ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 39495 4 1 4 นาย บรรณวิชญ์ ปราณีตพลกรัง
2 39496 4 1 5 นาย พิสิษฐ์ สิริกานต์เรืองศรี
3 39531 4 1 11 นาย พศวัต พหุลรัต
4 39673 4 1 12 นาย ณประพัทธิ์ สุขสมัย
5 39684 4 1 13 นาย นนทพัทธ์ ชุ่มเมืองปัก
6 47211 4 1 14 นาย อธิบดี ปะทักขินัง
7 39503 4 2 1 นาย เมธัส พินิจจอหอ
8 39521 4 2 4 นาย ชิษณพงศ์ รักทะเล
9 39525 4 2 5 นาย ธนาทิตย์ เพ็งวิสาภาพพงษ์
10 39526 4 2 6 นาย ธัชชัย เที่ยงตรง
11 39536 4 2 8 นาย สถาพร เพิ่มโภคา
12 39539 4 2 9 นาย อติวิชญ์ อเนกะมัย
13 39568 4 2 13 นาย ภาคิน สายเพ็ชร
14 39573 4 2 14 นาย อดุลย์วิทย์ ธนากลาง
15 39575 4 2 15 นาย อาทิวราห์ วัฒนอิศรานุกูล
16 47220 4 2 19 นาย กิตติพงศ์ สิงห์อังกุระ
17 47221 4 2 20 นาย ทีปกร อุมาธรณ์
18 47222 4 2 21 นาย นนทพัทรธ์ บัวเทศ
19 47223 4 2 22 นาย นิติรัฐ ทองอาจ
20 47224 4 2 23 นาย วรานนท์ หงำกระโทก
21 39522 4 3 3 นาย ชิษณุชา วงษาครบุรี
22 39534 4 3 8 นาย ศักดิ์ตรา ศรีม่วงกลาง
23 39560 4 3 11 นาย ญาณวุฒิ บุบผามาลา
24 39562 4 3 12 นาย ธนวัฒน์ อัศววิมลนันท์
25 39564 4 3 13 นาย ธนวิชญ์ ชำนาญค้า
26 39572 4 3 15 นาย สรวิศิษฏ์ เนื่องกระโทก
27 39574 4 3 16 นาย อัจสุชนม์ คร่ำสุข
28 39632 4 3 21 นาย ปัณณธร ประมวลทรัพย์
29 39690 4 3 22 นาย ภานุรุจ โคตรหมอ
30 47232 4 3 25 นาย ธัชพงศ์ มณีเทศ
31 39555 4 4 1 นาย คมศร สุรกนกรัชต์
32 39603 4 4 2 นาย ภวัต สาคะศุภฤกษ์
33 39626 4 4 4 นาย ฐิตินันทน์ หมั่นกิจ
34 39668 4 4 5 นาย กรวิวัฒน์ นิรันดร์ปกรณ์
35 39676 4 4 6 นาย ณัฐนัย ดีอ่อน
36 39727 4 4 9 นาย มงคล อุดมผลไพบูลย์
37 39774 4 4 10 นาย ปิติภัทร รื่นสุคนธ์
38 39781 4 4 11 นาย เสฏฐวุฒิ เตรียมมะเริง
39 39889 4 4 26 นางสาว ธนิษฐา ตั้งกระจ่างจิตร
40 47238 4 4 34 นางสาว รักษ์สกุล โพธิ์นิธิเตกุล
41 47243 4 4 39 นางสาว อาทิชา มาศรี
42 39638 4 5 4 นาย วิษณุศรณ์ ภาคพรม
43 39670 4 5 5 นาย กิตติ์พิพัฒน์ สัพทานนท์
44 39860 4 5 6 นาย นิษฐภัทร วัจนา
45 39948 4 5 9 นาย กนกชัย ฝักกระโทก
46 40003 4 5 10 นาย ธีรพัฒชัย เรืองกระโทก
47 40011 4 5 11 นาย ภูวนาฐ เกื้อสง
48 40057 4 5 12 นาย เมทัช เปลื้องสันเทียะ
49 40149 4 5 13 นาย ปาร​เมศ​ หนู​กลาง​
50 47245 4 5 14 นาย ชนาธิศ ผิวละออ
51 47246 4 5 15 นาย ณัฐวุฒิ สงมะเริง
52 47247 4 5 16 นาย ปาริวาส แทวกระโทก
53 47249 4 5 18 นาย อังกูร ถนัดค้า
54 39901 4 5 25 นางสาว อรุณรัตน์ ขจรวงษ์
55 39939 4 5 26 นางสาว ปาริศรา บุญปลูก
56 39634 4 6 1 นาย พีรกานต์ คาถา
57 39675 4 6 3 นาย ณัชพล จินดามาตย์
58 39718 4 6 4 นาย ธนกร บุญศรี
59 39780 4 6 6 นาย ศิรสิทธิ์ สิทธิโชติ
60 39912 4 6 7 นาย นราธิป วงศ์วัฒนานนันท์
61 40000 4 6 8 นาย ณัฐสธน ทองแก้ว
62 47258 4 6 12 นาย กันตพงศ์ กลัดหวาด
63 47260 4 6 14 นาย ชาครีย์ พลอยกระโทก
64 47261 4 6 15 นาย ปรเมศวร์ ดำนุ่น
65 47263 4 6 17 นาย เรืองฤทธิ์ วาลีประโคน
66 47268 4 6 38 นางสาว พรพรรณดาว ชินพีระเสถียร
67 39602 4 7 2 นาย พุฒินาท กลิ่นพุฒิกุล
68 39623 4 7 4 นาย คณาธิป อินคง
69 39628 4 7 6 นาย ธนภัทร ศิริธรรม
70 39630 4 7 7 นาย ประพลเดช วิริยมานะธรรม
71 39680 4 7 9 นาย แทนคุณ ทัดวรพงศ์
72 39691 4 7 10 นาย ภูริภัทร ท้าวนอก
73 39762 4 7 11 นาย คณิน ศรี​วิชัย​
74 40013 4 7 12 นาย วัชรากร สร้อยสระน้อย
75 47273 4 7 15 นาย ธีรศักดิ์ สิงห์ทะเล
76 47274 4 7 16 นาย ภาณุวัฒน์ บ่อยกระโทก
77 47275 4 7 17 นาย สิรวิชญ์ ขำประถม
78 39688 4 8 4 นาย ภาธรธฤต ดุลยติธรรม
79 39689 4 8 5 นาย ภานุพันธุ์ ควรเสนาะ
80 39728 4 8 6 นาย รัฐนันท์ ศรีพิทักษ์
81 40006 4 8 9 นาย ปัณณวิชญ์ ศรีพิทักษ์
82 40059 4 8 11 นาย ราชพฤกษ์ ชนะทะเล
83 47284 4 8 12 นาย กฤษฎา แข็งขัน
84 39511 4 8 18 นางสาว ญาณิศา พวงโคกกรวด
85 39887 4 8 24 นางสาว ณัฐชยา จาบทะเล
86 39537 4 9 1 นาย สุทธิพจน์ เพิ่มพิบูลย์
87 39570 4 9 2 นาย วรัญญู อยู่ทะเล
88 39765 4 9 6 นาย ชิษณุพงศ์​ ไกร​เพ็ชร​
89 39958 4 9 8 นาย ปกป้อง แสนเดช
90 39995 4 9 9 นาย ชญานนท์ จำปาทอง
91 40044 4 9 11 นาย ณัฏฐ์ ขอจัดกลาง
92 40055 4 9 12 นาย ภควัต แซ่ลิ้ม
93 40056 4 9 13 นาย ภูมิพิภัทร ขวัญเมือง
94 47302 4 9 14 นาย กมล ธงไชย
95 47304 4 9 16 นาย พัทธดนย์ โพธิ์พิทักษ์
96 39679 4 10 2 นาย ถาม์พร เจียมโพธิ์
97 39732 4 10 5 นาย สุธินันท์ นนกระโทก
98 39998 4 10 16 นาย ณภัทร เกิดสีทอง
99 39840 4 10 27 นางสาว ณัฏฐวรรณ จันขุน
100 40029 4 10 34 นางสาว ปรายฟ้า คชสาร
101 39677 4 11 1 นาย ณัฐพนธ์ เพ็งสันเทียะ
102 39685 4 11 2 นาย นภาดล พุทธจักรศรี
103 39768 4 11 4 นาย ธีร์จุฑา ฉอสันเทียะ
104 39808 4 11 10 นาย ก้องภพ แก้วอุดร
105 39823 4 11 12 นาย ยศวีร์ ศรีพิทักษ์
106 39855 4 11 13 นาย ชยพล ศรีอำไพ
107 39870 4 11 14 นาย ศุภกร ทองกระโทก
108 40109 4 11 16 นาย อัครินทร์ ร่มกลาง
109 39601 4 12 2 นาย พีระโรจน์ จันทร์พานิชเจริญ
110 39671 4 12 3 นาย เจตน์ชาคริณ หิรัญบุลาภรณ์
111 39672 4 12 4 นาย ชัยสิทธิ์ โลหะเวข
112 39696 4 12 5 นาย วีรวิชญ์ สาระลัย
113 39698 4 12 6 นาย สิระ จตุรโยธิน
114 39763 4 12 7 นาย ชัยพัทธ์ พละกูล
115 39830 4 12 8 นาย อภิวัฒน์ ท้าวนอก
116 40009 4 12 11 นาย ภูมิสิทธิ์ มันตาพันธ์
117 40047 4 12 13 นาย ธนกร ศิลปศาสตร์
118 40050 4 12 14 นาย ธนเดช โลหณุต
119 40061 4 12 15 นาย วิทชิคุณ ตาบุตร
120 41291 4 12 17 นาย กันต์ธร ศิริบุญนภา
121 47323 4 12 18 นาย จิราธิวัฒน์ ตระกูลภัทรเวช
122 47324 4 12 19 นาย ธัญวรัตม์ กลุ่มในเมือง
123 39731 4 13 3 นาย สิรภัทร สุวรรณกลาง
124 39920 4 13 9 นาย หฤษฎ์ อุดมศิลป์
125 39954 4 13 10 นาย ธนภัทร เดี่ยวกลาง
126 40088 4 13 14 นาย คณาธิป ทิพย์สมบัติ
127 40090 4 13 15 นาย ชโนดม สุวรรณเลิศ
128 39669 4 14 1 นาย การัณยภาส อ่อนชำนิ
129 39683 4 14 2 นาย ธารา ปะฏิโยเก
130 39714 4 14 3 นาย กรวิชญ์ ดวงซาทม
131 39778 4 14 6 นาย ยศกรณ์ ยอดทองหลาง
132 39817 4 14 8 นาย ธันวา แซ่ซึง
133 39964 4 14 11 นาย ภูริพิพัฒน์ แซ่อุ้ย
134 39969 4 14 12 นาย ธนกฤต ยนต์สันเทียะ
135 40026 4 14 31 นางสาว ธนิดา วรุณโรจน์
136 39682 4 15 5 นาย ธัญญารัตน์ ประกอบผล
137 39908 4 15 6 นาย ธนดล เทวบุตร
138 40010 4 15 9 นาย ภูวดล ผางสระน้อย
139 40105 4 15 10 นาย เมฆา​ณะ​ อู่​สุวรรณ​
140 39764 4 16 2 นาย ชัยอนันต์ บุญเชื่อม
141 47352 4 16 8 นาย อาริค รัตนชัยณรงค์
142 39741 4 16 10 นางสาว ธนัสถา ภูมิเกาะ
143 39801 4 16 17 นางสาว พณิชา ตายงค์
144 39837 4 16 19 นางสาว ชนากานต์ แก้วลือชัย
145 39981 4 16 23 นางสาว ปาลิตา ไหวดี
146 39856 4 17 5 นาย ชลันธร หอมจันทร์
147 39862 4 17 6 นาย พิพัฒน์ ละออ
148 39864 4 17 7 นาย ภาคภูมิ เดชา
149 40052 4 17 13 นาย ธนภัสสร์ สร้อยสนธิ์
150 40157 4 17 17 นาย สิทธินนท์ วงศ์เพียรกิจ
151 47360 4 17 18 นาย คิมหันต์ เค้าทอง
152 38564 5 1 5 นาย นิติธร วงษาบุตร
153 38598 5 1 10 นาย เลนส์รติ สุระเสียง
154 38631 5 1 12 นาย ธีรภพ แชจอหอ
155 38995 5 1 14 นาย ศุภฤกษ์ สุทธวงศ์
156 41914 5 1 17 นาย นราธิป พงษ์สุภา
157 38632 5 2 7 นาย นิติภูมิ คูหาเรืองรอง
158 38633 5 2 8 นาย พิชชากรณ์ ศรอินทร์
159 38634 5 2 9 นาย ภาคิน อาษานอก
160 38668 5 2 12 นาย ปรมินทร์ อุปสาร
161 38671 5 2 13 นาย วชิรวิทย์ บุดดี
162 38694 5 2 14 นาย จือจวิ้น ลิง
163 38939 5 2 15 นาย พิชญางกูร กมลสุทธิไพจิตร
164 38659 5 2 28 นางสาว ศิรภัสสร ขลังวิชา
165 37791 5 3 1 นาย ษรวิชญ์ สุรียธนาภาส
166 38601 5 3 5 นาย ศุภกร ศรีอนุชาต
167 38603 5 3 7 นาย สิรวิชญ์ แซะจอหอ
168 38798 5 4 2 นาย พงศธร โฉดโคกสูง
169 38842 5 4 3 นาย นิธิศวร์ รับพร
170 38976 5 4 5 นาย จิรภัทร สุวรรณาโค
171 39221 5 4 10 นาย พิชญากร สัจจชูสวัสดิ์
172 41936 5 4 12 นาย วุฒิภัทร กอพลูกลาง
173 41937 5 4 13 นาย อารชวิน พลอยพะเนาว์
174 38823 5 4 23 นางสาว ภูรีวัลคุ์ ราชวัฏ
175 38964 5 4 27 นางสาว พรนัฐชา ศรีสม
176 41947 5 4 39 นางสาว ศศิวิมล จันทร์กลาง
177 38756 5 5 2 นาย อัครพล อันฤดี
178 38808 5 5 3 นาย สุวิจักขณ์ แก้วม่วงพะเนาว์
179 39170 5 5 6 นาย พันธุ์ธัช ศิริวิโรจน์
180 41949 5 5 9 นาย เขื่อนเพชร แก้วมะเริง
181 41952 5 5 12 นาย ศักดิธัช นิจเกษม
182 41953 5 5 13 นาย อัจฉริยะ ศิริเกษร
183 39097 5 5 27 นางสาว นันทิตา จันทร์พะเนา
184 41959 5 5 33 นางสาว พิมพ์ลภรณ์ แซ่เล้า
185 41963 5 5 37 นางสาว ศศิธาร รักธรรมนูฐ
186 38635 5 6 1 นาย รพีพงศ์ พันธุรักษ์
187 38881 5 6 4 นาย กฤษกร สืบค้า
188 39174 5 6 6 นาย ภานุวัฒน์ ทองสุ
189 39206 5 6 8 นาย กรภัทร หัสสากร
190 39226 5 6 10 นาย ศิริวัฒน์ รำมะเริง
191 41966 5 6 11 นาย นราวิชญ์ ศรีรงค์
192 38592 5 7 1 นาย ธัชกร จงกลกลาง
193 38597 5 7 2 นาย ภูธเนศ นิราชสูงเนิน
194 38600 5 7 3 นาย ศุภกร ศรีสกุลเตียว
195 38706 5 7 7 นาย พลาธิป ปลอดกระโทก
196 38893 5 7 12 นาย พงศธร ตั้งประเสริฐศิริ
197 39168 5 7 14 นาย พงษ์ประภัส อำทะวงษ์
198 41986 5 7 16 นาย ธรรณธรณ์ จู๋ในเมือง
199 41989 5 7 33 นางสาว ณัฐสุดา ชมเดชดี
200 38591 5 8 2 นาย ธนิสร เอี่ยมสุข
201 38627 5 8 3 นาย ช้างต้น จันทรโพธิ์
202 38663 5 8 4 นาย ตุลธร ราศรีรัตนะ
203 38692 5 8 5 นาย กนกพันธุ์ มาพะเนา
204 38693 5 8 6 นาย กฤตยชณ์ ย่านกลาง
205 38699 5 8 9 นาย ธนภัทร ชาญวิชา
206 38702 5 8 11 นาย นภัสพงศ์ ปิดกระโทก
207 38750 5 8 13 นาย พีรพัฒน์ แกงขุนทด
208 38901 5 8 14 นาย สิรภพ ชูนินทร์
209 38975 5 8 15 นาย จักรธร พลจันทึก
210 41999 5 8 16 นาย สนธยา แว่วดี
211 38594 5 9 2 นาย พิสิษฐ์ จงอุดมทรัพย์
212 38599 5 9 3 นาย วิศรวัส จันทร์เปรมเจริญ
213 38701 5 9 8 นาย ธีรพันธ์ สงทามะดัน
214 38714 5 9 9 นาย ศิริมงคล เอมสุข
215 39177 5 9 14 นาย รัฐพล ว่องไว
216 39222 5 9 15 นาย ภาสกร เปล้ากระโทก
217 42013 5 9 17 นาย ชนาธิป ศรีเฉลิมศักดิ์
218 38805 5 10 1 นาย วีรยุทธ ชาติกลาง
219 38891 5 10 2 นาย พงศกร วิเศษแก้ว
220 38947 5 10 4 นาย สุวิจักษณ์ ชอบนา
221 38979 5 10 5 นาย อันดา เจริญศิริ
222 38982 5 10 6 นาย ธีรภาพ เอี่ยมสว่าง
223 39080 5 10 11 นาย ปวริศ พรวนกระโทก
224 39116 5 10 13 นาย ณรงศักดิ์ สนิทชัย
225 42019 5 10 19 นาย ธีรเจต ใจดี
226 38846 5 11 7 นาย ภคนันท์ พรมทัต
227 38856 5 11 8 นาย อภิชา ยวงทอง
228 38986 5 11 14 นาย พุทธชาตรี ศรีคำบาง
229 39085 5 11 17 นาย เมธัส ธีธัชญาณาธิป
230 38951 5 12 7 นาย อัครชัย เพ็งไธสง
231 39039 5 12 11 นาย รุ่งวิกรัย งามสอาด
232 39229 5 12 14 นาย อานันต์ พุทธไทย
233 39243 5 12 35 นางสาว พนิดา เมฆกลาง
234 38222 5 13 3 นาย สุรศักดิ์ แป้นคนโท
235 38710 5 13 4 นาย ภูวดล อินทรกำแหง
236 38745 5 13 6 นาย ณัฐภูมิ ประภาวะดิลก
237 38980 5 13 10 นาย ธนวัฒน์ แวงดงบัง
238 39044 5 13 14 นาย อชิรวัชร มวยดี
239 38789 5 14 3 นาย ณัฐุวุฒิ จันปุ่ม
240 38841 5 14 4 นาย ธีรภัทร แป้นบรรจบ
241 38843 5 14 5 นาย พงศภัค อินมะดัน
242 38977 5 14 8 นาย ชนธัญ นวลใย
243 38992 5 14 9 นาย ศิรภัทร นามมะเริง
244 39224 5 14 16 นาย วันชัย บัวแก้ว
245 39228 5 14 17 นาย อธิป บุญมี
246 39101 5 14 26 นางสาว พิมพ์ชนก จินดาอินทร์
247 38697 5 15 3 นาย เดโชชัย ปิยะพุทธานนท์
248 39125 5 15 11 นาย ปาณัสม์ ขวัญมา
249 39225 5 15 13 นาย วุฒิภัทร บัวเมือง
250 39231 5 15 35 นางสาว กัณฐิกา เรืองบุญสุข
251 39128 5 16 1 นาย ศุภกิตติ์ หวังประสพกลาง
252 38787 5 17 6 นาย จามิกร เเขสระน้อย
253 38801 5 17 9 นาย จิตติพัฒน์ สุนทราศรี
254 39025 5 17 11 นาย โชติวัฒน์ เดชารัก