ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41592 1 9 1 เด็กชาย กรวิชช์ เสนาะธรรม E-Sports
2 41593 1 9 2 เด็กชาย คณัสนันท์ เจสันเทียะ สภานักเรียน T226
3 41594 1 9 3 เด็กชาย คุณภัทร ซาพิมาย การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
4 41595 1 9 4 เด็กชาย จักรภพ อ้นทอง เวทคณิต
5 41596 1 9 5 เด็กชาย จิรวัฒน์ นกสูงเนิน การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
6 41597 1 9 6 เด็กชาย ชนกชล งบครบุรี ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก T
7 41598 1 9 7 เด็กชาย ชาคริต เขือนอก การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
8 41599 1 9 8 เด็กชาย ณภัทร ธรากุลโรจน์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
9 41600 1 9 9 เด็กชาย ณัฎฐ์ ทองคง คลินิกภาษา T101
10 41601 1 9 10 เด็กชาย ณัฐกฤต คงฤทธิ์ คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
11 41602 1 9 11 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ขำศรี การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
12 41603 1 9 12 เด็กชาย ณิชพงษ์ วงศ์สุวรรณ์คำ ประชาสัมพันธ์
13 41604 1 9 13 เด็กชาย ตุลา เเก้วพระพาน หมากรุกไทย
14 41605 1 9 14 เด็กชาย ธนกฤต อุ่นจิตร กรีฑา
15 41606 1 9 15 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุวรรณพันธ์ ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก T
16 41607 1 9 16 เด็กชาย พงศ์วิสิฏ อมรรัตนดิลก กรีฑา
17 41608 1 9 17 เด็กชาย ภคพล ว่าวจังหรีด หมากฮอสไทย
18 41609 1 9 18 เด็กชาย ภัทรกฤต สุขแสงทอง Love myself
19 41610 1 9 19 เด็กชาย วงศกร เปลื้องกระโทก ประชาสัมพันธ์
20 41611 1 9 20 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กิ่งไพบูลย์ ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
21 41612 1 9 21 เด็กชาย สิทธิโชติ ฉลวย กรีฑา
22 41613 1 9 22 เด็กชาย อัจฉบุณณ์ กลั้วกระโทก Spelling Bee
23 41614 1 9 23 เด็กหญิง กัลยากร สนิทชัย กรีฑา
24 41615 1 9 24 เด็กหญิง ญารินดา ทองเอี่ยม ประชาสัมพันธ์
25 41616 1 9 25 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ คำศรี วาดภาพระบายสี T
26 41617 1 9 26 เด็กหญิง ณัฐภัทร วิชาแหลม ตะกร้อ
27 41618 1 9 27 เด็กหญิง ดิไวน์ เจนสุดา ออนเยกะ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
28 41619 1 9 28 เด็กหญิง นันทชพร ยินมะเริง ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
29 41620 1 9 29 เด็กหญิง นันทัชพร ผูกไมตรี สภานักเรียน T226
30 41621 1 9 30 เด็กหญิง นารีรัตร์ เวียนนอก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
31 41622 1 9 31 เด็กหญิง บุญพิทักษ์ นกพรหม ภาษาพาเพลิน
32 41623 1 9 32 เด็กหญิง ปนัสยา มหาชัย สภานักเรียน T226
33 41624 1 9 33 เด็กหญิง ฟ้าใส บุดดีคำ Love myself
34 41625 1 9 34 เด็กหญิง มาริสา ธรรมดา ธนาคารโรงเรียน
35 41626 1 9 35 เด็กหญิง วาสนา เพ็ชรกลั่นพะเนา วิทย์พาเพลิน
36 41627 1 9 36 เด็กหญิง ศศิณา ย่อกลาง คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
37 41628 1 9 37 เด็กหญิง ศิริษา เสียงใส ซูโดกุ
38 41629 1 9 38 เด็กหญิง สาวิตรี นุชกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
39 41630 1 9 39 เด็กหญิง อชิรญา นนทะภา คณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
40 41631 1 9 40 เด็กหญิง อธิชนันท์ ศิลา ประดิษฐ์ดอกไม้สด

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)