ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41752 2 13 1 เด็กชาย กวินภพ เบี้ยกระโทก ญี่ปุ่นแสนสนุก
2 41753 2 13 2 เด็กชาย ชัยชนะ ธนะสิทธิ์ Love my self T901
3 41754 2 13 3 เด็กชาย ณัฐนันท์ สวาสนอก สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
4 41755 2 13 4 เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ ทองสาย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
5 41756 2 13 5 เด็กชาย โทมัสแอนดรูว์ โทเซอร์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
6 41757 2 13 6 เด็กชาย ธนกฤต สมานจิต หมากฮอส
7 41758 2 13 7 เด็กชาย ธนิก อุดมนิมิตสิริกุล หมากฮอส
8 41759 2 13 8 เด็กชาย ธันวา เพ็ชรภูวงค์ Love my self T901
9 41760 2 13 9 เด็กชาย นภดล ขาวปาน ฟุตซอล T509
10 41761 2 13 10 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ทองกะเปาะ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
11 41762 2 13 11 เด็กชาย ปรวีร์ เต็มผักแว่น สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
12 41763 2 13 12 เด็กชาย ภคิน สุขอินพะเนา Love my self T901
13 41764 2 13 13 เด็กชาย ภูมินทร์ รุ่งน้อย สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
14 41765 2 13 14 เด็กชาย ฤทธิรงค์ ลาสุดตา Love my self T901
15 41766 2 13 15 เด็กชาย วสุพล รัตนวงศ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
16 41767 2 13 16 เด็กชาย วุฒิชัย ชังจอหอ Love my self T901
17 41768 2 13 17 เด็กชาย สิงหา วัฒนการุณวงค์ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ T719
18 41769 2 13 18 เด็กชาย อาณกร จอมเกาะ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
19 47375 2 13 19 เด็กชาย ปรัชญา วงษาเทียม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
20 41770 2 13 20 เด็กหญิง กชกร ชาญสูงเนิน การ์ตูนเรื่องสั้น
21 41771 2 13 21 เด็กหญิง กัญญารัตน์ สิทธิไทย ธนาคารโรงเรียน
22 41772 2 13 22 เด็กหญิง เขมาพร ชุดมะเริง ธนาคารโรงเรียน
23 41773 2 13 23 เด็กหญิง เงินตรา อินภุชงค์ การ์ตูนเรื่องสั้น
24 41774 2 13 24 เด็กหญิง ญาดา พวงพลอย การ์ตูนเรื่องสั้น
25 41775 2 13 25 เด็กหญิง ณิภาพร เยี่ยมไธสงค์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
26 41776 2 13 26 เด็กหญิง ทักษอร ทิศะนนท์ ธนาคารโรงเรียน
27 41778 2 13 27 เด็กหญิง ธนัสสรณ์ มนอยู่พะเนา อนุรักษ์ลายไทย
28 41779 2 13 28 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ เนตรพัตราดำรงค์ อนุรักษ์ลายไทย
29 41780 2 13 29 เด็กหญิง ธิติยา เลิศจันทึก ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
30 41781 2 13 30 เด็กหญิง นันทิยา ตอมพุดซา การ์ตูนเรื่องสั้น
31 41782 2 13 31 เด็กหญิง ปริยาภัทร รักมงคลตระกูล อนุรักษ์ลายไทย
32 41783 2 13 32 เด็กหญิง พิชชาภา แนบกระโทก นาฏศิลป์
33 41784 2 13 33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก นรักษ์มาก อนุรักษ์ลายไทย
34 41785 2 13 34 เด็กหญิง ภัคจิรา แก้วสุโพธิ์ ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
35 41786 2 13 35 เด็กหญิง วรกมล เอื้อสุรีย์ การ์ตูนเรื่องสั้น
36 41787 2 13 36 เด็กหญิง วศินี เงินโพธิ์ การ์ตูนเรื่องสั้น
37 41788 2 13 37 เด็กหญิง วิชญาดา เสือนิล เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
38 41789 2 13 38 เด็กหญิง ศิรินันท์ น้อมกระโทก เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN)
39 41790 2 13 39 เด็กหญิง อชิรญาณ์ บุญชำนาญ สภานักเรียน
40 41791 2 13 40 เด็กหญิง อังศุชวาล เปล้ากระโทก การ์ตูนเรื่องสั้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)