ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40135 2 16 1 เด็กชาย กริน ดวงดุษดี เกษตรกรรม
2 40136 2 16 2 เด็กชาย กฤตัชญ์ จอมเกาะ To Be Number One
3 40137 2 16 3 เด็กชาย กฤษณะพงศ์ จินตนา เกษตรกรรม
4 40138 2 16 4 เด็กชาย คุณธรรม เย็นเพ็ชร Love myself
5 40139 2 16 5 เด็กชาย จตุรวิทย์ จันทร์ศิริสุข ภาษาพาเพลิน 1
6 40140 2 16 6 เด็กชาย จีระภูวัฒน์ สิทธิณรงค์ ฟุตบอล T
7 40141 2 16 7 เด็กชาย ณัฏฐพล ตัวสง่า ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 40142 2 16 8 เด็กชาย ณัฐดนัย แซ่อือ Love myself
9 40143 2 16 9 เด็กชาย แทนคุณ คล้ายนาค บาสเก็ตบอล T
10 40145 2 16 10 เด็กชาย ธนภูมิ จันทร์ตรี ยุวส่งเสริมการอ่าน
11 40146 2 16 11 เด็กชาย ธันวา คราเยินไฮเด Love myself
12 40147 2 16 12 เด็กชาย นภัสดล จุลเกาะ เกษตรกรรม
13 40148 2 16 13 เด็กชาย นภัสรพี ลับตีพะเนา Love myself
14 40149 2 16 14 เด็กชาย ปารเมศ หนูกลาง Love myself
15 40150 2 16 15 เด็กชาย พชร หวานสูงเนิน เกษตรกรรม
16 40152 2 16 17 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ทานวัน ยุวส่งเสริมการอ่าน
17 40153 2 16 18 เด็กชาย รัชชานนท์ สมอาษา เกษตรกรรม
18 40154 2 16 19 เด็กชาย วทัญญู เบื้องกลาง ลูกเสือกองพิเศษ T
19 40155 2 16 20 เด็กชาย วราวุฒิ แก้วประเสริฐ Love myself
20 40156 2 16 21 เด็กชาย วราวุฒิ กุดกระโทก บาสเก็ตบอล T
21 40157 2 16 22 เด็กชาย สิทธินนท์ วงศ์เพียรกิจ ญี่ปุ่นแสนสนุก
22 40158 2 16 23 เด็กชาย อนุชิต กระจายพะเนาว์ ภาษาพาเพลิน 1
23 40159 2 16 24 เด็กหญิง กฤษณ์กนก ศรีกอง ยุวส่งเสริมการอ่าน
24 40160 2 16 25 เด็กหญิง กวินทิพย์ บัวแก้ว ยุวส่งเสริมการอ่าน
25 40161 2 16 26 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ม่วงพะเนาว์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
26 40162 2 16 27 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินทรัพย์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
27 40163 2 16 28 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ แถมโฮง พยาบาล T
28 40164 2 16 29 เด็กหญิง ณิชารีย์ ดีเจริญ ดนตรีสากล T
29 40165 2 16 30 เด็กหญิง ธนิษฐา นามกระโทก พยาบาล T
30 40166 2 16 31 เด็กหญิง นฐิฐา ดุมใหม่ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง T
31 40167 2 16 32 เด็กหญิง พัณณิตา สมกลาง ยุวส่งเสริมการอ่าน
32 40168 2 16 33 เด็กหญิง พิชญดา สัตย์บุตร เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
33 40169 2 16 34 เด็กหญิง พิชญา ผินสันเทียะ ยุวส่งเสริมการอ่าน
34 40170 2 16 35 เด็กหญิง ไพลิน อันแสน คำคมอารมณ์ดี
35 40171 2 16 36 เด็กหญิง ไพลิน ชวานนท์พิทักษ์ ดนตรีสากล T
36 40172 2 16 37 เด็กหญิง ภัทรธิดา สิถิระบุตร ยุวส่งเสริมการอ่าน
37 40173 2 16 38 เด็กหญิง ภัทรวดี อาจิณกิจ ภาษาพาเพลิน 1
38 40174 2 16 39 เด็กหญิง วรัชยา เพียรวิทยาภรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
39 40175 2 16 40 เด็กหญิง วรัญญา ป่วงกระโทก ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
40 40176 2 16 41 เด็กหญิง วริศรา บุญเอนก Leader and cover dance T
41 40177 2 16 42 เด็กหญิง วลัยพรรณ มาศิริ D.I.Y. T
42 40178 2 16 43 เด็กหญิง ศุภิสรา สมน้อย Leader and cover dance T
43 40179 2 16 44 เด็กหญิง นทีริน ศรีจะบก ยุวส่งเสริมการอ่าน
44 40180 2 16 45 เด็กหญิง สุวภัทร ศรีงาม D.I.Y. T
45 40181 2 16 46 เด็กหญิง อริศราภัสร์ สุนทรภัทระโชติ D.I.Y. T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)