ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40364 1 1 1 เด็กชาย กรินทร์ วิเศษแสนยากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 40365 1 1 2 เด็กชาย กฤตภาส ภู่ประดับตระกูล ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
3 40366 1 1 3 เด็กชาย กฤตเมธ อันทะเกษ นักประชาสัมพันธ์
4 40367 1 1 4 เด็กชาย กฤตยชญ์ อันทะเกษ นักประชาสัมพันธ์
5 40368 1 1 5 เด็กชาย ขวัญศรัณย์ ปลื้มพันธ์ คิดเลขเร็ว
6 40369 1 1 6 เด็กชาย จิรายุทธ อาจจอหอ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
7 40370 1 1 7 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ตาชูชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 40371 1 1 8 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ จำปา นักประชาสัมพันธ์
9 40372 1 1 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร โครงงานคณิตศาสตร์
10 40373 1 1 10 เด็กชาย ตรีวิศฬ์ จิตฐเมธีสกุล นันทนาการ (กรีฑา)
11 40374 1 1 11 เด็กชาย ธณวรรธน์ ภาเรือง นักบินน้อยบุญวัฒนา T
12 40375 1 1 12 เด็กชาย ธนกร เรืองกระโทก รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
13 40376 1 1 13 เด็กชาย ธนกฤต กฤษสุวรรณ์ คัดลายมือ
14 40377 1 1 14 เด็กชาย นัฐธิกรณ์ อิ่มนันท์ธนา นักบินน้อยบุญวัฒนา T
15 40378 1 1 15 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ น้อยหมื่นไวย รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
16 40379 1 1 16 เด็กชาย ปานเทพ ศรีพรหม นักบินน้อยบุญวัฒนา T
17 40380 1 1 17 เด็กชาย พรรคนาวิน หวังรักไพบูลย์ A-math
18 40381 1 1 18 เด็กชาย พันธ์วริศ วิมลศิลป์ สภานักเรียน
19 40382 1 1 19 เด็กชาย พีรพัฒน์ ไวยสุขศรี คลินิกภาษา T
20 40383 1 1 20 เด็กชาย ภูริพัฒน์ เที่ยงธรรม นักบินน้อยบุญวัฒนา T
21 40384 1 1 21 เด็กชาย วิรภัทร ภักดิ์กระโทก นักประชาสัมพันธ์
22 40385 1 1 22 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พูนศรี คลินิกภาษา T
23 40386 1 1 23 เด็กหญิง ปวันพัสตร์ กรมทอง สนุกกับวิทยาศาสตร์
24 40387 1 1 24 เด็กหญิง พิมพ์มาดา หนูกระโทก คลินิกภาษา T
25 40388 1 1 25 เด็กหญิง มัณฑิรา ทองประดิษฐ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
26 40389 1 1 26 เด็กหญิง วชิราพร ปัญญารัมย์ สภานักเรียน
27 40390 1 1 27 เด็กหญิง วานิลา โสภาพร Science Show
28 40391 1 1 28 เด็กหญิง ศิรภัสสร แซ่อึ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 40392 1 1 29 เด็กหญิง สุริวิภา จันทวีวัฒน์ เยาวชนนักพูด
30 40393 1 1 30 เด็กหญิง อาชิวราท์ ดงกระโทก คลินิกภาษา T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)