ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40821 2 12 1 เด็กชาย กฤตธวัช ดีแล้ว Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
2 40822 2 12 2 เด็กชาย จิรพันธ์ เสาสูงยาง การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3 40823 2 12 3 เด็กชาย ณภัทร ศรนุวัตร Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
4 40824 2 12 4 เด็กชาย ณัชดลย์ เมืองจำนงค์ ฟุตบอล T509
5 40825 2 12 5 เด็กชาย ณัฐกรณ์ เมืองจันทร์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
6 40826 2 12 6 เด็กชาย เตวิทย์ บัวกระโทก ช่างสารพัด
7 40827 2 12 7 เด็กชาย ทศธรรม เจริญกิจศิริวงศ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
8 40828 2 12 8 เด็กชาย ธนกฤต เที่ยงโคกกรวด ธนาคารโรงเรียน
9 40829 2 12 9 เด็กชาย ธีรศานต์ ราชสันเทียะ ฟุตบอล T509
10 40830 2 12 10 เด็กชาย วรเมธ พรมแดน กรีฑา
11 40831 2 12 11 เด็กชาย นัธดา เผือกขวัญนาค ฟุตบอล T509
12 40832 2 12 12 เด็กชาย นามไทย พัดทะเล ดนตรีไทย-ขับร้อง T
13 40833 2 12 13 เด็กชาย ประภวิษณ์ สุขศรีนาค Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
14 40834 2 12 14 เด็กชาย ปุณณวิช รอดนุกูล ธนาคารโรงเรียน
15 40835 2 12 15 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ โนนโพธิ์ วิทย์พาเพลิน
16 40836 2 12 16 เด็กชาย พีรพัฒน์ ยอดยังพะเนา ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
17 40837 2 12 17 เด็กชาย ภาคิน ครูเกษตร Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
18 40838 2 12 18 เด็กชาย ภาณุศิษฏ์ สีสมบูรณ์ วาดภาพระบายสี T
19 40839 2 12 19 เด็กชาย ภูธน เจือจันทร์ นักบินน้อยบุญวัฒนา
20 40840 2 12 20 เด็กชาย วงศธร ทองวิเศษ งานปั้น
21 40841 2 12 21 เด็กชาย สิปปกร บ้อนกระโทก ฟุตบอล T509
22 40842 2 12 22 เด็กชาย อริญชัย หมั่นมงคลชัย Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
23 40843 2 12 23 เด็กหญิง กชกร การชะนะชำนาญ วาดเส้นแสงเงา T
24 40844 2 12 24 เด็กหญิง กนกนาถ ปักโขมัง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
25 40845 2 12 25 เด็กหญิง กัญญาภัค สุขศรีพะเนาว์ นักบินน้อยบุญวัฒนา
26 40846 2 12 26 เด็กหญิง กัลยรัตน์ มั่นคง ดนตรีไทย-ขับร้อง T
27 40847 2 12 27 เด็กหญิง กานต์ณิชา แทวกระโทก ตะกร้อ
28 40848 2 12 28 เด็กหญิง ณภัทร อินอ่อน ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
29 40849 2 12 29 เด็กหญิง ทิพกัลยา มนอยู่พะเนาว์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
30 40850 2 12 30 เด็กหญิง ธัญพร รัญแอ ตะกร้อ
31 40851 2 12 31 เด็กหญิง นภสร น้อมกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
32 40853 2 12 32 เด็กหญิง เบญญาภา ชุมกระโทก สนุกกับวิทยาศาสตร์
33 40854 2 12 33 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ปัทมสุวรรณ คำคมอารมณ์ดี
34 40855 2 12 34 เด็กหญิง พรหมพร นอกกระโทก Basic English
35 40856 2 12 35 เด็กหญิง พิชญ์สินี ปานทะเล นักบินน้อยบุญวัฒนา
36 40857 2 12 36 เด็กหญิง ภักดิ์จิราพรรณ ย่านกลาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
37 40858 2 12 37 เด็กหญิง โยษิตา สกุลทองดี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
38 40859 2 12 38 เด็กหญิง รสรินทร์ ปานกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
39 40860 2 12 39 เด็กหญิง รสิตา แจ้งขำ คลินิกคณิตศาสตร์
40 40861 2 12 40 เด็กหญิง ลรินทร สงนอก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
41 40862 2 12 41 เด็กหญิง วลิดา พรหมเมตตา จีนน่ารู้
42 40863 2 12 42 เด็กหญิง ศศิกานต์ พินิจวงศ์ ตะกร้อ
43 40864 2 12 43 เด็กหญิง ศุกลธร ฉวีกลาง ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
44 40865 2 12 44 เด็กหญิง สโรชา สุทธิศิลป์ คำคมอารมณ์ดี
45 40866 2 12 45 เด็กหญิง สุชญา บ่อพิมาย จีนน่ารู้
46 40867 2 12 46 เด็กหญิง สุภลักษณ์ ศรีชำนาญ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
47 42085 2 12 47 เด็กหญิง กัญญ์วรา สว่างสุข ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)