ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41512 1 7 1 เด็กชาย กฤษฎา บรรดาศักดิ์ ฟุตบอล T509
2 41513 1 7 2 เด็กชาย จิรภัทร ตุลาชม จีนน่ารู้
3 41514 1 7 3 เด็กชาย จิรายุ ผาจันทร์สิงห์ D.I.Y. T
4 41515 1 7 4 เด็กชาย ชัชชนก เสมาเพชร์ ฟุตบอล T509
5 41516 1 7 5 เด็กชาย ณฐาภพ อินธิหาญกุล ช่างสารพัด
6 41517 1 7 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ รัตนกาญจน์กร ดนตรีสากล T612
7 41518 1 7 7 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ภู่วาว ฟุตบอล T509
8 41519 1 7 8 เด็กชาย ธีรภัทร นันทนะมณี วิทย์พาเพลิน
9 41520 1 7 9 เด็กชาย นภัสกร สรสิทธิ์ Basic English
10 41521 1 7 10 เด็กชาย นิรัติศัย ศรีหาพล คลินิกภาษา T101
11 41522 1 7 11 เด็กชาย บรรณวัชร รักดอกกลาง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
12 41523 1 7 12 เด็กชาย บุญณภัทร จรรยา Love myself
13 41524 1 7 13 เด็กชาย พสิษฐ์ แป้นทะเล ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
14 41525 1 7 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภู่วาว ฟุตบอล T509
15 41526 1 7 15 เด็กชาย ภพธนภณ วังสงคราม Love myself
16 41527 1 7 16 เด็กชาย ภูริภัสร์ ฟากวิลัย เกมแสนสนุก
17 41528 1 7 17 เด็กชาย วชรวิทย์ สายสวัสดิ์ สนุกกับวิทยาศาสตร์
18 41529 1 7 18 เด็กชาย อภิวัฒน์ ถินจะบก สนุกกับวิทยาศาสตร์
19 41530 1 7 19 เด็กชาย อภิวัฒน์ หนันกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
20 41531 1 7 20 เด็กชาย อรินทร์ นักธรรม การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
21 41532 1 7 21 เด็กหญิง กมลชนก กมลชนก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
22 41533 1 7 22 เด็กหญิง กาญจนา สุขศิริ Basic English
23 41534 1 7 23 เด็กหญิง กิตติญาพร ขออินกลาง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
24 41535 1 7 24 เด็กหญิง จามีกร เรณูธรณ์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
25 41536 1 7 25 เด็กหญิง จิราภา ดีน้อย วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
26 41537 1 7 26 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จันทร์เปรมเจริญ เยาวชนนักพูด
27 41538 1 7 27 เด็กหญิง บัณณิตา เพียพล ธนาคารโรงเรียน
28 41539 1 7 28 เด็กหญิง บุญญามาลย์ วงษ์ด่านเจริญ ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
29 41540 1 7 29 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ จันทร์สง่า ธนาคารโรงเรียน
30 41541 1 7 30 เด็กหญิง พิชญวดี ป้อมทะเล ธนาคารโรงเรียน
31 41542 1 7 31 เด็กหญิง ภคพร จงสวัสดิ์ ธนาคารโรงเรียน
32 41543 1 7 32 เด็กหญิง ภัทรริสา พาดกลาง เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
33 41544 1 7 33 เด็กหญิง เมธาพร ปรูกระโทก คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
34 41545 1 7 34 เด็กหญิง เมธาวินี อินตรา Basic English
35 41546 1 7 35 เด็กหญิง รุ่งนฐา หมู่ทอง Basic English
36 41547 1 7 36 เด็กหญิง ลภัสรดา กิติยามาศ ธนาคารโรงเรียน
37 41548 1 7 37 เด็กหญิง วริศรา สิกขา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
38 41549 1 7 38 เด็กหญิง สุชาวดี แจ้งขำ พยาบาล T511
39 41550 1 7 39 เด็กหญิง อมรรัตน์ ใยยอง ดนตรีสากล T612
40 41551 1 7 40 เด็กหญิง อรจิรา ศรีสว่าง เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)