ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42431 1 10 1 เด็กชาย กรวินท์ ยังสุข ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
2 42432 1 10 2 เด็กชาย กรวีร์ ยังสุข ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
3 42433 1 10 3 เด็กชาย กษิดิ์เดช ปราบมะเริง ตะกร้อ
4 42434 1 10 4 เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมทอง พยาบาล T510
5 42435 1 10 5 เด็กชาย กิตติศักดิ์ เที่ยงกระโทก ตะกร้อ
6 42436 1 10 6 เด็กชาย กุลวิชา เสียงดัง หมากฮอส
7 42437 1 10 7 เด็กชาย จตุรภัทร วีระโห ตะกร้อ
8 42438 1 10 8 เด็กชาย จักรพงศ์ ทรัพย์ขำ ประชาสัมพันธ์
9 42439 1 10 9 เด็กชาย เจษบดินทร์ เรียงทองหลาง ตะกร้อ
10 42440 1 10 10 เด็กชาย ชัยนรินทร์ ปุ๊กกระโทก ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
11 42441 1 10 11 เด็กชาย ณัฐพัชร์ เอี่ยมศรี D.I.Y.
12 42442 1 10 12 เด็กชาย ณัฐภัทร อาญาเมือง พยาบาล T510
13 42443 1 10 13 เด็กชาย ธนกฤต บูรณะอุดม Basic English
14 42444 1 10 14 เด็กชาย นพเก้า ทองจันทร์ D.I.Y.
15 42445 1 10 15 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ แป้นหาญ วิทย์พาเพลิน
16 42446 1 10 16 เด็กชาย รัฐกฤษฎิ์ เชื้อสนิท ตะกร้อ
17 42447 1 10 17 เด็กชาย วงศกร วรทองหลาง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
18 42448 1 10 18 เด็กชาย ศุภประเสริฐ จารุลภา ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
19 42449 1 10 19 เด็กชาย อภิรัตน์ ท่วมพุดซา ฟุตซอล T509
20 42450 1 10 20 เด็กชาย อภิวัฒน์ บุญสุข ฟุตซอล T509
21 42451 1 10 21 เด็กหญิง กชกร ดีสวน เริงร่าภาษาไทย
22 42452 1 10 22 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ หวังอาจ ประชาสัมพันธ์
23 42453 1 10 23 เด็กหญิง ญาดา ป้องทองหลาง คัดเขียนไทย
24 42454 1 10 24 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ จำปา คัดลายมือ ม.ต้น
25 42455 1 10 25 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เกิดทะเล ญี่ปุ่นแสนสนุก
26 42456 1 10 26 เด็กหญิง ดวงกมล เพ็ชรราม Basic English
27 42457 1 10 27 เด็กหญิง ธิดารัตน์ หม่อมกระโทก พยาบาล T510
28 42458 1 10 28 เด็กหญิง นรินทร์พร สวัสดี คัดเขียนไทย
29 42459 1 10 29 เด็กหญิง นันท์มนัส วงศ์สารศรี พยาบาล T510
30 42460 1 10 30 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ม่วงอ่อน พยาบาล T510
31 42461 1 10 31 เด็กหญิง พรทิวา ชอบทดกลาง พยาบาล T510
32 42462 1 10 32 เด็กหญิง พอใจ แคร่กระโทก ญี่ปุ่นแสนสนุก
33 42463 1 10 33 เด็กหญิง พิชชานันท์ ม่วมกระโทก คัดลายมือ ม.ต้น
34 42464 1 10 34 เด็กหญิง พิชญาพร เอื้อเฟื้อกลาง พยาบาล T510
35 42465 1 10 35 เด็กหญิง ภัคณภัทร พรมแสน วาดเส้นแสงเงา T607
36 42466 1 10 36 เด็กหญิง วรพิชชา แซ่ล้อ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
37 42467 1 10 37 เด็กหญิง วศินี จันนวล ญี่ปุ่นแสนสนุก
38 42468 1 10 38 เด็กหญิง วิรากร วิชัย ญี่ปุ่นแสนสนุก
39 42469 1 10 39 เด็กหญิง ศิริกันยา รัตนะ ญี่ปุ่นแสนสนุก
40 42470 1 10 40 เด็กหญิง อมิตรา มะสีผา พยาบาล T510

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)