ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42129 1 2 1 เด็กชาย กลวิชญ์ ลำจำปา Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
2 42130 1 2 2 เด็กชาย คณากร ดุจบัญชาอมร E-sports
3 42131 1 2 3 เด็กชาย เคียงเขตต์ เครือบุตร Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
4 42132 1 2 4 เด็กชาย ชวโรจน์ สุบงกช D.I.Y.
5 42133 1 2 5 เด็กชาย ฐิติพงศ์ นีละนิยม Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
6 42134 1 2 6 เด็กชาย ณพัชพงษ์ เสียดขุนทด วาดเส้นแสงเงา T607
7 42135 1 2 7 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ อินทร์มะดัน ตะกร้อ
8 42136 1 2 8 เด็กชาย ธนกฤต เอื้อศรี สภานักเรียน
9 42137 1 2 9 เด็กชาย ธัชนนท์ บุญสัมฤทธิ์ ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
10 42138 1 2 10 เด็กชาย ธีร์ธวัช แทนจะโปะ สภานักเรียน
11 42139 1 2 11 เด็กชาย นนทพัทธ์ จันทร์จำนงค์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
12 42140 1 2 12 เด็กชาย นันท์พิพัฒน์ วิเศษแก้ว D.I.Y.
13 42141 1 2 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ฉิมสันเทียะ D.I.Y.
14 42142 1 2 14 เด็กชาย พงศกร ทูลกลาง สภานักเรียน
15 42143 1 2 15 เด็กชาย พชรกร อินธิยศ ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
16 42144 1 2 16 เด็กชาย พิสิษฐ์ สุวรรณประได เกษตรกรรม
17 42145 1 2 17 เด็กชาย ภัทรพล ไชยบุตร English for fun
18 42146 1 2 18 เด็กชาย รัชชานนท์ บุญวรสถิต D.I.Y.
19 42147 1 2 19 เด็กชาย วรากร ถมจอหอ วอลเลย์บอล
20 42148 1 2 20 เด็กชาย วัชรวิชญ์ มหาสุขบุญวงศ์ D.I.Y.
21 42149 1 2 21 เด็กชาย ศุภกร สมอฝาก D.I.Y.
22 42150 1 2 22 เด็กชาย เสกข์ชัย ถิ่นโคกสูง E-sports
23 42151 1 2 23 เด็กชาย อัษฎาวุธ คงน้อย D.I.Y.
24 42152 1 2 24 เด็กชาย อิทธิวัฒน์ มุณีวงษ์วีระ D.I.Y.
25 42153 1 2 25 เด็กหญิง กัลย์ลภัส ดีแท้ วิทย์พาเพลิน
26 42154 1 2 26 เด็กหญิง ชญาน์ทิพย์ เนียมผึ้ง Basic English
27 42155 1 2 27 เด็กหญิง ญาณัชชา มูลอาสา Love my self T901
28 42156 1 2 28 เด็กหญิง ณัฐชญาพร สร้อยโว วิทยาศาสตร์หรรษา
29 42157 1 2 29 เด็กหญิง เบญจวรรณ สิทธิ์สูงเนิน คลินิกคณิตศาสตร์
30 42158 1 2 30 เด็กหญิง พรชรินทร์ ภู่มาเลิศสินทร์ วิทยาศาสตร์หรรษา
31 42159 1 2 31 เด็กหญิง ภัคจิรา อาดมะดัน คลินิกคณิตศาสตร์
32 42160 1 2 32 เด็กหญิง ภัทรธิดา เชาว์มะเริง English for fun
33 42161 1 2 33 เด็กหญิง ลัทธวรรณ ชินเกษม คลินิกคณิตศาสตร์
34 42162 1 2 34 เด็กหญิง สโรชา เปล่งสันเทียะ Basic English
35 42163 1 2 35 เด็กหญิง สิริกร กลายกลาง วาดเส้นแสงเงา T607
36 42164 1 2 36 เด็กหญิง สุภาวดี รุ่มจิตร์ การ์ตูนเรื่องสั้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)