ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40915 2 14 1 เด็กชาย กรวิชญ์ ปุลาตานัง Spelling Bee
2 40916 2 14 2 เด็กชาย ก้องภพ กมลลิ้มสกุล กรีฑา
3 40917 2 14 3 เด็กชาย กิตตินันท์ กุ้งสำโรง ภาษาพาเพลิน
4 40918 2 14 4 เด็กชาย กิตติพศ รักมิตร ปฏิบัติงานเกษตร
5 40919 2 14 5 เด็กชาย จารุเดช ศรีเกษ ภาษาพาเพลิน
6 40920 2 14 6 เด็กชาย จิมมี่ แม็กเครฟ กรีฑา
7 40921 2 14 7 เด็กชาย เจริญชัย ดงกระโทก ปฏิบัติงานเกษตร
8 40922 2 14 8 เด็กชาย ฉัตรดนัย โพธิ์ศรี ปฏิบัติงานเกษตร
9 40923 2 14 9 เด็กชาย ชนาธร รำไพภักดี ภาษาพาเพลิน
10 40924 2 14 10 เด็กชาย เตชธรรม กล้าหาญ กรีฑา
11 40925 2 14 11 เด็กชาย ถาวร ก่อกระโทก ปฏิบัติงานเกษตร
12 40926 2 14 12 เด็กชาย แทนธัญญ์ ก้อนทอง ภาษาพาเพลิน
13 40927 2 14 13 เด็กชาย ธนกฤต กวดกระโทก ปฏิบัติงานเกษตร
14 40928 2 14 14 เด็กชาย ธนภัทร กุลสิโต กรีฑา
15 40929 2 14 15 เด็กชาย นาคินทร์ ประดับ ปฏิบัติงานเกษตร
16 40930 2 14 16 เด็กชาย ประกายวิทย์ เสือบุญศรี กรีฑา
17 40931 2 14 17 เด็กชาย พิพัฒน์ คงกุล กรีฑา
18 40932 2 14 18 เด็กชาย พิรพัฒน์ ชนะพาล ภาษาพาเพลิน
19 40933 2 14 19 เด็กชาย ศิริวัชร แดงหล้า ปฏิบัติงานเกษตร
20 40934 2 14 20 เด็กชาย สรวิทย์ เดชกุลทอง กรีฑา
21 40935 2 14 21 เด็กชาย สิทธิโชค พืชทองหลาง ปฏิบัติงานเกษตร
22 40936 2 14 22 เด็กชาย อนุพงษ์ โสมณวัฒน์ กรีฑา
23 40937 2 14 23 เด็กหญิง กนกวรรณ ชัยพัฒน์ จีนน่ารู้
24 40938 2 14 24 เด็กหญิง กมลชนก เฉิน พยาบาล T511
25 40939 2 14 25 เด็กหญิง กฤษติกา พระเสมา จีนน่ารู้
26 40940 2 14 26 เด็กหญิง กัลป์ธีรา คำไทย จีนน่ารู้
27 40941 2 14 27 เด็กหญิง กานต์มณี ประทุมวัน ปฏิบัติงานเกษตร
28 40942 2 14 28 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ทบคลัง ปฏิบัติงานเกษตร
29 40943 2 14 29 เด็กหญิง ชญาณิศา เทียนขาว ดนตรีไทย-ขับร้อง T
30 40944 2 14 30 เด็กหญิง ฐิติชญา บุญศรี ธนาคารโรงเรียน
31 40945 2 14 31 เด็กหญิง ณิชาพร พยัคมะเริง จีนน่ารู้
32 40946 2 14 32 เด็กหญิง ทิชาภัทร เทากระโทก เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
33 40947 2 14 33 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ทิศกระโทก จีนน่ารู้
34 40948 2 14 34 เด็กหญิง นฤมล ทองเขียว ธนาคารโรงเรียน
35 40949 2 14 35 เด็กหญิง นิชานันท์ โชติกลาง จีนน่ารู้
36 40950 2 14 36 เด็กหญิง ปาริชาติ ห่ำกระโทก ธนาคารโรงเรียน
37 40951 2 14 37 เด็กหญิง พนิตพิชา เย็นหลักร้อย ธนาคารโรงเรียน
38 40952 2 14 38 เด็กหญิง พิมญดา เพ็ชรหมื่นไวย ธนาคารโรงเรียน
39 40953 2 14 39 เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ขาวผ้วน I SEOUL U T812
40 40954 2 14 40 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แสงใส งานปั้น
41 40955 2 14 41 เด็กหญิง วรัญญา เพิงกระโทก งานปั้น
42 40956 2 14 42 เด็กหญิง วริศา เขียวเเก้ว จีนน่ารู้
43 40957 2 14 43 เด็กหญิง ศรญา แลสันเที๊ยะ ประดิษฐ์ดอกไม้สด
44 40958 2 14 44 เด็กหญิง สราญรัตน์ รัตนธรินทร์ กรี๊ด..ในกรอบ
45 40959 2 14 45 เด็กหญิง สุมิตตรา วงษ์พะเนา ปฏิบัติงานเกษตร
46 40960 2 14 46 เด็กหญิง สุวิมล นาโม วาดเส้นแสงเงา T
47 40961 2 14 47 เด็กหญิง เอมมิกา นิลพรมมา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)