ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 42391 1 9 1 เด็กชาย กมลภู หน่างกระโทก ฟุตซอล T509
2 42392 1 9 2 เด็กชาย คณาธิป เตือประโคน D.I.Y.
3 42393 1 9 3 เด็กชาย จิรพัฒน์ เจตน์วิทยาชาญ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
4 42394 1 9 4 เด็กชาย ฉัฏธภูมิ ขาวมะเริง รักอ่าน เล่มเล็ก
5 42395 1 9 5 เด็กชาย ณัฐวุฒิ น้ำนวล คลินิกภาษา T101
6 42396 1 9 6 เด็กชาย ธนกร เทพกระโทก วิทยาศาสตร์หรรษา
7 42397 1 9 7 เด็กชาย ธนภัทร อินทร์ศรี ญี่ปุ่นแสนสนุก
8 42398 1 9 8 เด็กชาย นิศรุตน์ ม่านกลาง ฟุตซอล T509
9 42399 1 9 9 เด็กชาย ปัญญารัก กันพวง E-sports
10 42400 1 9 10 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ จารุครุฑ ฟุตซอล T509
11 42401 1 9 11 เด็กชาย พงศกร บุตกระโทก ดนตรีไทย-ขับร้อง
12 42402 1 9 12 เด็กชาย พลพจน์ จันทร์อินทร์ เกษตรกรรม
13 42403 1 9 13 เด็กชาย พลวัฒน์ แป้นทะเล ฟุตซอล T509
14 42404 1 9 14 เด็กชาย พิชญะ ถ้ำกลาง จีนน่ารู้
15 42405 1 9 15 เด็กชาย วรเวช บูรำสูงเนิน D.I.Y.
16 42406 1 9 16 เด็กชาย วาคิม วัจนศิริเสถียร คลินิกภาษา T101
17 42407 1 9 17 เด็กชาย ศุภกร แป้นขำ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
18 42408 1 9 18 เด็กชาย สิงหา ชินนอก คลินิกภาษา T101
19 42409 1 9 19 เด็กชาย อชิรวัทน์ ชัยสมบูรณ์ คลินิกภาษา T101
20 42410 1 9 20 เด็กชาย อนพัทย์ เสงี่ยมโคกกรวด สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
21 42411 1 9 21 เด็กหญิง กมลชนก สอนบุตรดี ญี่ปุ่นแสนสนุก
22 42412 1 9 22 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แต้มกระโทก วอลเลย์บอล
23 42413 1 9 23 เด็กหญิง ณิชกานต์ เชยโพธิ์ ประชาสัมพันธ์
24 42414 1 9 24 เด็กหญิง ธารา พิริยะวัฒน์ วอลเลย์บอล
25 42415 1 9 25 เด็กหญิง นัฏนรี ปัตตาเน นาฏศิลป์
26 42416 1 9 26 เด็กหญิง นิติมา ธนากลาง D.I.Y.
27 42417 1 9 27 เด็กหญิง เบญญาภา มันตาพันธ์ สภานักเรียน
28 42418 1 9 28 เด็กหญิง ปพิชญา เกิดกลาง นาฏศิลป์
29 42419 1 9 29 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ปลิวกระโทก วิทยาศาสตร์หรรษา
30 42420 1 9 30 เด็กหญิง ปิ่นมณี ทองเงิน D.I.Y.
31 42421 1 9 31 เด็กหญิง เปรมมิกา นิลพรมมา รักอ่าน เล่มเล็ก
32 42422 1 9 32 เด็กหญิง พรนภัส มุ่งเจียกกลาง นาฏศิลป์
33 42423 1 9 33 เด็กหญิง พอใจ ชะนะพิน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
34 42424 1 9 34 เด็กหญิง พัชรพร โต้งกระโทก วอลเลย์บอล
35 42425 1 9 35 เด็กหญิง พิชญาภา บาดกระโทก วอลเลย์บอล
36 42426 1 9 36 เด็กหญิง ภูมิใจ สินธุชัย คัดลายมือ ม.ต้น
37 42427 1 9 37 เด็กหญิง วราพร บัวเมือง นาฏศิลป์
38 42428 1 9 38 เด็กหญิง วริยา เจ็กมะดัน สภานักเรียน
39 42429 1 9 39 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ งามคณะ รักอ่าน เล่มเล็ก
40 42430 1 9 40 เด็กหญิง สุภัทตรา ดาดพุดซา สภานักเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)