ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42511 1 12 1 เด็กชาย กันต์ธีร์ วรรณพงศ์ จิตอาสา พัฒนากายใจ
2 42512 1 12 2 เด็กชาย จิรภาส แทนผักแว่น ฟุตซอล T509
3 42513 1 12 3 เด็กชาย ฐาปนนท์ มุ่งเขื่องกลาง จีนน่ารู้
4 42514 1 12 4 เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลิ้ม จิตอาสา พัฒนากายใจ
5 42515 1 12 5 เด็กชาย เดชาธร สามากาล ญี่ปุ่นแสนสนุก
6 42516 1 12 6 เด็กชาย เตชิต เกตุชาติ จิตอาสา พัฒนากายใจ
7 42517 1 12 7 เด็กชาย ธนพล จำปาหอม อัจฉริยภาพทางสังคม
8 42518 1 12 8 เด็กชาย ธีรเมธ โคตรคันทา จีนน่ารู้
9 42519 1 12 9 เด็กชาย นภัสรพี เก็บกลาง เวทคณิต
10 42520 1 12 10 เด็กชาย บูรณ์พิภพ สว่างจิตร์ Science Show
11 42521 1 12 11 เด็กชาย ประกายวิทย์ บกกระโทก วาดเส้นแสงเงา T607
12 42522 1 12 12 เด็กชาย ปวัน โภคานิตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 42523 1 12 13 เด็กชาย ปุณณวัตร กระจ่างโพธิ์ นักบินน้อย
14 42524 1 12 14 เด็กชาย วธัญญู วอสูงเนิน วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
15 42525 1 12 15 เด็กชาย วรกันต์ กรชัยยา วาดเส้นแสงเงา T607
16 42526 1 12 16 เด็กชาย วรวิช พนมหอม อัจฉริยภาพทางสังคม
17 42527 1 12 17 เด็กชาย วาทิต จันที อัจฉริยภาพทางสังคม
18 42528 1 12 18 เด็กชาย ศศนพนัฐ จุลศักดิ์ธำรง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
19 42529 1 12 19 เด็กชาย ศุภผล วิชิต คลินิกภาษา T101
20 42530 1 12 20 เด็กชาย สุภชา คงประสุข ฟุตซอล T509
21 42531 1 12 21 เด็กชาย อภิพัฒน์ อยู่อุ่นพะเนา วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
22 42532 1 12 22 เด็กหญิง กนกอร โสงขุนทด EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
23 42533 1 12 23 เด็กหญิง กัญญาภัค ลับตีพะเนา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
24 42534 1 12 24 เด็กหญิง จิณณพัต น้อยหมื่นไวย D.I.Y.
25 42535 1 12 25 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ด่านกระโทก EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
26 42536 1 12 26 เด็กหญิง ธนพร เชอมือ เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
27 42537 1 12 27 เด็กหญิง ธนวรรณ บานสันเทียะ นาฏศิลป์
28 42538 1 12 28 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สีประโคน EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
29 42539 1 12 29 เด็กหญิง ธิษตยา เชื่อมกลาง ดนตรีไทย-ขับร้อง
30 42540 1 12 30 เด็กหญิง นริสรา พรมจันทร์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
31 42541 1 12 31 เด็กหญิง ปณิตา กองวงค์ ดนตรีไทย-ขับร้อง
32 42542 1 12 32 เด็กหญิง ปุณยภา แสนนาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 42543 1 12 33 เด็กหญิง พรพรรณ บัวแก้ว EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
34 42544 1 12 34 เด็กหญิง ภคพร ปานสันเทียะ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
35 42545 1 12 35 เด็กหญิง ลัลน์ญดา พิพิธกุล ดนตรีไทย-ขับร้อง
36 42546 1 12 36 เด็กหญิง วรัญญา คาถา วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
37 42547 1 12 37 เด็กหญิง วสุนันท์ จันทร์หมื่นไวย วาดเส้นแสงเงา T607
38 42548 1 12 38 เด็กหญิง ศรินทิพย์ นิลไร่นา สภานักเรียน
39 42549 1 12 39 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ลอยฟู ญี่ปุ่นแสนสนุก
40 42550 1 12 40 เด็กหญิง อนัญญา เลากลาง เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)