ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42471 1 11 1 เด็กชาย กฤษกร พะนิรัมย์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 42472 1 11 2 เด็กชาย กัณนภัทร แสงสวาด วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
3 42473 1 11 3 เด็กชาย จิรภัทร เดชพีระโชติ A-math
4 42474 1 11 4 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ปาโนรัมย์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
5 42475 1 11 5 เด็กชาย ชัชพีร์ ปากกระโทก ฟุตซอล T509
6 42476 1 11 6 เด็กชาย ณัฐกานต์ กระจ่างโพธิ์ โซดูกุ
7 42477 1 11 7 เด็กชาย ณัฐนนท์ วัฒนะ D.I.Y.
8 42478 1 11 8 เด็กชาย ธนกฤต สุขนอก วิทยาศาสตร์หรรษา
9 42479 1 11 9 เด็กชาย ธันวา สาคร จีนน่ารู้
10 42481 1 11 11 เด็กชาย ปฐพงษ์ ตังควัฒนา โซดูกุ
11 42482 1 11 12 เด็กชาย พรชัย ธงภักดี วาดเส้นแสงเงา T607
12 42483 1 11 13 เด็กชาย พุทธพิพัฒน์ กลัดหวาด วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
13 42484 1 11 14 เด็กชาย ภาณุรัฐ ธีระวัฒนศิริ D.I.Y.
14 42485 1 11 15 เด็กชาย ภูมิภัทร วิงกระโทก E-sports
15 42486 1 11 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มูลวงษ์ เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
16 42487 1 11 17 เด็กชาย วทัญญู กรองมะเริง A-math
17 42488 1 11 18 เด็กชาย วรกันต์ ทองคำ ฟุตซอล T509
18 42489 1 11 19 เด็กชาย ศักดิ์รินทร์ เช่นพิมาย Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
19 42490 1 11 20 เด็กชาย สุธินันท์ เพิ่มพิบูลย์ Boon Board Games (BBG)
20 42491 1 11 21 เด็กหญิง กัญญาภัค ชงจังหรีด วิทย์พาเพลิน
21 42492 1 11 22 เด็กหญิง กุลธิดา สว่างภพ จีนน่ารู้
22 42493 1 11 23 เด็กหญิง ชัญญานุช ปรุงมะเริง คัดลายมือ ม.ต้น
23 42494 1 11 24 เด็กหญิง ณัฐณิชา หาญทองหลาง D.I.Y.
24 42495 1 11 25 เด็กหญิง ธัญญามาศ ทาสะโก วิทย์พาเพลิน
25 42496 1 11 26 เด็กหญิง ธีร์จุฑา บุญไทย เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
26 42497 1 11 27 เด็กหญิง นัทธมน มะโนเย็น ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
27 42498 1 11 28 เด็กหญิง นิธินันท์ ทำดี D.I.Y.
28 42499 1 11 29 เด็กหญิง บุณยาพร สุตนนท์ วาดเส้นแสงเงา T607
29 42500 1 11 30 เด็กหญิง ปริยฉัตร สิทธิการกุล วิทย์พาเพลิน
30 42501 1 11 31 เด็กหญิง พิชญรินท์ บุญชื่น จีนน่ารู้
31 42502 1 11 32 เด็กหญิง ภรภัทร มัดทองหลาง ภาษาพาเพลิน
32 42503 1 11 33 เด็กหญิง มุกดารัศมิ์ จงเจริญสมบัติ D.I.Y.
33 42504 1 11 34 เด็กหญิง วิรุฬห์มาศ หาญสุวรรณ์ English Quiz
34 42505 1 11 35 เด็กหญิง สมิตานัน ดุลยติธรรม โซดูกุ
35 42506 1 11 36 เด็กหญิง สิทธิณี จัดงูเหลือม วิทย์พาเพลิน
36 42507 1 11 37 เด็กหญิง อมลภา ประหยัดสิน วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
37 42508 1 11 38 เด็กหญิง อมลรดา แก้วกลาง D.I.Y.
38 42509 1 11 39 เด็กหญิง ออมสิน กุลสิโต ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
39 42510 1 11 40 เด็กหญิง อักษราพรรณ รัศมิ์ขาวพราย การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)