ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 42316 1 7 6 เด็กชาย เตชิต พลเมือง
2 42321 1 7 11 เด็กชาย ธวัชชัย กล้ากระโทก
3 42355 1 8 5 เด็กชาย จักรดุลย์ อุดมพัทธ์
4 42391 1 9 1 เด็กชาย กมลภู หน่างกระโทก
5 42398 1 9 8 เด็กชาย นิศรุตน์ ม่านกลาง
6 42400 1 9 10 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ จารุครุฑ
7 42403 1 9 13 เด็กชาย พลวัฒน์ แป้นทะเล
8 42449 1 10 19 เด็กชาย อภิรัตน์ ท่วมพุดซา
9 42450 1 10 20 เด็กชาย อภิวัฒน์ บุญสุข
10 42475 1 11 5 เด็กชาย ชัชพีร์ ปากกระโทก
11 42488 1 11 18 เด็กชาย วรกันต์ ทองคำ
12 42512 1 12 2 เด็กชาย จิรภาส แทนผักแว่น
13 42530 1 12 20 เด็กชาย สุภชา คงประสุข
14 42599 1 14 9 เด็กชาย นิธิศภูมิ ดีทะเล
15 42605 1 14 15 เด็กชาย สิทธิชัย ชิดกระโทก
16 42637 1 15 7 เด็กชาย ธนโชติ เปลี่ยวกระโทก
17 41512 2 7 1 เด็กชาย กฤษฎา บรรดาศักดิ์
18 41515 2 7 4 เด็กชาย ชัชชนก เสมาเพชร์
19 41516 2 7 5 เด็กชาย ณฐาภพ อินธิหาญกุล
20 41518 2 7 6 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ภู่วาว
21 41522 2 7 10 เด็กชาย บรรณวัชร รักดอกกลาง
22 41524 2 7 12 เด็กชาย พสิษฐ์ แป้นทะเล
23 41525 2 7 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภู่วาว
24 41529 2 7 17 เด็กชาย อภิวัฒน์ ถินจะบก
25 41555 2 8 4 เด็กชาย ณฉัตร ไตรยวงค์
26 41561 2 8 10 เด็กชาย ธีรภัทร กิตติธรรมโอภาส
27 41562 2 8 11 เด็กชาย ธีรภัทร บุญเชิด
28 41569 2 8 18 เด็กชาย ภูริณัฐ ปรังประโคนชัย
29 41632 2 10 1 เด็กชาย กีรกิตติ์ ปักการะเน
30 41682 2 11 12 เด็กชาย ภูเบศวร์ พิศเกาะ
31 41683 2 11 13 เด็กชาย รัฐพล เอี่ยมสว่าง
32 41713 2 12 2 เด็กชาย เจตนิพัทธิ์ ชิดมณีรุ่งโรจน์
33 41730 2 12 18 เด็กชาย สุพัฒน์พงศ์ ธงตะขบ
34 41760 2 13 9 เด็กชาย นภดล ขาวปาน
35 41840 2 15 9 เด็กชาย ปภาวิชญ์ พวงพลอย
36 39639 4 8 3 นาย ศักดิ์ขรินทร์ จักรแก้ว
37 40014 4 8 10 นาย ศุภวิชญ์ ไทยพันธ์
38 47289 4 8 17 นาย ปิยพัทธ์ เชียงใหม่
39 38790 4 10 1 นาย เตชิต ศรีวนิชา
40 39767 4 11 3 นาย ธนภัทร เพ็งพูน
41 39771 4 11 6 นาย ปภาวิน พระเสมา
42 39822 4 11 11 นาย พิชญะ ดวงแสง
43 40097 4 13 16 นาย ปรวุฒิ การนา
44 39914 4 16 5 นาย พีรภัทร สันกลาง
45 39919 4 16 6 นาย สิรภพ กิ่งเพชร
46 39071 5 10 9 นาย ขุนณรงค์ มาลาศรี
47 39076 5 10 10 นาย ธนิสร มะลิใหม่
48 38938 5 11 11 นาย พัทธดนย์ มัชชิกะ
49 38974 5 12 8 นาย กฤตเมธ ศรีแก้ว
50 42041 5 12 18 นาย ปัญญา พิขุนทด