ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40915 1 14 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ปุลาตานัง สนุกกับวิทยาศาสตร์
2 40916 1 14 2 เด็กชาย ก้องภพ กมลลิ้มสกุล รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
3 40917 1 14 3 เด็กชาย กิตตินันท์ กุ้งสำโรง ภาษาพาเพลิน 1
4 40918 1 14 4 เด็กชาย กิตติพศ รักมิตร สนุกกับวิทยาศาสตร์
5 40919 1 14 5 เด็กชาย จารุเดช ศรีเกษ ครอสเวิร์ดเกม T
6 40920 1 14 6 เด็กชาย จิมมี่ แม็กเครฟ วาดเส้นแสงเงา T
7 40921 1 14 7 เด็กชาย เจริญชัย ดงกระโทก คำคมอารมณ์ดี
8 40922 1 14 8 เด็กชาย ฉัตรดนัย โพธิ์ศรี ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
9 40923 1 14 9 เด็กชาย ชนาธร รำไพภักดี อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
10 40924 1 14 10 เด็กชาย เตชธรรม กล้าหาญ วอลเลย์บอล
11 40925 1 14 11 เด็กชาย ถาวร ก่อกระโทก เกษตรกรรม
12 40926 1 14 12 เด็กชาย แทนธัญญ์ ก้อนทอง ครอสเวิร์ดเกม T
13 40927 1 14 13 เด็กชาย ธนกฤต กวดกระโทก D.I.Y. T
14 40928 1 14 14 เด็กชาย ธนภัทร กุลสิโต บาสเก็ตบอล T
15 40929 1 14 15 เด็กชาย นาคินทร์ ประดับ เกษตรกรรม
16 40930 1 14 16 เด็กชาย ประกายวิทย์ เสือบุญศรี สนุกกับวิทยาศาสตร์
17 40931 1 14 17 เด็กชาย พิพัฒน์ คงกุล ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
18 40932 1 14 18 เด็กชาย พิรพัฒน์ ชนะพาล สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
19 40933 1 14 19 เด็กชาย ศิริวัชร แดงหล้า Spelling Bee
20 40934 1 14 20 เด็กชาย สรวิทย์ เดชกุลทอง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
21 40935 1 14 21 เด็กชาย สิทธิโชค พืชทองหลาง เกษตรกรรม
22 40936 1 14 22 เด็กชาย อนุพงษ์ โสมณวัฒน์ นันทนาการ (กรีฑา)
23 40937 1 14 23 เด็กหญิง กนกวรรณ ชัยพัฒน์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
24 40938 1 14 24 เด็กหญิง กมลชนก เฉิน พยาบาล T
25 40939 1 14 25 เด็กหญิง กฤษติกา พระเสมา ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
26 40940 1 14 26 เด็กหญิง กัลป์ธีรา คำไทย Leader and cover dance T
27 40941 1 14 27 เด็กหญิง กานต์มณี ประทุมวัน เกษตร
28 40942 1 14 28 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ทบคลัง คัดลายมือ
29 40943 1 14 29 เด็กหญิง ชญาณิศา เทียนขาว ดนตรีไทย
30 40944 1 14 30 เด็กหญิง ฐิติชญา บุญศรี Leader and cover dance T
31 40945 1 14 31 เด็กหญิง ณิชาพร พยัคมะเริง ลูกเสือกองพิเศษ T
32 40946 1 14 32 เด็กหญิง ทิชาภัทร เทากระโทก ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
33 40947 1 14 33 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ทิศกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
34 40948 1 14 34 เด็กหญิง นฤมล ทองเขียว ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
35 40949 1 14 35 เด็กหญิง นิชานันท์ โชติกลาง พยาบาล T
36 40950 1 14 36 เด็กหญิง ปาริชาติ ห่ำกระโทก ขับขานประสานเสียง
37 40951 1 14 37 เด็กหญิง พนิตพิชา เย็นหลักร้อย เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
38 40952 1 14 38 เด็กหญิง พิมญดา เพ็ชรหมื่นไวย สนุกกับวิทยาศาสตร์
39 40953 1 14 39 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ขาวผ้วน ญี่ปุ่นแสนสนุก
40 40954 1 14 40 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แสงใส เศษผ้าพาเพลิน
41 40955 1 14 41 เด็กหญิง วรัญญา เพิงกระโทก ซูโดกุ (sudoku)
42 40956 1 14 42 เด็กหญิง วริศา เขียวเเก้ว ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
43 40957 1 14 43 เด็กหญิง ศรญา แลสันเที๊ยะ เศษผ้าพาเพลิน
44 40958 1 14 44 เด็กหญิง สราญรัตน์ รัตนธรนทร์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
45 40959 1 14 45 เด็กหญิง สุมิตตรา วงษ์พะเนา วาดเส้นแสงเงา T
46 40960 1 14 46 เด็กหญิง สุวิมล นาโม วาดเส้นแสงเงา T
47 40961 1 14 47 เด็กหญิง เอมมิกา นิลพรมมา ภาษาพาเพลิน 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)