ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39948 2 12 1 เด็กชาย กนกชัย ฝักกระโทก Science Community
2 39949 2 12 2 เด็กชาย กฤศณัฐ คงสกุล สนุกกับวิทยาศาสตร์
3 39950 2 12 3 เด็กชาย จักรพล เกษรแก้ว ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
4 39951 2 12 4 เด็กชาย จิรวุฒิ เผือกสีแก้ว หมากรุกไทย
5 39952 2 12 5 เด็กชาย ชญาณพงศ์ วะลัยศรี เศษผ้าพาเพลิน
6 39953 2 12 6 เด็กชาย ธนทัต ทิพย์สาคร วอลเลย์บอล
7 39954 2 12 7 เด็กชาย ธนภัทร เดี่ยวกลาง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8 39955 2 12 8 เด็กชาย ธนวรรธน์ ฉ่ำกิ่ง หมากรุกไทย
9 39956 2 12 9 เด็กชาย นครินทร์ ทวะชารี โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง T
10 39957 2 12 10 เด็กชาย นภสินธุ์ เมฆเปี่ยม ลูกเสือกองพิเศษ T
11 39958 2 12 11 เด็กชาย ปกป้อง แสนเดช สนุกกับวิทยาศาสตร์
12 39959 2 12 12 เด็กชาย ปิยะนันท์ ตองกระโทก ลูกเสือกองพิเศษ T
13 39960 2 12 13 เด็กชาย พลกฤต ชะม้อยกลาง วอลเลย์บอล
14 39961 2 12 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ เพ็งเกษม ฟุตบอล T
15 39962 2 12 15 เด็กชาย ภาณุพงศ์ รักษ์กระโทก วอลเลย์บอล
16 39963 2 12 16 เด็กชาย ภูรินทร์ นิทารัมย์ ฟุตบอล T
17 39964 2 12 17 เด็กชาย ภูริพิพัฒน์ แซ่อุ้ย หมากฮอสไทย
18 39965 2 12 18 เด็กชาย วจนะ บรรณจิตร สนุกกับวิทยาศาสตร์
19 39966 2 12 19 เด็กชาย วรกมล เขียวคำ หมากรุกไทย
20 39967 2 12 20 เด็กชาย สุธิวัส โพธิ์เกราะ หมากรุกไทย
21 39968 2 12 21 เด็กชาย อกนิษฐ์ ปรางค์นอก ขับร้อง
22 39969 2 12 22 เด็กชาย อนรรถกฤต ยนต์สันเทียะ ฟุตบอล T
23 41291 2 12 23 เด็กชาย กันต์ธร ศิริบุญนภา วาดเส้นแสงเงา T
24 39970 2 12 24 เด็กหญิง กนกพิชญ์ แสนปลื้ม D.I.Y. T
25 39971 2 12 25 เด็กหญิง ขวัญธิดา วงศ์สุวรรณ์ นาฏศิลป์ T
26 39973 2 12 26 เด็กหญิง จสิตตา เมฆวัน D.I.Y. T
27 39974 2 12 27 เด็กหญิง ชนนี สวาสโพธิ์กลาง ลูกเสือกองพิเศษ T
28 39975 2 12 28 เด็กหญิง ญาณิศา หน่ายครบุรี ญี่ปุ่นแสนสนุก
29 39976 2 12 29 เด็กหญิง ณัฐณิชา คลังกูล เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
30 39977 2 12 30 เด็กหญิง ธัญภัค อ่ำรอด D.I.Y. T
31 39978 2 12 31 เด็กหญิง นราศิลป์ จันทร์มาลา ภาษาพาเพลิน 1
32 39979 2 12 32 เด็กหญิง นิตยา เพ็ชรกลั่น ภาษาพาเพลิน 1
33 39980 2 12 33 เด็กหญิง ปนัดดา คำแก้ว D.I.Y. T
34 39981 2 12 34 เด็กหญิง ปาลิตา ไหวดี สนุกกับวิทยาศาสตร์
35 39982 2 12 35 เด็กหญิง ปิยทัศน์ เขตต์กลาง D.I.Y. T
36 39983 2 12 36 เด็กหญิง พัชญา พุ่มทอง D.I.Y. T
37 39984 2 12 37 เด็กหญิง พัชรีพร แซ่อึ้ง D.I.Y. T
38 39985 2 12 38 เด็กหญิง พิลาวดี ไพรมะเริง คลินิกคณิตศาสตร์ ม.ต้น
39 39986 2 12 39 เด็กหญิง ภิรนันท์ มะลิใหม่ ญี่ปุ่นแสนสนุก
40 39987 2 12 40 เด็กหญิง ลลิตา พิทักษ์กุล ญี่ปุ่นแสนสนุก
41 39988 2 12 41 เด็กหญิง ศุภิสรา ปรีชาฤทธิรงค์ นาฏศิลป์ T
42 39989 2 12 42 เด็กหญิง สุนิษา แป้นพะเนาว์ น้ำสุขกาย สุขใจ
43 39990 2 12 43 เด็กหญิง สุวิชญา ขอต่อกลาง นาฏศิลป์ T
44 39991 2 12 44 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ประกอบกสิกรรม D.I.Y. T
45 39993 2 12 45 เด็กหญิง อรวรรณ ด่านสร้อย ญี่ปุ่นแสนสนุก
46 41292 2 12 46 เด็กหญิง กัญญาภัคร ฉ้วยกลิ่น เศษผ้าพาเพลิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)