ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41300 1 1 1 เด็กชาย กรรณกฤช ปัจจัยเจริญ ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก T
2 41301 1 1 2 เด็กชาย กรวิทย์ ดีมา GenZ Strong
3 41302 1 1 3 เด็กชาย กฤตยชญ์ จ้อยอินทร์ กรี๊ด..ในกรอบ
4 41303 1 1 4 เด็กชาย ก้องภพ เยื่องกลาง GenZ Strong
5 41304 1 1 5 เด็กชาย คชภัค จรโพธิ์ เกมคณิตศาสตร์
6 41306 1 1 6 เด็กชาย ตรีพิชญะ เพียงกระโทก A-MATH T209
7 41307 1 1 7 เด็กชาย นรภัทร โคตรพันธ์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
8 41308 1 1 8 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ศรีทองกูล GenZ Strong
9 41309 1 1 9 เด็กชาย ปฏิพล สมมุติ GenZ Strong
10 41310 1 1 10 เด็กชาย พงศ์พณิชย์ โคกโพธิ์ E-Sports
11 41311 1 1 11 เด็กชาย พัทธ์ ป้องมิตรอมรา ลูกเสือกองพิเศษ
12 41313 1 1 12 เด็กชาย ภูณิรัฐ เตียงพลกรัง เกมคณิตศาสตร์
13 41314 1 1 13 เด็กชาย ภูบดี หวานกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
14 41315 1 1 14 เด็กชาย ภูวนนท์ บุดดาวงค์ เกมคณิตศาสตร์
15 41316 1 1 15 เด็กชาย วรภาคย์ ชลานุเคราะห์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
16 41317 1 1 16 เด็กชาย วิชยุตม์ ช่วยสำโรง A-MATH T209
17 41318 1 1 17 เด็กชาย ศตคุณ ศุภเมธานนท์ A-MATH T209
18 41319 1 1 18 เด็กชาย สมเกียรติ อ่อนคำ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
19 41320 1 1 19 เด็กชาย สิรภพ แปวกระโทก สภานักเรียน T226
20 41321 1 1 20 เด็กชาย อภิชา วังเมือง การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
21 41322 1 1 21 เด็กชาย อาชิรภัทร แบนกระโทก นักบินน้อยบุญวัฒนา
22 41312 1 1 22 เด็กหญิง พีรันธร คุณาธร E-Sports
23 41323 1 1 23 เด็กหญิง กนกพร เพตาเสน ธนาคารโรงเรียน
24 41324 1 1 24 เด็กหญิง ฐาปนีย์ สมบูรณ์ผล ธนาคารโรงเรียน
25 41325 1 1 25 เด็กหญิง ธีราพร กู้กระสัง เยาวชนนักพูด
26 41326 1 1 26 เด็กหญิง ปัณณิดา รบชนะชน สภานักเรียน T226
27 41327 1 1 27 เด็กหญิง ปารีดา ปลาโพธิ์ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
28 41328 1 1 28 เด็กหญิง รัตนพร สมวงศ์ ธนาคารโรงเรียน
29 41329 1 1 29 เด็กหญิง ศกุนตลา ธัญญานนท์ ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)