ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40496 1 5 1 เด็กชาย กฤต​ฤกษ์ ชาญ​เขตร​ธรรม นันทนาการ
2 40497 1 5 2 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ไตรจอหอ ตะกร้อ ม.1
3 40498 1 5 3 เด็กชาย ชนพัฒน์ ลิไธสง ภาษาพาเพลิน 1
4 40499 1 5 4 เด็กชาย ชินรัฐ ศรีวิไลกุล ฟุตบอล T
5 40500 1 5 5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุราฤทธิ์ ครอสเวิร์ดเกม T
6 40501 1 5 6 เด็กชาย ณ​ฐ​กร​ ขาญภูมิดล ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
7 40502 1 5 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แพงกิ่ง คำคมอารมณ์ดี
8 40503 1 5 8 เด็กชาย ธนกฤต จงจอหอ ภาษาพาเพลิน 1
9 40504 1 5 9 เด็กชาย ธนภาคย์ ด่านกระโทก ฟุตบอล T
10 40505 1 5 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ สร้อยสน ครอสเวิร์ดเกม T
11 40506 1 5 11 เด็กชาย ธีรศักดิ์ งึมกระโทก คัดลายมือ
12 40507 1 5 12 เด็กชาย ปกรณ์ ไกรปรุ ดนตรีไทย
13 40508 1 5 13 เด็กชาย ปุญญวิชญ์ จำปาทอง รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
14 40509 1 5 14 เด็กชาย พัชรากร ศรีนวล รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์ลวง (Pseudo-Science)
15 40510 1 5 15 เด็กชาย พิสิษฐ์ พรพีระสกุล พยาบาล T
16 40511 1 5 16 เด็กชาย ภัคภณ กำลังเหลือ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
17 40512 1 5 17 เด็กชาย รัชพล ประมวล วาดเส้นแสงเงา T
18 40513 1 5 18 เด็กชาย วรโชติ บุญชำนาญ ฟุตบอล T
19 40514 1 5 19 เด็กชาย ศุภกิจ ใกล้กลาง วาดเส้นแสงเงา T
20 40515 1 5 20 เด็กชาย ศุภจักร นกสามเมือง ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
21 40516 1 5 21 เด็กชาย ออมทรัพย์ ทวีญาติ ตะกร้อ ม.1
22 40517 1 5 22 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ดนตรีไทย
23 40518 1 5 23 เด็กหญิง กัญฐณา หล่อกลาง เศษผ้าพาเพลิน
24 40519 1 5 24 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ทิพย์โภชน์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
25 40520 1 5 25 เด็กหญิง ชญานิศ นิลสันเทียะ ภาษาพาเพลิน 1
26 40521 1 5 26 เด็กหญิง โชติกา ชัยดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์
27 40522 1 5 27 เด็กหญิง ฐานิศรา โคตะมา ปูพื้นภาษาอังกฤษ​ ม.1 T
28 40523 1 5 28 เด็กหญิง ฐิตินันท์ สียงค์พะเนา ครอสเวิร์ดเกม T
29 40524 1 5 29 เด็กหญิง ณฐมน ศรีทะเล ครอสเวิร์ดเกม T
30 40525 1 5 30 เด็กหญิง ณัฐณิชา เกยสูงเนิน D.I.Y. T
31 40526 1 5 31 เด็กหญิง ณัฐณิชา แพกระโทก ภาษาพาเพลิน 1
32 40527 1 5 32 เด็กหญิง นิชาภา เพชรประไพ ญี่ปุ่นแสนสนุก
33 40528 1 5 33 เด็กหญิง ปรียนันท์ จันทร์โท Love myself
34 40529 1 5 34 เด็กหญิง ไปรยา ศิลาจันทร์ นาฏศิลป์ T
35 40530 1 5 35 เด็กหญิง พรรณภัทร อินทรกำแหง เศษผ้าพาเพลิน
36 40531 1 5 36 เด็กหญิง พิรดาภร ปลั่งกระโทก คลินิกภาษา T
37 40532 1 5 37 เด็กหญิง เพชรรัตน์ เงาฉาย ภาษาพาเพลิน 1
38 40533 1 5 38 เด็กหญิง ภัทรคีตา แตะกระโทก คัดลายมือ
39 40534 1 5 39 เด็กหญิง รวิสรา ฉิมโพธิ์กลาง นาฏศิลป์ T
40 40535 1 5 40 เด็กหญิง ลักษณ์นภา ภาสุกใส ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
41 40536 1 5 41 เด็กหญิง วรทิพย์ พุทธรักษา ภาษาพาเพลิน 1
42 40537 1 5 42 เด็กหญิง วลัยภัทร พิกุลแก้ว ครอสเวิร์ดเกม T
43 40538 1 5 43 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เยื่องกลาง ญี่ปุ่นแสนสนุก
44 40539 1 5 44 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ภูเยี่ยมใจ ญี่ปุ่นแสนสนุก
45 40540 1 5 45 เด็กหญิง สาวิกา เปลี่ยวกระโทก นันทนาการ
46 40541 1 5 46 เด็กหญิง อริสรา ฉุนจะโปะ พยาบาล T
47 40542 1 5 47 เด็กหญิง เอชิญา เที่ยงเทพ ครอสเวิร์ดเกม T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)