ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40041 2 14 1 เด็กชาย กษิดิ์เดช พูนรัตนบัณฑิตย์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 40042 2 14 2 เด็กชาย ก้านสกุล แซ่ลิ้ม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 40043 2 14 3 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ชิ้นทอง ฟุตบอล T
4 40044 2 14 4 เด็กชาย ณัฏฐ์ ขอจัดกลาง สนุกกับวิทยาศาสตร์
5 40045 2 14 5 เด็กชาย ทินพัฒน์ จัดงูเหลือม ฟุตบอล T
6 40046 2 14 6 เด็กชาย เทวา ชาตยะธรรม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 40047 2 14 7 เด็กชาย ธนกร ศิลปศาสตร์ เศษผ้าพาเพลิน
8 40048 2 14 8 เด็กชาย ธนชาติ ทรงนาคา ยุวส่งเสริมการอ่าน
9 40049 2 14 9 เด็กชาย ธนดล พนมหอม เศษผ้าพาเพลิน
10 40050 2 14 10 เด็กชาย ธนเดช โลหณุต เศษผ้าพาเพลิน
11 40051 2 14 11 เด็กชาย ธนภัทร วรวารีจิตร การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12 40052 2 14 12 เด็กชาย ธนภัสสร์ สร้อยสนธิ์ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13 40053 2 14 13 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ สาเกวียน การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
14 40054 2 14 14 เด็กชาย ปฏิธาน วิลัยกรวด ครอสเวิร์ดเกม T
15 40055 2 14 15 เด็กชาย ภควัต แซ่ลิ้ม การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
16 40056 2 14 16 เด็กชาย ภูมิพิภัทร ขวัญเมือง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
17 40057 2 14 17 เด็กชาย เมทัช เปลื้องสันเทียะ การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
18 40058 2 14 18 เด็กชาย รัชชานนท์ ยืนมะเริง สนุกกับวิทยาศาสตร์
19 40059 2 14 19 เด็กชาย ราชพฤกษ์ ชนะทะเล การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20 40060 2 14 20 เด็กชาย วรัชญ์ สุขพานิช สนุกกับวิทยาศาสตร์
21 40061 2 14 21 เด็กชาย วิทชิคุณ ตาบุตร การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
22 40062 2 14 22 เด็กชาย ศราวิน เชาวันกลาง นันทนาการ (กรีฑา)
23 40063 2 14 23 เด็กชาย สุธิชัย อินช้าง นันทนาการ
24 40064 2 14 24 เด็กหญิง กนกพร จงดี พยาบาล T
25 40065 2 14 25 เด็กหญิง กมลพัชร ด้วงนิล คัดเขียนไทย
26 40066 2 14 26 เด็กหญิง กัญญ์วรา นวนคำ วอลเลย์บอล
27 40068 2 14 27 เด็กหญิง กันยดา ปลัดสูงเนิน เศษผ้าพาเพลิน
28 40069 2 14 28 เด็กหญิง กัลยาณี อุ้ยฟัก ของที่ระลึก
29 40070 2 14 29 เด็กหญิง กุลภัทร์ เข็มนาค ของที่ระลึก
30 40071 2 14 30 เด็กหญิง แก้วกัญรญา หล่อกลาง พยาบาล T
31 40072 2 14 31 เด็กหญิง ขวัญนลิน รักษาล้ำ สนุกกับวิทยาศาสตร์
32 40073 2 14 32 เด็กหญิง เขมิกาพร ธีรวัฒนไพบูลย์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
33 40074 2 14 33 เด็กหญิง จิญาณพัต เห่งประดิษฐ์ เศษผ้าพาเพลิน
34 40075 2 14 34 เด็กหญิง ชุติมา คงสนิทพเนา วอลเลย์บอล
35 40076 2 14 35 เด็กหญิง ญาณิศา คุ้มเขว้า ของที่ระลึก
36 40077 2 14 36 เด็กหญิง ณัฐณิชา ศรีมะเริง ดนตรีสากล T
37 40078 2 14 37 เด็กหญิง ณิชากานต์ แสงศักดิ์ น้ำสุขกาย สุขใจ
38 40079 2 14 38 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทำจันทึก พยาบาล T
39 40080 2 14 39 เด็กหญิง ธิดารัตน์ เพชรน้ำค้าง ของที่ระลึก
40 40081 2 14 40 เด็กหญิง นันท์นภัส อึ้งตระกูล พยาบาล T
41 40082 2 14 41 เด็กหญิง บุรัสกร สุดกระโทก ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
42 40083 2 14 42 เด็กหญิง ปรดา เคล้าฉลาด สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
43 40084 2 14 43 เด็กหญิง พอใจ พจน์ฉิมพลี วอลเลย์บอล
44 40085 2 14 44 เด็กหญิง ภัคจิรา วีระชัยสันติกุล สร้างสรรค์ด้วย 2 มือเรา
45 40086 2 14 45 เด็กหญิง มุกมณี ทองแจ่ม นาฏศิลป์ T
46 40087 2 14 46 เด็กหญิง วณิดา ศรีจันทร์กลาง ภาษาพาเพลิน 1
47 41293 2 14 47 เด็กหญิง เขมณัฏฐ์ กฤษหมื่นไวย น้ำสุขกาย สุขใจ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)