ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40821 1 12 1 เด็กชาย กฤตธวัช ดีแล้ว ฟุตบอล T
2 40822 1 12 2 เด็กชาย จิรพันธ์ เสาสูงยาง บาสเก็ตบอล T
3 40823 1 12 3 เด็กชาย ณภัทร ศรนุวัตร คลินิกภาษา T
4 40824 1 12 4 เด็กชาย ณัชดลย์ เมืองจำนงค์ หมากรุกไทย
5 40825 1 12 5 เด็กชาย ณัฐกรณ์ เมืองจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 40826 1 12 6 เด็กชาย เตวิทย์ บัวกระโทก อาหารไทยในวรรณคดี
7 40827 1 12 7 เด็กชาย ทศธรรม เจริญกิจศิริวงศ์ รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
8 40828 1 12 8 เด็กชาย ธนกฤต เที่ยงโคกกรวด สภานักเรียน
9 40829 1 12 9 เด็กชาย ธีรศานต์ ราชสันเทียะ รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
10 40830 1 12 10 เด็กชาย นฤบดี พรมแดน ครอสเวิร์ดเกม T
11 40831 1 12 11 เด็กชาย นัธดา เผือกขวัญนาค ฟุตบอล T
12 40832 1 12 12 เด็กชาย นามไทย พัดทะเล EMBROIDERY
13 40833 1 12 13 เด็กชาย ประภวิษณ์ สุขศรีนาค ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
14 40834 1 12 14 เด็กชาย ปุณณวิช รอดนุกูล นักบินน้อยบุญวัฒนา T
15 40835 1 12 15 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ โนนโพธิ์ ซูโดกุ (sudoku)
16 40836 1 12 16 เด็กชาย พีรพัฒน์ ยอดยังพะเนา ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
17 40837 1 12 17 เด็กชาย ภาคิน ครูเกษตร คลินิกภาษา T
18 40838 1 12 18 เด็กชาย ภาณุศิษฏ์ สีสมบูรณ์ ฟุตบอล T
19 40839 1 12 19 เด็กชาย ภูธน เจือจันทร์ บาสเก็ตบอล T
20 40840 1 12 20 เด็กชาย วงศธร ทองวิเศษ คลินิกภาษา T
21 40841 1 12 21 เด็กชาย สิปปกร บ้อนกระโทก นักบินน้อยบุญวัฒนา T
22 40842 1 12 22 เด็กชาย อริญชัย หมั่นมงคลชัย ฟุตบอล T
23 40843 1 12 23 เด็กหญิง กชกร การชะนะชำนาญ สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
24 40844 1 12 24 เด็กหญิง กนกนาถ ปักโขมัง พยาบาล T
25 40845 1 12 25 เด็กหญิง กัญญาภัค สุขศรีพะเนาว์ พยาบาล T
26 40846 1 12 26 เด็กหญิง กัลยรัตน์ มั่นคง คัดลายมือ
27 40847 1 12 27 เด็กหญิง กานต์ณิชา แทวกระโทก Science Show
28 40848 1 12 28 เด็กหญิง ณภัทร อินอ่อน เปตอง
29 40849 1 12 29 เด็กหญิง ทิพกัลยา มนอยู่พะเนาว์ ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
30 40850 1 12 30 เด็กหญิง ธัญพร รัญแอ Science Show
31 40851 1 12 31 เด็กหญิง นภสร น้อมกระโทก คำคมอารมณ์ดี
32 40852 1 12 32 เด็กหญิง นัฐนิชา เชง ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
33 40853 1 12 33 เด็กหญิง เบญญาภา ชุมกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
34 40854 1 12 34 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ปัทมสุวรรณ พยาบาล T
35 40855 1 12 35 เด็กหญิง พรหมพร นอกกระโทก สภานักเรียน
36 40856 1 12 36 เด็กหญิง พิชญ์สินี ปานทะเล เปตอง
37 40857 1 12 37 เด็กหญิง ภักดิ์จิราพรรณ ย่านกลาง พยาบาล T
38 40858 1 12 38 เด็กหญิง โยษิตา สกุลทองดี ญี่ปุ่นแสนสนุก
39 40859 1 12 39 เด็กหญิง รสรินทร์ ปานกระโทก ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
40 40860 1 12 40 เด็กหญิง รสิตา แจ้งขำ คัดเขียนไทย
41 40861 1 12 41 เด็กหญิง ลรินทร สงนอก นันทนาการ (กรีฑา)
42 40862 1 12 42 เด็กหญิง วลิดา พรหมเมตตา ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
43 40863 1 12 43 เด็กหญิง ศศิกานต์ พินิจวงศ์ พยาบาล T
44 40864 1 12 44 เด็กหญิง ศุกลธร ฉวีกลาง D.I.Y. T
45 40865 1 12 45 เด็กหญิง สโรชา สุทธิศิลป์ คำคมอารมณ์ดี
46 40866 1 12 46 เด็กหญิง สุชญา บ่อพิมาย ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
47 40867 1 12 47 เด็กหญิง สุภลักษณ์ ศรีชำนาญ ซูโดกุ (sudoku)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)