ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41009 1 16 1 เด็กชาย กันตวัฒน์ กางโคกกรวด คลินิกภาษา T
2 41010 1 16 2 เด็กชาย กีรติ มีจิตรเจริญ คลินิกภาษา T
3 41011 1 16 3 เด็กชาย จิรภัทร มีเกาะ นันทนาการ (กรีฑา)
4 41012 1 16 4 เด็กชาย ฉัตรณรงค์ แดงกลาง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 41013 1 16 5 เด็กชาย ชวลิต ติชัยพะเนา คิดเลขเร็ว
6 41014 1 16 6 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ปรึ่มกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 41015 1 16 7 เด็กชาย เตชินท์ กว้างไธสง ยุวส่งเสริมการอ่าน
8 41016 1 16 8 เด็กชาย ทวีโชค พูนศรี ญี่ปุ่นแสนสนุก
9 41017 1 16 9 เด็กชาย ธนกฤต ถมโพธิ์ พยาบาล T
10 41018 1 16 10 เด็กชาย ธีรภัทร์ สิริพงศ์พันธ์ คลินิกภาษา T
11 41019 1 16 11 เด็กชาย ธีรวัชร์ มากหมื่นไวย์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12 41020 1 16 12 เด็กชาย นวมินทร์ เลิศวิริยะภาคิน คลินิกภาษา T
13 41021 1 16 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทาขุนทด วิทย์พาเพลิน
14 41022 1 16 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ งีสันเทียะ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
15 41023 1 16 15 เด็กชาย ภรภัทร เมธวิริยศักดิ์ นักบินน้อยบุญวัฒนา T
16 41024 1 16 16 เด็กชาย ภัทรกร กระฉอดนอก ฟุตบอล T
17 41025 1 16 17 เด็กชาย ภูมิรัตน์ บุญวิจิตร์ วิทย์พาเพลิน
18 41026 1 16 18 เด็กชาย รวิรัตน์ นิ่มกระโทก Science Community
19 41027 1 16 19 เด็กชาย วชิราวุฒิ ชวนขุนทด DATA SCIENCE
20 41028 1 16 20 เด็กชาย วรวุฒิ ส่งสูงเนิน นาฏศิลป์ T
21 41029 1 16 21 เด็กชาย วุฒินันท์ บัวเมือง เศษผ้าพาเพลิน
22 41030 1 16 22 เด็กชาย สิรภพ สุชีวะ ฟุตบอล T
23 41031 1 16 23 เด็กหญิง กนกนาฎ ทันโชคชัย ขับร้อง
24 41032 1 16 24 เด็กหญิง กฤตพร แสนบรรดิษฐ์ ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
25 41033 1 16 25 เด็กหญิง กัญญาพัชร เอื้อเฟื้อกลาง ดนตรีสากล T
26 41034 1 16 26 เด็กหญิง ชิษณภัค รุจิวรรณภากร นาฏศิลป์ T
27 41035 1 16 27 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปานโตนด ตะกร้อ ม.1
28 41036 1 16 28 เด็กหญิง ณัฐชา ยะสุกิม นาฏศิลป์ T
29 41037 1 16 29 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูกระโทก นาฏศิลป์ T
30 41038 1 16 30 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญเริง คลินิกภาษา T
31 41039 1 16 31 เด็กหญิง ทิพยาพร พันธ์โบ พยาบาล T
32 41040 1 16 32 เด็กหญิง ธมนวรรณ เสนาะกลาง ขับร้อง
33 41041 1 16 33 เด็กหญิง ปัณฑิตา บรรณสาร ขับร้อง
34 41042 1 16 34 เด็กหญิง พิจิตรา ทรงศรี คิดเลขเร็ว
35 41044 1 16 35 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แพงสารัตน์ พยาบาล T
36 41045 1 16 36 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แป้นทะเล D.I.Y. T
37 41046 1 16 37 เด็กหญิง พิรุณรักษ์ แรมพิมาย ภาษาพาเพลิน 1
38 41047 1 16 38 เด็กหญิง ภคพร ก่ำมะเริง ขับร้อง
39 41048 1 16 39 เด็กหญิง ภัทรปภา แซ่เลี้ยว ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
40 41049 1 16 40 เด็กหญิง ภิญญดา ภูบุญลาภ ขับร้อง
41 41050 1 16 41 เด็กหญิง ระรินญา พุทธิมา พยาบาล T
42 41051 1 16 42 เด็กหญิง รัตติกาล ผ่านสันเทียะ พยาบาล T
43 41052 1 16 43 เด็กหญิง ศศิวิมล ซ้อนพุดซา เศษผ้าพาเพลิน
44 41053 1 16 44 เด็กหญิง ศิรประภา เสือมาพะเนา ลูกเสือกองพิเศษ T
45 41054 1 16 45 เด็กหญิง หทัยขวัญ เเก้วเกตุ พยาบาล T
46 41055 1 16 46 เด็กหญิง อนันตญา ทึมหนองปลิง เกษตร
47 41297 1 16 47 เด็กหญิง นิธิกานต์ คงสมบุตร นาฏศิลป์ T
48 80001 1 16 50 เด็กชาย พาทิศ ใบโพธิ์ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)