ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42311 1 7 1 เด็กชาย กฤตินน หลวงจันทร์ เกมคณิตศาสตร์
2 42312 1 7 2 เด็กชาย กันต์กวี เชียงสน คลินิกภาษา T101
3 42313 1 7 3 เด็กชาย กิตติพศ จันทร์เกิด ญี่ปุ่นแสนสนุก
4 42314 1 7 4 เด็กชาย ณภัทร อยู่อุ่นพะเนา E-sports
5 42315 1 7 5 เด็กชาย ณภัทร บาร์ท คลินิกภาษา T101
6 42316 1 7 6 เด็กชาย เตชิต พลเมือง ฟุตซอล T509
7 42317 1 7 7 เด็กชาย ธนโชติ เสาระโส วิทยาศาสตร์หรรษา
8 42318 1 7 8 เด็กชาย ธนภัทร ปานน้อย ดนตรีไทย-ขับร้อง
9 42319 1 7 9 เด็กชาย ธนาภพ พูนรัตนบัณฑิตย์ วิทยาศาสตร์หรรษา
10 42320 1 7 10 เด็กชาย ธมตะ ธรรมรัตนสินธุ์ Basic English
11 42321 1 7 11 เด็กชาย ธวัชชัย กล้ากระโทก ฟุตซอล T509
12 42322 1 7 12 เด็กชาย นภทีป์ วัฒนา E-sports
13 42323 1 7 13 เด็กชาย ภาคภูมิ พับโพธิ์ E-sports
14 42324 1 7 14 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ปิดกระโทก ตะกร้อ
15 42325 1 7 15 เด็กชาย ภูมิรพีศักย์ เที่ยงกระโทก เกมคณิตศาสตร์
16 42326 1 7 16 เด็กชาย ภูริภัสร์ นิลศรี วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
17 42327 1 7 17 เด็กชาย รัตน์ชศักดิ์ วาจาสิทธิ์ คลินิกภาษา T101
18 42328 1 7 18 เด็กชาย วชิรวิทย์ ตับกลาง E-sports
19 42329 1 7 19 เด็กชาย ศุภกิจ สังสูงเนิน เกมคณิตศาสตร์
20 42330 1 7 20 เด็กชาย อัครชัยเดโช แววโคกสูง ลูกเสือกองพิเศษ
21 42331 1 7 21 เด็กหญิง กนกนิภา รัตนรักษ์ Basic English
22 42332 1 7 22 เด็กหญิง กมลวรรณ แช่มปากเพรียว D.I.Y.
23 42333 1 7 23 เด็กหญิง กาญจนา ช่องงาม เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
24 42334 1 7 24 เด็กหญิง จิรพร มณเฑียรทอง วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
25 42335 1 7 25 เด็กหญิง จิรัญยา เสี้ยวไธสง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
26 42336 1 7 26 เด็กหญิง ชนมน คนพูดเพราะ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
27 42337 1 7 27 เด็กหญิง ชยิสรา จันทร์สูงเนิน นาฏศิลป์
28 42338 1 7 28 เด็กหญิง ชลิดา ฟุ้งสันเทียะ เวทคณิต
29 42339 1 7 29 เด็กหญิง ณัฐณิชา แชจอหอ Basic English
30 42340 1 7 30 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ฟังสูงเนิน นาฏศิลป์
31 42341 1 7 31 เด็กหญิง ทิพวรรณ ยินมะเริง นาฏศิลป์
32 42342 1 7 32 เด็กหญิง ปลายฟ้า กันดี นาฏศิลป์
33 42343 1 7 33 เด็กหญิง พัชลดา บุประเสริฐ คัดลายมือ ม.ต้น
34 42344 1 7 34 เด็กหญิง ภัคจิรา แผ่นสิงห์ Social for Fun
35 42345 1 7 35 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เพิ่มมงคล D.I.Y.
36 42346 1 7 36 เด็กหญิง ภัทรศยา ชื่นวสุพันธ์ คัดลายมือ ม.ต้น
37 42347 1 7 37 เด็กหญิง ลลนา สมัยไทยพัฒน์ ดนตรีไทย-ขับร้อง
38 42348 1 7 38 เด็กหญิง วรกานต์ ทิมพรมราช เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
39 42349 1 7 39 เด็กหญิง ศุภิดา เที่ยงทัด คัดลายมือ ม.ต้น
40 42350 1 7 40 เด็กหญิง สุวิมล สิงห์จาร Social for Fun

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)