ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40088 2 15 1 เด็กชาย คณาธิป ทิพย์สมบัติ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
2 40089 2 15 2 เด็กชาย คุณานนต์ คงขาว ฟุตบอล T
3 40090 2 15 3 เด็กชาย ชโนดม สุวรรณเลิศ วิทย์พาเพลิน
4 40091 2 15 4 เด็กชาย ธนภัทร พัฒนจิตวิไล เศษผ้าพาเพลิน
5 40092 2 15 5 เด็กชาย ธนศักดิ์ จิกกระโทก เศษผ้าพาเพลิน
6 40093 2 15 6 เด็กชาย ธนภัทร อิ่มหาร Science Community
7 40094 2 15 7 เด็กชาย ธิตินันท์ เขมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 40095 2 15 8 เด็กชาย นครินทร์ ธัญพิพัฒน์ ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
9 40096 2 15 9 เด็กชาย ปกป้อง แก้วพะเนา ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
10 40097 2 15 10 เด็กชาย ปรวุฒิ การนา น้ำสุขกาย สุขใจ
11 40098 2 15 11 เด็กชาย ปรัชญา อาสาชัย ฟุตบอล T
12 40099 2 15 12 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อุ่นเมือง ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
13 40100 2 15 13 เด็กชาย พงศภัค ปิ่นทอง โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง T
14 40101 2 15 14 เด็กชาย พสิษฐ์ พูนสูงเนิน ครอสเวิร์ดเกม T
15 40102 2 15 15 เด็กชาย พีรวิชญ์ คำแก้ว ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
16 40103 2 15 16 เด็กชาย ภาคภูมิ สง่ารัตนพิมาน ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
17 40104 2 15 17 เด็กชาย มิ่งมงคล เพชรพรรณนาม เกษตรกรรม
18 40105 2 15 18 เด็กชาย เมฆาณะ อู่สุวรรณ เกษตร
19 40106 2 15 19 เด็กชาย วันพิชิต โพธิ์กุล เศษผ้าพาเพลิน
20 40107 2 15 20 เด็กชาย ศิวกร กลายกลาง เศษผ้าพาเพลิน
21 40108 2 15 21 เด็กชาย สรวิชญ์ เตือประโคน Science Community
22 40109 2 15 22 เด็กชาย อัครินทร์ ร่มกลาง Science Community
23 40110 2 15 23 เด็กชาย เอื้อการย์ นิลศรี สภานักเรียน
24 40111 2 15 24 เด็กหญิง ชนินาถ สุขสุพืช D.I.Y. T
25 40112 2 15 25 เด็กหญิง กรรณทิพย์ อยู่มะเริง คำคมอารมณ์ดี
26 40113 2 15 26 เด็กหญิง กัญญาวีร์ รูปดี D.I.Y. T
27 40114 2 15 27 เด็กหญิง กัณญาภัค วิลาศ ลูกเสือกองพิเศษ T
28 40115 2 15 28 เด็กหญิง กุลนัดดา พันธ์กุ่ม ญี่ปุ่นแสนสนุก
29 40116 2 15 29 เด็กหญิง จุฑาวดี ใจแก้ว D.I.Y. T
30 40117 2 15 30 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ใหม่มา ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
31 40118 2 15 31 เด็กหญิง ธิชา เกรัมย์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
32 40119 2 15 32 เด็กหญิง เนติมา สมนึก D.I.Y. T
33 40120 2 15 33 เด็กหญิง เบญญทิพย์ มีทอง ตะกร้อ ม.1
34 40121 2 15 34 เด็กหญิง เบญญาภา นาคนาคา เศษผ้าพาเพลิน
35 40122 2 15 35 เด็กหญิง พรหมภัสสร โชติศุภอนันต์ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
36 40123 2 15 36 เด็กหญิง พัชรพร หอมกำปัง ขับร้อง
37 40124 2 15 37 เด็กหญิง พัชริดา เรียบจันทึก ขับร้อง
38 40125 2 15 38 เด็กหญิง มลรดา ชนะชัย ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
39 40126 2 15 39 เด็กหญิง รพีพรรณ ตั้งเลิศจรรยา เศษผ้าพาเพลิน
40 40127 2 15 40 เด็กหญิง ศิราณี จันทวรีย์ D.I.Y. T
41 40128 2 15 41 เด็กหญิง ศิริกาณดา ขันทองคำ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
42 40129 2 15 42 เด็กหญิง สุทัสสา คำมุงคุณ ยุวส่งเสริมการอ่าน
43 40130 2 15 43 เด็กหญิง อรวรา ธรรมยศ D.I.Y. T
44 40131 2 15 44 เด็กหญิง อรุณรัตน์ สิริรัตน์ D.I.Y. T
45 40132 2 15 45 เด็กหญิง อ้อมดาว ครึบกระโทก ยุวส่งเสริมการอ่าน
46 40133 2 15 46 เด็กหญิง อังคนา ปลั่งกลาง ขับร้อง
47 40134 2 15 47 เด็กหญิง อัจฉริยา ศิลปชัย ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)