ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40868 1 13 1 เด็กชาย กัณฑ์กวี พรหมประสิทธิ์ บาสเก็ตบอล T
2 40869 1 13 2 เด็กชาย กันตินันท์ ชูอิฐจีน A-math
3 40870 1 13 3 เด็กชาย กิตติ์ธนา ดีงูเหลือม ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
4 40871 1 13 4 เด็กชาย ชญานนท์ พสุนนท์ D.I.Y. T
5 40872 1 13 5 เด็กชาย ณภัทร ดังใหม่ คลินิกภาษา T
6 40873 1 13 6 เด็กชาย ณรงศักดิ์ บุญล้อม คลินิกภาษา T
7 40874 1 13 7 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ใยพันธ์ ฟุตบอล T
8 40875 1 13 8 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ขจรศรี อาหารไทยในวรรณคดี
9 40876 1 13 9 เด็กชาย ณัฐนันท์ เอี่ยมสุวรรณ รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
10 40877 1 13 10 เด็กชาย ตะวัน การบรรจง ดนตรีไทย
11 40878 1 13 11 เด็กชาย เทวินทร์ เสือกระสัง Love myself
12 40879 1 13 12 เด็กชาย ธนสินธิ์ หนุนธรรมเริง ขับร้อง
13 40880 1 13 13 เด็กชาย ธีรุตม์ สุริยันต์ พยาบาล T
14 40881 1 13 14 เด็กชาย นฤชิต สวยกลาง คลินิกภาษา T
15 40882 1 13 15 เด็กชาย ปฏิภาณ ปรืองาม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16 40883 1 13 16 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ ผินโพธิ์ วิทย์พาเพลิน
17 40884 1 13 17 เด็กชาย พีรภัทร จุฬา A-math
18 40885 1 13 18 เด็กชาย ยศกร โชติธรรรมวาทิน คลินิกภาษา T
19 40886 1 13 19 เด็กชาย รชต โลกวิทย์ ฟุตบอล T
20 40887 1 13 20 เด็กชาย สาโรจน์ ดีนวล ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
21 40888 1 13 21 เด็กชาย สุรวิศ ทิพย์อักษร คลินิกภาษา T
22 40889 1 13 22 เด็กชาย อภิวิชญ์ แสนหิน สภานักเรียน
23 40890 1 13 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก้วพะเนาว์ D.I.Y. T
24 40891 1 13 24 เด็กหญิง เกศวริน วิปสูงเนิน เศษผ้าพาเพลิน
25 40892 1 13 25 เด็กหญิง ฐิติวรดา สุขแสงรัตน์ Spelling Bee
26 40893 1 13 26 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ตั้งดวงดี คลินิกภาษา T
27 40894 1 13 27 เด็กหญิง ณัฐนภัสร น้ำกระโทก D.I.Y. T
28 40895 1 13 28 เด็กหญิง ณัฐามณี ปานน้อย ดนตรีไทย
29 40896 1 13 29 เด็กหญิง ณิช์ภิชญาณ์ รมสูงเนิน นาฏศิลป์ T
30 40897 1 13 30 เด็กหญิง เดือนเกล้า โมระกุล ญี่ปุ่นแสนสนุก
31 40898 1 13 31 เด็กหญิง ไทยเซีย บริสโทร Science Community
32 40899 1 13 32 เด็กหญิง ธนัฏฐา วทานิยานนท์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
33 40900 1 13 33 เด็กหญิง บวรรัตน์ ชะวาลา D.I.Y. T
34 40901 1 13 34 เด็กหญิง ปภาวี ลี้สุวัฒนกุล นาฏศิลป์ T
35 40902 1 13 35 เด็กหญิง ประพาภรณ์ ปะคำปรึก คำคมอารมณ์ดี
36 40903 1 13 36 เด็กหญิง ประภาศิริ เข็มทอง คลินิกภาษา T
37 40904 1 13 37 เด็กหญิง ปวริศรา จอมกระโทก คิดเลขเร็ว
38 40905 1 13 38 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ปักษาจันทร์ คลินิกคณิตศาสตร์ ม.ต้น
39 40906 1 13 39 เด็กหญิง ปุญญตา เครื่องกลาง วาดเส้นแสงเงา T
40 40907 1 13 40 เด็กหญิง พัชริดา วิเชียรรัตน์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
41 40908 1 13 41 เด็กหญิง รุ่งณภา มาขุนทด สภานักเรียน
42 40909 1 13 42 เด็กหญิง วราภัสร์ คัมภิรา คลินิกภาษา T
43 40910 1 13 43 เด็กหญิง วิชญาดา มูลจังหรีด ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
44 40911 1 13 44 เด็กหญิง สาวิกา โพธิ์งาม วอลเลย์บอล
45 40912 1 13 45 เด็กหญิง สุชาวดี อาตวงศ์ D.I.Y. T
46 40913 1 13 46 เด็กหญิง อพิญญา อยู่กระโทก Science Community
47 40914 1 13 47 เด็กหญิง อัญชสา จิตรเงิน ฟุตบอล T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)