ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42135 1 2 7 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ อินทร์มะดัน
2 42240 1 5 10 เด็กชาย นราธิป เผือกจันทึก
3 42249 1 5 19 เด็กชาย อัครวินท์ ปาลวงศ์
4 42324 1 7 14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ปิดกระโทก
5 42352 1 8 2 เด็กชาย กฤษณพน จิตพร้อมพันธ์
6 42354 1 8 4 เด็กชาย กิตติภพ จันจุลเจิม
7 42357 1 8 7 เด็กชาย ธนกฤต นิลด่านกลาง
8 42361 1 8 11 เด็กชาย ภูมินิธิศ เชิดรัมย์
9 42362 1 8 12 เด็กชาย ภูริณัฐ เสารยะวิเศษ
10 42370 1 8 19 เด็กชาย ไอศูรย์ ทอมสันน์
11 42433 1 10 3 เด็กชาย กษิดิ์เดช ปราบมะเริง
12 42435 1 10 5 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เที่ยงกระโทก
13 42437 1 10 7 เด็กชาย จตุรภัทร วีระโห
14 42439 1 10 9 เด็กชาย เจษบดินทร์ เรียงทองหลาง
15 42446 1 10 16 เด็กชาย รัฐกฤษฎิ์ เชื้อสนิท
16 42679 1 16 9 เด็กชาย ธัณณวัฒน์ คร่ำสุข
17 42680 1 16 10 เด็กชาย ธาวิน เปลื้องสันเทียะ
18 42686 1 16 15 เด็กชาย ภูเบศ หิรัญชาติ
19 42710 1 16 39 เด็กหญิง อัจฉราพร มณี
20 41434 2 5 3 เด็กชาย จิรายุ แสนพล
21 41440 2 5 9 เด็กชาย ปัณณธร เกตุดอน
22 41445 2 5 14 เด็กชาย ภัทรดลย์ ดบขุนทด
23 41450 2 5 18 เด็กชาย อลงกรณ์ กลั่นหมอ
24 41452 2 5 21 เด็กหญิง กัลยารัตน์ สำเร็จงาน
25 41453 2 5 22 เด็กหญิง กานต์ชนิต บุญจันทึก
26 41456 2 5 25 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ชนะสิทธิ์
27 41457 2 5 26 เด็กหญิง ญานินท์ เฮิร์น
28 41476 2 6 5 เด็กชาย ธนาธิป ชวนโพธิ์
29 41477 2 6 6 เด็กชาย ธีราทร หอมจันทร์
30 41483 2 6 11 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ แก้วม่วง
31 41489 2 6 17 เด็กชาย สรวิชญ์ พิบูลย์แสงรุ้ง
32 41617 2 9 26 เด็กหญิง ณัฐภัทร วิชาแหลม
33 41646 2 10 15 เด็กชาย สิรวิชญ์ สาครน้อย
34 41672 2 11 2 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทองนาค
35 41673 2 11 3 เด็กชาย กฤษกร นุชกระโทก
36 41679 2 11 9 เด็กชาย ธาดา เฉ่งกระโทก
37 41684 2 11 14 เด็กชาย วงศ์ชนก แก้วกาฬ
38 41685 2 11 15 เด็กชาย วรินทร พระเสมา
39 41725 2 12 13 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เกษมสุข
40 41798 2 14 7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธูปเศษ
41 41802 2 14 11 เด็กชาย ธันวา ท่อจะโปะ
42 41807 2 14 16 เด็กชาย รชต สุขใจ
43 41808 2 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ สังสกุล
44 41835 2 15 4 เด็กชาย ฐิติมน บำรุงนอก
45 41846 2 15 15 เด็กชาย วันเฉลิม สีมีแสง
46 41875 2 16 4 เด็กชาย จิรายุ ชาติวิเศษ
47 41878 2 16 7 เด็กชาย ธนกฤต เรืองกระโทก
48 41882 2 16 11 เด็กชาย ธลาดล มิ่มกระโทก
49 41883 2 16 12 เด็กชาย นัทกร คะแนนสิน
50 41884 2 16 13 เด็กชาย บุญส่ง ผินโพธิ์