ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40471 1 4 1 เด็กชาย กันทรากร จงคอยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 40472 1 4 2 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ทวีสุขมงคลชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 40473 1 4 3 เด็กชาย เกษม ฤทธิวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 40474 1 4 4 เด็กชาย ณฐกร คูกเลอร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 40475 1 4 5 เด็กชาย ธนโชติ วิภูษณะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 40476 1 4 6 เด็กชาย ธนพัชร แมนเมธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 40477 1 4 7 เด็กชาย ธนภัทร โกรกสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 40478 1 4 8 เด็กชาย ธนภัทร ไทยเทียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 40479 1 4 9 เด็กชาย ธราเทพ ศิริรวง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 40480 1 4 10 เด็กชาย นรภัทร สุวรรณบุบผา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 40481 1 4 11 เด็กชาย ปรมัตถ์ เที่ยงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 40482 1 4 12 เด็กชาย อดิศักดิ์ ทิศกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 40483 1 4 13 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มีประยูรวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 40484 1 4 14 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เฉลิมภาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 40485 1 4 15 เด็กหญิง จันทกานต์ เที่ยงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 40486 1 4 16 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี จันทร์ป่า ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 40487 1 4 17 เด็กหญิง ทักษพร ประจวบสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 40488 1 4 18 เด็กหญิง ทิฆัมภรณ์ เชิญกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 40489 1 4 19 เด็กหญิง ปุญรวิภา เอี่ยมอำไพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 40490 1 4 20 เด็กหญิง มาติกา จันทร์ประกอบ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 40491 1 4 21 เด็กหญิง วริศรา ดอกทุเรียน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 40492 1 4 22 เด็กหญิง เวธกา พงษ์พิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 40493 1 4 23 เด็กหญิง สุพิชญา แคะมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 40494 1 4 24 เด็กหญิง อธิชนัน พงษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 40495 1 4 25 เด็กหญิง อธิติยา สุทธิศักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)