ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41792 1 14 1 เด็กชาย กรินทร์ นาชัยเวียง E-Sports
2 41793 1 14 2 เด็กชาย กันตพัฒน์ บุนยงค์ เกมแสนสนุก
3 41794 1 14 3 เด็กชาย ขุนพล ขอพอนกลาง เกมคณิตศาสตร์
4 41795 1 14 4 เด็กชาย จิระโชติ เอื้อศรี การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
5 41796 1 14 5 เด็กชาย ชัยทัศน์ ช่องงาม ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
6 41797 1 14 6 เด็กชาย ฐิติพันธ์ กังแฮ Science show
7 41798 1 14 7 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธูปเศษ ช่างสารพัด
8 41799 1 14 8 เด็กชาย ธนกฤต ชะโลมกลาง ดนตรีไทย-ขับร้อง T
9 41800 1 14 9 เด็กชาย ธันยบูรณ์ เอี้ยงกลาง การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
10 41801 1 14 10 เด็กชาย ธันวา สุขหฤทัย สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
11 41802 1 14 11 เด็กชาย ธันวา ท่อจะโปะ ฟุตบอล T509
12 41803 1 14 12 เด็กชาย ปฐมภพ มูลติปฐม Basic English
13 41804 1 14 13 เด็กชาย พีรณัฐ กลั่นแก้ว เกมแสนสนุก
14 41805 1 14 14 เด็กชาย ภาคิน เกศวพิทักษ์ ดนตรีไทย-ขับร้อง T
15 41806 1 14 15 เด็กชาย ภาณุมาศ ดวนจันทึก เกมคณิตศาสตร์
16 41807 1 14 16 เด็กชาย รชต สุขใจ กรีฑา
17 41808 1 14 17 เด็กชาย รัชชานนท์ สังสกุล Basic English
18 41809 1 14 18 เด็กชาย วชิรวิทย์ นวลสวาย ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
19 41810 1 14 19 เด็กชาย ศาสตร์ศิลป์ แทวกระโทก Love myself
20 41811 1 14 20 เด็กชาย ศิลป์ชัย คูณขุนทด คลินิกภาษา T101
21 41812 1 14 21 เด็กชาย อานนท์ เข็มทะเล วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
22 41813 1 14 22 เด็กหญิง กพุธธิดา บุญเชิด Love myself
23 41814 1 14 23 เด็กหญิง เกวลิน คำทอง Love myself
24 41815 1 14 24 เด็กหญิง ณอร มาลยานนท์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
25 41816 1 14 25 เด็กหญิง ธาราทิพย์ จิเมฆ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
26 41817 1 14 26 เด็กหญิง บุญสิตา เนื่องกระโทก เกมคณิตศาสตร์
27 41818 1 14 27 เด็กหญิง บุณยกร ใจเขียว Basic English
28 41819 1 14 28 เด็กหญิง ปณิตา สุขขัง ดนตรีไทย-ขับร้อง T
29 41820 1 14 29 เด็กหญิง ประภัสสร มุกดา วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
30 41821 1 14 30 เด็กหญิง ปวริศา ชุ่มพระ ประดิษฐ์ดอกไม้สด
31 41822 1 14 31 เด็กหญิง ปวันพัตร์ จันทร์พิทักษ์ ลูกเสือกองพิเศษ
32 41823 1 14 32 เด็กหญิง ปิยปราณ โหกระโทก Love myself
33 41824 1 14 33 เด็กหญิง ปิยภรณ์ จีนเพ็ชร ธนาคารโรงเรียน
34 41825 1 14 34 เด็กหญิง พรรษชล ทองเหลือง เกมคณิตศาสตร์
35 41826 1 14 35 เด็กหญิง วรัชยา บูรำสูงเนิน Love myself
36 41827 1 14 36 เด็กหญิง สมัชญา เนียมแตง คำคมอารมณ์ดี
37 41828 1 14 37 เด็กหญิง สุรีย์นิภา สุดทะเล พยาบาล T511
38 41829 1 14 38 เด็กหญิง หทัยรัตน์ เงาะเศษ วาดเส้นแสงเงา T
39 41830 1 14 39 เด็กหญิง อธิชาวดี ไชยวงศ์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
40 41831 1 14 40 เด็กหญิง อภัสรา คำเทียมแก้ว จีนน่ารู้

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)