ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42591 1 14 1 เด็กชาย กันตณพงษ์ แผ้วกระโทก นันทนาการ (กรีฑา)
2 42592 1 14 2 เด็กชาย ณัฏฐากร บั้งจันอัด ดนตรีสากล
3 42593 1 14 3 เด็กชาย ทรงพล แสนคำ ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
4 42594 1 14 4 เด็กชาย ทินกร สามันท์ลาลกูดี การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 42595 1 14 5 เด็กชาย ธกร อินสูงเนิน D.I.Y.
6 42596 1 14 6 เด็กชาย ธนภูมิ จันทภา Basic English
7 42597 1 14 7 เด็กชาย ธนิก ศรีมี English for fun
8 42598 1 14 8 เด็กชาย ธริช ดอกสันเทียะ D.I.Y.
9 42599 1 14 9 เด็กชาย นิธิศภูมิ ดีทะเล ฟุตซอล T509
10 42600 1 14 10 เด็กชาย ปวเรศ แป๊ะสกุล คลินิกภาษา T101
11 42601 1 14 11 เด็กชาย พงศภัค สวนไผ่ D.I.Y.
12 42602 1 14 12 เด็กชาย วงศกร เลขกระโทก E-sports
13 42603 1 14 13 เด็กชาย ศิววงศ์ รังกระโทก E-sports
14 42604 1 14 14 เด็กชาย สนชัย โสดาพัฒน์ English for fun
15 42605 1 14 15 เด็กชาย สิทธิชัย ชิดกระโทก ฟุตซอล T509
16 42606 1 14 16 เด็กชาย สิปปกร สุขรัตน์ นาฏศิลป์
17 42607 1 14 17 เด็กชาย อครพล จันกระโทก คลินิกภาษา T101
18 42608 1 14 18 เด็กชาย อนาวินทร์ เที่ยงกระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
19 42609 1 14 19 เด็กชาย อาชวิน พงษ์สุภา เวทคณิต
20 42610 1 14 20 เด็กชาย อิทธิบูรณ์ แก้วลี นาฏศิลป์
21 42611 1 14 21 เด็กชาย เอื้ออังกูร เดียงสา ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
22 42612 1 14 22 เด็กหญิง กชกร จุติตรี วาดเส้นแสงเงา T607
23 42613 1 14 23 เด็กหญิง กัญญพัชร เนื่องกระโทก D.I.Y.
24 42614 1 14 24 เด็กหญิง กันยกร มงกุฎกิ่ง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
25 42615 1 14 25 เด็กหญิง กัลยกร เครือกลางรงค์ English for fun
26 42616 1 14 26 เด็กหญิง กาญจน์คนึง ดวงซาทม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
27 42617 1 14 27 เด็กหญิง ขนิษฐา ดิษฐ์สุวรรณ ประชาสัมพันธ์
28 42618 1 14 28 เด็กหญิง จรรยพร สรรพจารย์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
29 42619 1 14 29 เด็กหญิง จุฑารัตน์ บึงบาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
30 42620 1 14 30 เด็กหญิง ณัฐกฤตา จันทา เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
31 42621 1 14 31 เด็กหญิง ณิชาวีร์ จันทะนะ English for fun
32 42622 1 14 32 เด็กหญิง บุญสิตา มลิทอง D.I.Y.
33 42623 1 14 33 เด็กหญิง ปราณปริยา ปลิ้นกระโทก จีนน่ารู้
34 42624 1 14 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทรัพย์เมือง นาฏศิลป์
35 42625 1 14 35 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ จุฬคุปต์ เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
36 42626 1 14 36 เด็กหญิง พิชญาภา รุ่งน้อย เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
37 42627 1 14 37 เด็กหญิง รังสิมา หมายต่อกลาง วาดเส้นแสงเงา T607
38 42628 1 14 38 เด็กหญิง วรรณกานต์ โพธิพฤกษ์ เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
39 42629 1 14 39 เด็กหญิง วรัญญา จีนมะเริง English for fun
40 42630 1 14 40 เด็กหญิง วิลาสินี วัชรบริรักษ์ วาดเส้นแสงเงา T607

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)