ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41632 1 10 1 เด็กชาย กีรกิตติ์ ปักการะเน ฟุตบอล T509
2 41633 1 10 2 เด็กชาย จิรภัทร เทียนหล่อ คัดลายมือ
3 41634 1 10 3 เด็กชาย ชยพล ศรีอารยวิจิตร Basic English
4 41635 1 10 4 เด็กชาย โชคชัย ปีกกระโทก D.I.Y. T
5 41636 1 10 5 เด็กชาย ทินกร วิกล เกมแสนสนุก
6 41637 1 10 6 เด็กชาย ธนพัฒน์ บุญวิไลทรัพย์ D.I.Y. T
7 41638 1 10 7 เด็กชาย ธนภัทร ป้อมทะเล เกมแสนสนุก
8 41639 1 10 8 เด็กชาย นรุตช์ ตัณฑวัชน์ เกมแสนสนุก
9 41640 1 10 9 เด็กชาย ปกรณ์ ทนสันเทียะ ฟุตบอล T509
10 41641 1 10 10 เด็กชาย ปฏิญญา จันทศร ฟุตบอล T509
11 41642 1 10 11 เด็กชาย พิชัย พานุช E-Sports
12 41643 1 10 12 เด็กชาย ภัทรพล ศรีอร่าม คลินิกภาษา T101
13 41644 1 10 13 เด็กชาย ภูริทัตต์ มะโนมัย D.I.Y. T
14 41645 1 10 14 เด็กชาย วสวัตติ์ พ่วงทอง เกมแสนสนุก
15 41646 1 10 15 เด็กชาย สิรวิชญ์ สาครน้อย ฟุตบอล T509
16 41647 1 10 16 เด็กชาย สุภกิตติ์ ปรุงกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
17 41648 1 10 17 เด็กชาย หฤษฎา ทานคำ เกมแสนสนุก
18 41649 1 10 18 เด็กชาย อัครวินท์ สาระโชติ เกมแสนสนุก
19 41650 1 10 19 เด็กชาย เอกบุรุษ ศรีไกรเพ็ชร ฟุตบอล T509
20 41651 1 10 20 เด็กหญิง กนิษฐา ยกบัตร เยาวชนนักพูด
21 41652 1 10 21 เด็กหญิง เกศกนก อิ่มกมล นาฏศิลป์
22 41653 1 10 22 เด็กหญิง จันทกานต์ คันกลาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
23 41654 1 10 23 เด็กหญิง จินดารัตน์ มะโนรมย์ ประดิษฐ์ดอกไม้สด
24 41655 1 10 24 เด็กหญิง ชาลิสา อ๊อตจังหรีด Basic English
25 41656 1 10 25 เด็กหญิง ญาณิน คงพิพัฒน์โฆษิต Basic English
26 41657 1 10 26 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ปืนกระโทก D.I.Y. T
27 41658 1 10 27 เด็กหญิง ณัฐวรา บุญเทียม D.I.Y. T
28 41659 1 10 28 เด็กหญิง ธนันพัชญ์ ชื่นชมพุฒิพร วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
29 41660 1 10 29 เด็กหญิง ธัญกร ทองนอก I SEOUL U T812
30 41661 1 10 30 เด็กหญิง นิภาพร อินภิวาท I SEOUL U T812
31 41662 1 10 31 เด็กหญิง นุชนาถ อยู่มะเริง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
32 41663 1 10 32 เด็กหญิง พบพร กองเมืองปัก ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
33 41664 1 10 33 เด็กหญิง พิชชาภา กอหญ้ากลาง การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
34 41665 1 10 34 เด็กหญิง แพรวขวัญ เดชา กรีฑา
35 41666 1 10 35 เด็กหญิง มินรดา เรือนคง ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
36 41667 1 10 36 เด็กหญิง รุ้งพราย อินทร์จำนงค์ ดนตรีไทย-ขับร้อง T
37 41668 1 10 37 เด็กหญิง รุ่งวิภา เหล่าสันเทียะ กรีฑา
38 41669 1 10 38 เด็กหญิง วรรณวลัย แตะกระโทก I SEOUL U T812
39 41670 1 10 39 เด็กหญิง สุธีธิดา มากมาย กรีฑา
40 41671 1 10 40 เด็กหญิง ธีร์สุดา กิตติธรรมโอภาส คำคมอารมณ์ดี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)