ๊กหมื่นไวย
31 39602 4 7 2 นาย พุฒินาท กึ่งจะบก
32 39623 4 7 4 นาย คณาธิป อินคง
33 39628 4 7 6 นาย ธนภัทร ศิริธรรม
34 39630 4 7 7 นาย ประพลเดช วิริยมานะธรรม
35 39680 4 7 9 นาย แทนคุณ ทัดวรพงศ์
36 39691 4 7 10 นาย ภูริภัทร ท้าวนอก
37 39762 4 7 11 นาย คณิน ศรี​วิชัย​
38 40013 4 7 12 นาย วัชรากร สร้อยสระน้อย
39 47273 4 7 15 นาย ธีรศักดิ์ สิงห์ทะเล
40 47274 4 7 16 นาย ภาณุวัฒน์ บ่อยกระโทก
41 47275 4 7 17 นาย สิรวิชญ์ ขำประถม
42 39688 4 8 4 นาย ภาธรธฤต ดุลยติธรรม
43 39689 4 8 5 นาย ภานุพันธุ์ ควรเสนาะ
44 39728 4 8 6 นาย รัฐนันท์ ศรีพิทักษ์
45 40006 4 8 9 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีพิทักษ์
46 40059 4 8 11 นาย ราชพฤกษ์ ชนะทะเล
47 47284 4 8 12 นาย กฤษฎา แข็งขัน
48 39511 4 8 18 นางสาว ญาณิศา พวงโคกกรวด
49 47296 4 8 35 นางสาว ปัจฉิมิกา คงสุข
50 39537 4 9 1 นาย สุทธิพจน์ เพิ่มพิบูลย์
51 39570 4 9 2 นาย วรัญญู อยู่ทะเล
52 39765 4 9 6 นาย ชิษณุพงศ์​ ไกร​เพ็ชร​
53 39995 4 9 9 นาย ชญานนท์ จำปาทอง
54 40044 4 9 11 นาย ณัฏฐ์ ขอจัดกลาง
55 40055 4 9 12 นาย ภควัต แซ่ลิ้ม
56 40056 4 9 13 นาย ภูมิพิภัทร ขวัญเมือง
57 47302 4 9 14 นาย กมล ธงไชย
58 47304 4 9 16 นาย พัทธดนย์ โพธิ์พิทักษ์
59 39679 4 10 2 นาย ถาม์พร เจียมโพธิ์
60 39732 4 10 5 นาย สุธินันท์ นนกระโทก
61 39998 4 10 16 นาย ณภัทร เกิดสีทอง
62 39840 4 10 27 นางสาว ณัฏฐวรรณ จันขุน
63 40029 4 10 34 นางสาว ปรายฟ้า คชสาร
64 40085 4 10 37 นางสาว ภัคจิรา วีระชัยสันติกุล
65 39677 4 11 1 นาย ณัฐพนธ์ เพ็งสันเทียะ
66 39685 4 11 2 นาย นภาดล พุทธจักรศรี
67 39768 4 11 4 นาย ธีร์จุฑา ฉอสันเทียะ
68 39769 4 11 5 นาย ธีรพงศ์ เเก่นเเก้ว
69 39808 4 11 10 นาย ก้องภพ แก้วอุดร
70 39823 4 11 12 นาย ยศวีร์ ศรีพิทักษ์
71 39855 4 11 13 นาย ชยพล ศรีอำไพ
72 39870 4 11 14 นาย ศุภกร ทองกระโทก
73 40109 4 11 16 นาย อัครินทร์ ร่มกลาง
74 47315 4 11 20 นาย ฐิติรัตน์ วงผดุง
75 40115 4 11 33 นางสาว กุลนัดดา พันธ์กุ่ม
76 41293 4 11 35 นางสาว เขมณัฏฐ์ กฤษหมื่นไวย
77 39601 4 12 2 นาย พีระโรจน์ จันทร์พานิชเจริญ
78 39671 4 12 3 นาย เจตน์ชาคริณ หิรัญบุลาภรณ์
79 39672 4 12 4 นาย ชัยสิทธิ์ โลหะเวข
80 39696 4 12 5 นาย วีรวิชญ์ สาระลัย
81 39698 4 12 6 นาย สิระ จตุรโยธิน
82 39763 4 12 7 นาย ชัยพัทธ์ พละกูล
83 39830 4 12 8 นาย อภิวัฒน์ ท้าวนอก
84 39996 4 12 10 นาย ชัยพิพัฒน์ โนนโพธิ์
85 40009 4 12 11 นาย ภูมิสิทธิ์ มันตาพันธ์
86 40047 4 12 13 นาย ธนกร ศิลปศาสตร์
87 40050 4 12 14 นาย ธนเดช โลหณุต
88 40061 4 12 15 นาย วิทชิคุณ ตาบุตร
89 41291 4 12 17 นาย กันต์ธร ศิริบุญนภา
90 47323 4 12 18 นาย จิราธิวัฒน์ ตระกูลภัทรเวช
91 47324 4 12 19 นาย ธัญวรัตม์ กลุ่มในเมือง
92 39731 4 13 3 นาย สิรภัทร สุวรรณกลาง
93 39909 4 13 8 นาย ธนดล ดาลุนสิม
94 39920 4 13 9 นาย หฤษฎ์ อุดมศิลป์
95 39954 4 13 10 นาย ธนภัทร เดี่ยวกลาง
96 39965 4 13 12 นาย วจนะ บรรณจิตร
97 40088 4 13 14 นาย คณาธิป ทิพย์สมบัติ
98 40090 4 13 15 นาย ชโนดม สุวรรณเลิศ
99 39669 4 14 1 นาย การัณยภาส อ่อนชำนิ
100 39683 4 14 2 นาย ธารา ปะฏิโยเก
101 39714 4 14 3 นาย กรวิชญ์ ดวงซาทม
102 39778 4 14 6 นาย ยศกรณ์ ยอดทองหลาง
103 39817 4 14 8 นาย ธันวา แซ่ซึง
104 39964 4 14 11 นาย ภูริพิพัฒน์ แซ่อุ้ย
105 40026 4 14 31 นางสาว ธนิดา วรุณโรจน์
106 39681 4 15 4 นาย ธนโชติ ปานเกิด
107 39682 4 15 5 นาย ธัญญารัตน์ ประกอบผล
108 39908 4 15 6 นาย ธนดล เทวบุตร
109 40010 4 15 9 นาย ภูวดล ผางสระน้อย
110 40105 4 15 10 นาย เมฆา​ณะ​ อู่​สุวรรณ​
111 39528 4 16 1 นาย นฤพล บุญคำมูล
112 39764 4 16 2 นาย ชัยอนันต์ บุญเชื่อม
113 47352 4 16 8 นาย อาริค รัตนชัยณรงค์
114 39741 4 16 10 นางสาว ธนัสถา ภูมิเกาะ
115 39801 4 16 17 นางสาว พณิชา ตายงค์
116 39837 4 16 19 นางสาว ชนากานต์ แก้วลือชัย
117 39981 4 16 23 นางสาว ปาลิตา ไหวดี
118 39856 4 17 5 นาย ชลันธร หอมจันทร์
119 39862 4 17 6 นาย พิพัฒน์ ละออ
120 39864 4 17 7 นาย ภาคภูมิ เดชา
121 40052 4 17 13 นาย ธนภัสสร์ สร้อยสนธิ์
122 40157 4 17 17 นาย สิทธินนท์ วงศ์เพียรกิจ
123 47360 4 17 18 นาย คิมหันต์ เค้าทอง
124 38564 5 1 5 นาย นิติธร วงษาบุตร
125 38995 5 1 14 นาย ศุภฤกษ์ สุทธวงศ์
126 38798 5 4 2 นาย พงศธร โฉดโคกสูง
127 38842 5 4 3 นาย นิธิศวร์ รับพร
128 38976 5 4 5 นาย จิรภัทร สุวรรณาโค
129 39221 5 4 10 นาย พิชญากร สัจจชูสวัสดิ์
130 38823 5 4 23 นางสาว ภูรีวัลคุ์ ราชวัฏ
131 41947 5 4 39 นางสาว ศศิวิมล จันทร์กลาง
132 38756 5 5 2 นาย อัครพล อันฤดี
133 38808 5 5 3 นาย สุวิจักขณ์ แก้วม่วงพะเนาว์
134 39170 5 5 6 นาย พันธุ์ธัช ศิริวิโรจน์
135 41949 5 5 9 นาย เขื่อนเพชร แก้วมะเริง
136 41953 5 5 13 นาย อัจฉริยะ ศิริเกษร
137 39097 5 5 27 นางสาว นันทิตา จันทร์พะเนา
138 41959 5 5 33 นางสาว พิมพ์ลภรณ์ แซ่เล้า
139 38635 5 6 1 นาย รพีพงศ์ พันธุรักษ์
140 38881 5 6 4 นาย กฤษกร สืบค้า
141 39174 5 6 6 นาย ภานุวัฒน์ ทองสุ
142 39206 5 6 8 นาย กรภัทร หัสสากร
143 39226 5 6 10 นาย ศิริวัฒน์ รำมะเริง
144 41966 5 6 11 นาย นราวิชญ์ ศรีรงค์
145 38592 5 7 1 นาย ธัชกร จงกลกลาง
146 38597 5 7 2 นาย ภูธเนศ นิราชสูงเนิน
147 38600 5 7 3 นาย ศุภกร ศรีสกุลเตียว
148 38706 5 7 7 นาย พลาธิป ปลอดกระโทก
149 38893 5 7 12 นาย พงศธร ตั้งประเสริฐศิริ
150 39168 5 7 14 นาย พงษ์ประภัส อำทะวงษ์
151 41986 5 7 16 นาย ธรรณธรณ์ จู๋ในเมือง
152 41989 5 7 33 นางสาว ณัฐสุดา ชมเดชดี
153 38591 5 8 2 นาย ธนิสร เอี่ยมสุข
154 38627 5 8 3 นาย ช้างต้น จันทรโพธิ์
155 38663 5 8 4 นาย ตุลธร ราศรีรัตนะ
156 38692 5 8 5 นาย กนกพันธุ์ มาพะเนา
157 38693 5 8 6 นาย กฤตยชณ์ ย่านกลาง
158 38699 5 8 9 นาย ธนภัทร ชาญวิชา
159 38702 5 8 11 นาย นภัสพงศ์ ปิดกระโทก
160 38750 5 8 13 นาย พีรพัฒน์ แกงขุนทด
161 38901 5 8 14 นาย สิรภพ ชูนินทร์
162 38975 5 8 15 นาย จักรธร พลจันทึก
163 41999 5 8 16 นาย สนธยา แว่วดี
164 38594 5 9 2 นาย พิสิษฐ์ จงอุดมทรัพย์
165 38599 5 9 3 นาย วิศรวัส จันทร์เปรมเจริญ
166 38701 5 9 8 นาย ธีรพันธ์ สงทามะดัน
167 38714 5 9 9 นาย ศิริมงคล เอมสุข
168 39177 5 9 14 นาย รัฐพล ว่องไว
169 39222 5 9 15 นาย ภาสกร เปล้ากระโทก
170 42013 5 9 17 นาย ชนาธิป ศรีเฉลิมศักดิ์
171 38805 5 10 1 นาย วีรยุทธ ชาติกลาง
172 38891 5 10 2 นาย พงศกร วิเศษแก้ว
173 38947 5 10 4 นาย สุวิจักษณ์ ชอบนา
174 38979 5 10 5 นาย อันดา เจริญศิริ
175 38982 5 10 6 นาย ธีรภาพ เอี่ยมสว่าง
176 39080 5 10 11 นาย ปวริศ พรวนกระโทก
177 39116 5 10 13 นาย ณรงศักดิ์ สนิทชัย
178 42019 5 10 19 นาย ธีรเจต ใจดี
179 38846 5 11 7 นาย ภคนันท์ พรมทัต
180 38856 5 11 8 นาย อภิชา ยวงทอง
181 38986 5 11 14 นาย พุทธชาตรี ศรีคำบาง
182 39085 5 11 17 นาย เมธัส ธีธัชญาณาธิป
183 38951 5 12 7 นาย อัครชัย เพ็งไธสง
184 39039 5 12 11 นาย รุ่งวิกรัย งามสอาด
185 39229 5 12 14 นาย อานันต์ พุทธไทย
186 39243 5 12 35 นางสาว พนิดา เมฆกลาง
187 38222 5 13 3 นาย สุรศักดิ์ แป้นคนโท
188 38710 5 13 4 นาย ภูวดล อินทรกำแหง
189 38745 5 13 6 นาย ณัฐภูมิ ประภาวะดิลก
190 38980 5 13 10 นาย ธนวัฒน์ แวงดงบัง
191 39044 5 13 14 นาย อชิรวัชร มวยดี
192 38789 5 14 3 นาย ณัฐุวุฒิ จันปุ่ม
193 38841 5 14 4 นาย ธีรภัทร แป้นบรรจบ
194 38843 5 14 5 นาย พงศภัค อินมะดัน
195 38977 5 14 8 นาย ชนธัญ นวลใย
196 38992 5 14 9 นาย ศิรภัทร นามมะเริง
197 39224 5 14 16 นาย วันชัย บัวแก้ว
198 39228 5 14 17 นาย อธิป บุญมี
199 39101 5 14 26 นางสาว พิมพ์ชนก จินดาอินทร์
200 38697 5 15 3 นาย เดโชชัย ปิยะพุทธานนท์
201 38719 5 15 6 นาย อัศจรรย์ บุรีนอก
202 39125 5 15 11 นาย ปาณัสม์ ขวัญมา
203 39225 5 15 13 นาย วุฒิภัทร บัวเมือง
204 39231 5 15 35 นางสาว กัณฐิกา เรืองบุญสุข
205 39128 5 16 1 นาย ศุภกิตติ์ หวังประสพกลาง
206 38787 5 17 6 นาย จามิกร เเขสระน้อย
207 38801 5 17 9 นาย จิตติพัฒน์ สุนทราศรี
208 39025 5 17 11 นาย โชติวัฒน์ เดชารัก