ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40728 2 10 1 เด็กชาย กิตติกวิน เดือนเพ็ง วิทย์พาเพลิน
2 40729 2 10 2 เด็กชาย คุณานนต์ เปรมโคกสูง วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
3 40730 2 10 3 เด็กชาย จักรินทร์ สงนางรอง วิทย์พาเพลิน
4 40731 2 10 4 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ส้มสาย การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
5 40732 2 10 5 เด็กชาย จิรภัทร รานอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 40733 2 10 6 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บุญพิทักษ์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
7 40734 2 10 7 เด็กชาย เจนวิทย์ วงษ์ด่านเจริญ ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
8 40735 2 10 8 เด็กชาย ณัชชนม์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ Data Science
9 40736 2 10 9 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ จงพึ่งกลาง วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
10 40737 2 10 10 เด็กชาย ธนกร ดอกสันเทียะ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
11 40738 2 10 11 เด็กชาย ธนบดี เฝ้ากระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
12 40739 2 10 12 เด็กชาย ธนวัฒน์ เนียมอ่อน ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
13 40740 2 10 13 เด็กชาย ธนาภัทร แผนกระโทก ฟุตบอล T509
14 40741 2 10 14 เด็กชาย ธารวิสุทธิ์ ด้วงกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
15 40742 2 10 15 เด็กชาย ธาวิน ดีด้วยชาติ ซูโดกุ
16 40743 2 10 16 เด็กชาย นทมงคล แสงศุภวรรธน์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
17 40745 2 10 17 เด็กชาย ปรัชญา กันพวง ซูโดกุ
18 40746 2 10 18 เด็กชาย ภาสุ คุ้มทองหลาง E-Sports
19 40747 2 10 19 เด็กชาย มงคล พิมพ์แพทย์ วิทย์พาเพลิน
20 40748 2 10 20 เด็กชาย อภิเชษฐ์ ผันกระโทก ซูโดกุ
21 40749 2 10 21 เด็กหญิง กัญญพร พรมโคกสูง ลูกเสือกองพิเศษ
22 40750 2 10 22 เด็กหญิง กัลยา ดงกระโทก Love myself
23 40751 2 10 23 เด็กหญิง กิตญาดา อองเจียรี การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
24 40752 2 10 24 เด็กหญิง ขวัญข้าว เพ็ชรพล วอลเลย์บอล
25 40753 2 10 25 เด็กหญิง จิรัชญา กุลี ธนาคารโรงเรียน
26 40754 2 10 26 เด็กหญิง ชนาภา ดูเรืองรัมย์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
27 40755 2 10 27 เด็กหญิง ชาลิสา ศรีม่วงกลาง วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
28 40756 2 10 28 เด็กหญิง ฐิติชญาพร กลับผินไผ่ คัดลายมือ
29 40757 2 10 29 เด็กหญิง ทิพวรรณ วิทยา วอลเลย์บอล
30 40758 2 10 30 เด็กหญิง นภัสสร จารึกกลาง Love myself
31 40759 2 10 31 เด็กหญิง น้ำทิพย์ โพธิ์ปลัด วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
32 40760 2 10 32 เด็กหญิง ปรีชญา ยงศักดิ์ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
33 40761 2 10 33 เด็กหญิง ปิ่นพลอย ปั้งกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
34 40762 2 10 34 เด็กหญิง พรไพลิน ยิ้มนิรัญ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
35 40763 2 10 35 เด็กหญิง พิจิตรา อาจศึก ธนาคารโรงเรียน
36 40764 2 10 36 เด็กหญิง พิมพ์ดาว เสนา ธนาคารโรงเรียน
37 40765 2 10 37 เด็กหญิง ภัชราภา คำพิรานนท์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
38 40766 2 10 38 เด็กหญิง ภูริชญา ขุนมธุรส Love myself
39 40767 2 10 39 เด็กหญิง ระพีภรณ์ พันธุ์จันทึก ลูกเสือกองพิเศษ
40 40768 2 10 40 เด็กหญิง วรัญญา แสงอุทัย ธนาคารโรงเรียน
41 40769 2 10 41 เด็กหญิง วริศรา บุญทวี ดนตรีไทย-ขับร้อง T
42 40770 2 10 42 เด็กหญิง วรุณยุพา นาคใหญ่ I SEOUL U T812
43 40771 2 10 43 เด็กหญิง สิริรัตน์ ไม้กระโทก คัดลายมือ
44 40772 2 10 44 เด็กหญิง สุวรางคณา แป้นสันเทียะ ธนาคารโรงเรียน
45 40773 2 10 45 เด็กหญิง อัญชลิกา จีนแฉ่ง วอลเลย์บอล
46 42095 2 10 46 เด็กหญิง อนันตญา สินทอง วิทย์พาเพลิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)