ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42201 1 4 1 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ไกรศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 42202 1 4 2 เด็กชาย เก่งกล้า สติมั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 42203 1 4 3 เด็กชาย จตุรภัทร กองสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 42204 1 4 4 เด็กชาย จิรายุ ชมสุขประกิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 42205 1 4 5 เด็กชาย ปพนธีร์ คำชุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 42206 1 4 6 เด็กชาย ปรเมศ สุวรรณไวพัฒนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 42207 1 4 7 เด็กชาย ปรวรรธน์ ไหมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 42208 1 4 8 เด็กชาย พสิษฐ์ พิศิษฐวานิช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 42209 1 4 9 เด็กชาย ภัทรพล จันทรังษี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 42210 1 4 10 เด็กชาย ราฟาเอล อภิสิทธิ์ บึลมันน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 42211 1 4 11 เด็กชาย สุกลวัฒน์ เบ้าทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 42212 1 4 12 เด็กชาย สุดที่รัก พีรพัฒนวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 42213 1 4 13 เด็กชาย เอนก สุวรรณพจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 42214 1 4 14 เด็กหญิง ขวัญข้าว แซ่วื่อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 42215 1 4 15 เด็กหญิง จารุพิชญา บ้วนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 42216 1 4 16 เด็กหญิง ชมชนก สุกรินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 42217 1 4 17 เด็กหญิง ชวัลกร ชูจิตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 42218 1 4 18 เด็กหญิง โชติกา สระแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 42219 1 4 19 เด็กหญิง ณัชชา พระพายครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 42220 1 4 20 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ มูลศรีแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 42221 1 4 21 เด็กหญิง พัชรภร ศิลาโท ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 42222 1 4 22 เด็กหญิง พาขวัญ เกียรติบันลือ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 42223 1 4 23 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ พิศเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 42224 1 4 24 เด็กหญิง เมขลา คูกเลอร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 42225 1 4 25 เด็กหญิง วรัชยา วิริยะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 42226 1 4 26 เด็กหญิง สายชล เสมมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 42227 1 4 27 เด็กหญิง อริศรา คงศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 42228 1 4 28 เด็กหญิง อรุณลักษณ์ ชอบมวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 42229 1 4 29 เด็กหญิง อะกินะ ซึรึตะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 42230 1 4 30 เด็กหญิง เอร์ราว์ น้าปรีดากุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)