ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41402 1 4 1 เด็กหญิง กันตพิชญ์ ถ่ายสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 41403 1 4 2 เด็กชาย กันต์อเนก บุญข์จรัสมนตรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 41404 1 4 3 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สิงห์พยัคเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 41405 1 4 4 เด็กชาย เต็มธัชธรรม รุ่งศิริอมรกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 41406 1 4 5 เด็กชาย ธีรภัทร เครื่องกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 41407 1 4 6 เด็กชาย นวภูมิ ชาติเหมาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 41408 1 4 7 เด็กชาย พัชรพล เรืองขำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 41409 1 4 8 เด็กชาย ภควัต สุขวัฒนมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 41410 1 4 9 เด็กชาย รชต คุขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 41411 1 4 10 เด็กชาย วันเสด็จ สิงห์สนั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 41412 1 4 11 เด็กชาย เศรษฐิวุฒิ โอจารุทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 41413 1 4 12 เด็กหญิง ชญาดา พุทธจักรศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 41414 1 4 13 เด็กหญิง ญาณิศา ป้อมทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 41415 1 4 14 เด็กหญิง ณภัค ขยายงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 41416 1 4 15 เด็กหญิง ณภัทร ชอบมวย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 41417 1 4 16 เด็กหญิง ธัญชนก คงคลัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 41418 1 4 17 เด็กหญิง นพเก้า ลำดวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 41419 1 4 18 เด็กหญิง นริสรา สุธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 41420 1 4 19 เด็กหญิง เบญญาภา พลบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 41421 1 4 20 เด็กหญิง ปัณธิตา กาญจนหิรัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 41422 1 4 21 เด็กหญิง ปุญญาภา มั่นชนะชยากุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 41423 1 4 22 เด็กหญิง พรชนก ระษารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 41424 1 4 23 เด็กหญิง พิมพ์พิศา กลางจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 41425 1 4 24 เด็กหญิง พีรธิดา ดีลุนชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 41426 1 4 25 เด็กหญิง รินรดา อิสริยาวัฒน์​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 41427 1 4 26 เด็กหญิง รินลดา ชลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 41428 1 4 27 เด็กหญิง ศุภิสรา หงษ์ทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 41429 1 4 28 เด็กหญิง สุภัชญา ปลอดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 41430 1 4 29 เด็กหญิง อชิรญาภา กรกิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 41431 1 4 30 เด็กหญิง อภิญญาพร เงินพลับพลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)