ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41300 2 1 1 เด็กชาย กรรณกฤช ปัจจัยเจริญ โซดูกุ
2 41301 2 1 2 เด็กชาย กรวิทย์ ดีมา GenZ B.W.N.
3 41302 2 1 3 เด็กชาย กฤตยชญ์ จ้อยอินทร์ การ์ตูนเรื่องสั้น
4 41303 2 1 4 เด็กชาย ก้องภพ เยื่องกลาง เกมคณิตศาสตร์
5 41304 2 1 5 เด็กชาย คชภัค จรโพธิ์ เกมคณิตศาสตร์
6 41306 2 1 6 เด็กชาย ตรีพิชญะ เพียงกระโทก เกมคณิตศาสตร์
7 41307 2 1 7 เด็กชาย นรภัทร โคตรพันธ์ Boon Board Games (BBG)
8 41308 2 1 8 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ศรีทองกูล GenZ B.W.N.
9 41309 2 1 9 เด็กชาย ปฏิพล สมมุติ Boon Board Games (BBG)
10 41310 2 1 10 เด็กชาย พงศ์พณิชย์ โคกโพธิ์ Boon Board Games (BBG)
11 41311 2 1 11 เด็กชาย พัทธ์ ป้องมิตรอมรา Boon Board Games (BBG)
12 41312 2 1 12 เด็กชาย พีรันธร คุณาธร การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 41313 2 1 13 เด็กชาย ภูณิรัฐ เตียงพลกรัง เกมคณิตศาสตร์
14 41314 2 1 14 เด็กชาย ภูบดี หวานกระโทก Love my self T901
15 41315 2 1 15 เด็กชาย ภูวนนท์ บุดดาวงค์ เกมคณิตศาสตร์
16 41316 2 1 16 เด็กชาย วรภาคย์ ชลานุเคราะห์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
17 41317 2 1 17 เด็กชาย วิชยุตม์ ช่วยสำโรง เกมคณิตศาสตร์
18 41318 2 1 18 เด็กชาย ศตคุณ ศุภเมธานนท์ เกมคณิตศาสตร์
19 41319 2 1 19 เด็กชาย สมเกียรติ อ่อนคำ Love my self T901
20 41320 2 1 20 เด็กชาย สิรภพ แปวกระโทก เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
21 41321 2 1 21 เด็กชาย อภิชา วังเมือง Love my self T901
22 41322 2 1 22 เด็กชาย อาชิรภัทร แบนกระโทก การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23 41323 2 1 23 เด็กหญิง กนกพร เพตาเสน คลินิกคณิตศาสตร์
24 41324 2 1 24 เด็กหญิง ฐาปนีย์ สมบูรณ์ผล ธนาคารโรงเรียน
25 41325 2 1 25 เด็กหญิง ธีราพร กู้กระสัง เยาวชนนักพูด
26 41326 2 1 26 เด็กหญิง ปัณณิดา รบชนะชน เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
27 41327 2 1 27 เด็กหญิง ปารีดา ปลาโพธิ์ คลินิกคณิตศาสตร์
28 41328 2 1 28 เด็กหญิง รัตนพร สมวงศ์ คลินิกคณิตศาสตร์
29 41329 2 1 29 เด็กหญิง ศกุนตลา ธัญญานนท์ การ์ตูนเรื่องสั้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)