ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40548 2 11 1 เด็กชาย ชาณุพัช​ร์​ อุดมนาม หมากฮอส
2 41672 2 11 2 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทองนาค ตะกร้อ
3 41673 2 11 3 เด็กชาย กฤษกร นุชกระโทก ตะกร้อ
4 41674 2 11 4 เด็กชาย กฤษกร แคะมะดัน English for fun
5 41675 2 11 5 เด็กชาย กฤษณพงศ์ ตัณตินานนต์ หมากฮอส
6 41676 2 11 6 เด็กชาย ธนกฤต วิสุทธิศิริ หมากฮอส
7 41677 2 11 7 เด็กชาย ธนพล หล่วงกระโทก E-sports
8 41678 2 11 8 เด็กชาย ธนภัทร สลุงอยู่ พยาบาล T510
9 41679 2 11 9 เด็กชาย ธาดา เฉ่งกระโทก ตะกร้อ
10 41680 2 11 10 เด็กชาย ธีร์ธวัช ป้อมกระโทก วิทยาศาสตร์หรรษา
11 41681 2 11 11 เด็กชาย พิทยุตม์ ดวนขุนทด หมากฮอส
12 41682 2 11 12 เด็กชาย ภูเบศวร์ พิศเกาะ ฟุตซอล T509
13 41683 2 11 13 เด็กชาย รัฐพล เอี่ยมสว่าง ฟุตซอล T509
14 41684 2 11 14 เด็กชาย วงศ์ชนก แก้วกาฬ ตะกร้อ
15 41685 2 11 15 เด็กชาย วรินทร พระเสมา ตะกร้อ
16 41686 2 11 16 เด็กชาย วีรภาพ หนูโคกสูง หมากฮอส
17 41687 2 11 17 เด็กชาย ศิรวัฒน์ ชำนาญพุดซา วิทยาศาสตร์หรรษา
18 41688 2 11 18 เด็กชาย ศีลวสุตม์ ชมทวนไชย หมากฮอส
19 41689 2 11 19 เด็กชาย ศุภกร​ ว่องวัยกุล วิทยาศาสตร์หรรษา
20 41691 2 11 21 เด็กหญิง กุลนิภา นาคเจือทอง พยาบาล T510
21 41692 2 11 22 เด็กหญิง เขมจิรา จ่ายจันทร์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
22 41693 2 11 23 เด็กหญิง จรรยาพร วงศ์กีรติจินดา ญี่ปุ่นแสนสนุก
23 41695 2 11 24 เด็กหญิง ฉันท์สินี แช่มชู อนุรักษ์ลายไทย
24 41696 2 11 25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สอนสุภาพ พยาบาล T510
25 41697 2 11 26 เด็กหญิง ณัฎฐา คลังไธสง พยาบาล T510
26 41698 2 11 27 เด็กหญิง ดารากร เพิ่มพูล อนุรักษ์ลายไทย
27 41699 2 11 28 เด็กหญิง ธัญมน ดอกกระโทก อนุรักษ์ลายไทย
28 41700 2 11 29 เด็กหญิง นนทวร ยอดชาญ อนุรักษ์ลายไทย
29 41701 2 11 30 เด็กหญิง นวพร เงาศรี อนุรักษ์ลายไทย
30 41702 2 11 31 เด็กหญิง ปรางทิพย์​ โนนโพธิ์​ พยาบาล T510
31 41703 2 11 32 เด็กหญิง พลอยชมพู ไทยธานี อนุรักษ์ลายไทย
32 41704 2 11 33 เด็กหญิง พิมนภา เที่ยงกระโทก พยาบาล T510
33 41705 2 11 34 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส คงประสุข วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
34 41706 2 11 35 เด็กหญิง ภัทรมน อภิรักษ์ อนุรักษ์ลายไทย
35 41707 2 11 36 เด็กหญิง มนต์นภา สุทธิศิลป์ พยาบาล T510
36 41708 2 11 37 เด็กหญิง เมธาพร กกทองหลาง ญี่ปุ่นแสนสนุก
37 41709 2 11 38 เด็กหญิง วรัญญา ถีสูงเนิน พยาบาล T510
38 41710 2 11 39 เด็กหญิง ศุภิสรา พินศิริ ดนตรีสากล
39 41711 2 11 40 เด็กหญิง อินอร อินทสอน พยาบาล T510

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)