ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42231 1 5 1 เด็กชาย กฤติเมธ หลวงจันทร์ เกมคณิตศาสตร์
2 42232 1 5 2 เด็กชาย ชัยพัชร์ แช่มชื่น ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
3 42233 1 5 3 เด็กชาย ชัยภัทร ยุดกระโทก คลินิกภาษา T101
4 42234 1 5 4 เด็กชาย ณัฐพล แดงสูงเนิน ญี่ปุ่นแสนสนุก
5 42235 1 5 5 เด็กชาย ตุลยธร เชิดพุดซา การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6 42236 1 5 6 เด็กชาย ธนะเทพ แสนปลื้ม คลินิกคณิตศาสตร์
7 42237 1 5 7 เด็กชาย ธนิสร ทันจร คลินิกคณิตศาสตร์
8 42238 1 5 8 เด็กชาย ธนิสร กองนาง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
9 42239 1 5 9 เด็กชาย ธีรโชติ บินกระโทก วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
10 42240 1 5 10 เด็กชาย นราธิป เผือกจันทึก ตะกร้อ
11 42241 1 5 11 เด็กชาย บุณยกร เพียรเกาะ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
12 42242 1 5 12 เด็กชาย ปภาวิน โนนใหม่ หมากฮอส
13 42243 1 5 13 เด็กชาย ปาราเมศ ยวงผึ้ง เกษตรกรรม
14 42244 1 5 14 เด็กชาย เป็นหนึ่ง เกียรติวีราภรณ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
15 42245 1 5 15 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรประสพ Basic English
16 42246 1 5 16 เด็กชาย วัชรพงศ์ ลักขษร Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
17 42247 1 5 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กอหญ้ากลาง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
18 42248 1 5 18 เด็กชาย อติชาติ จีนสูงเนิน Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) T803
19 42249 1 5 19 เด็กชาย อัครวินท์ ปาลวงศ์ ตะกร้อ
20 42250 1 5 20 เด็กชาย อัศม์เดช สิมากรณ์ วิทยาศาสตร์หรรษา
21 41858 1 5 21 เด็กหญิง ตีระนิตย์ ถนอมเงิน ประชาสัมพันธ์
22 42251 1 5 22 เด็กหญิง กวินธิดา สังข์ในเมือง ญี่ปุ่นแสนสนุก
23 42252 1 5 23 เด็กหญิง กานต์พิชชา มนอยู่พะเนาว์ คลินิกภาษา T101
24 42253 1 5 24 เด็กหญิง จารุพิชญา เขียวอ่อน นาฏศิลป์
25 42254 1 5 25 เด็กหญิง จิตตรา รัตนไพศาล นาฏศิลป์
26 42255 1 5 26 เด็กหญิง ชมพูนุท นางาม D.I.Y.
27 42256 1 5 27 เด็กหญิง ชุดา สุสิริยา D.I.Y.
28 42257 1 5 28 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา สันติวงค์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
29 42258 1 5 29 เด็กหญิง ณัฐวดี นุตพงษ์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
30 42259 1 5 30 เด็กหญิง ณัฐวรา จันทรศิริ ญี่ปุ่นแสนสนุก
31 42260 1 5 31 เด็กหญิง นลินนิภา เบี้ยกระโทก ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
32 42261 1 5 32 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ปลั่งกลาง นาฏศิลป์
33 42262 1 5 33 เด็กหญิง ปาจรีย์ ขวัญกลาง นาฏศิลป์
34 42263 1 5 34 เด็กหญิง ปิยนุช คำภักดี นาฏศิลป์
35 42264 1 5 35 เด็กหญิง พัทธ์ธานันท์ เพ็ชรนุ้ย ญี่ปุ่นแสนสนุก
36 42265 1 5 36 เด็กหญิง ภัทรนันท์ หวายพิมาย นาฏศิลป์
37 42266 1 5 37 เด็กหญิง สุธิมา สอดกระโทก วิทยาศาสตร์หรรษา
38 42267 1 5 38 เด็กหญิง สุนิชา คณะศรี ดนตรีไทย-ขับร้อง
39 42268 1 5 39 เด็กหญิง อรินญา จันขาว เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
40 42269 1 5 40 เด็กหญิง อริสา อู่เสือพะเนา ญี่ปุ่นแสนสนุก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)