ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41009 2 16 1 เด็กชาย กันตวัฒน์ กางโคกกรวด A-MATH T209
2 41010 2 16 2 เด็กชาย กีรติ มีจิตรเจริญ ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
3 41011 2 16 3 เด็กชาย จิรภัทร มีเกาะ ฟุตบอล T509
4 41012 2 16 4 เด็กชาย ฉัตรณรงค์ แดงกลาง หมากฮอสไทย
5 41013 2 16 5 เด็กชาย ชวลิต ติชัยพะเนา ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
6 41014 2 16 6 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ปรึ่มกระโทก ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
7 41015 2 16 7 เด็กชาย เตชินท์ กว้างไธสง การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
8 41016 2 16 8 เด็กชาย ทวีโชค พูนศรี ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
9 41017 2 16 9 เด็กชาย ธนกฤต ถมโพธิ์ ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
10 41018 2 16 10 เด็กชาย ธีรภัทร์ สิริพงศ์พันธ์ E-Sports
11 41019 2 16 11 เด็กชาย ธีรวัชร์ มากหมื่นไวย์ A-MATH T209
12 41020 2 16 12 เด็กชาย นวมินทร์ เลิศวิริยะภาคิน พยาบาล T511
13 41021 2 16 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทาขุนทด Data Science
14 41022 2 16 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ งีสันเทียะ Love myself
15 41023 2 16 15 เด็กชาย ภรภัทร เมธวิริยศักดิ์ ภาษาพาเพลิน
16 41024 2 16 16 เด็กชาย ภัทรกร กระฉอดนอก ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
17 41025 2 16 17 เด็กชาย ภูมิรัตน์ บุญวิจิตร์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
18 41026 2 16 18 เด็กชาย รวิรัตน์ นิ่มกระโทก Love myself
19 41027 2 16 19 เด็กชาย วชิราวุฒิ ชวนขุนทด Data Science
20 41028 2 16 20 เด็กชาย วรวุฒิ ส่งสูงเนิน ปฏิบัติงานเกษตร
21 41029 2 16 21 เด็กชาย วุฒินันท์ บัวเมือง Data Science
22 41030 2 16 22 เด็กชาย สิรภพ สุชีวะ ฟุตบอล T509
23 41031 2 16 23 เด็กหญิง กนกนาฎ ทันโชคชัย D.I.Y. T
24 41032 2 16 24 เด็กหญิง กฤตพร แสนบรรดิษฐ์ Love myself
25 41033 2 16 25 เด็กหญิง กัญญาพัชร เอื้อเฟื้อกลาง ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
26 41034 2 16 26 เด็กหญิง ชิษณภัค รุจิวรรณภากร ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
27 41035 2 16 27 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปานโตนด ปฏิบัติงานเกษตร
28 41036 2 16 28 เด็กหญิง ณัฐชา ยะสุกิม นาฏศิลป์
29 41037 2 16 29 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภูกระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
30 41038 2 16 30 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญเริง D.I.Y. T
31 41039 2 16 31 เด็กหญิง ทิพยาพร พันธ์โบ พยาบาล T511
32 41040 2 16 32 เด็กหญิง ธมนวรรณ เสนาะกลาง ดนตรีสากล T612
33 41041 2 16 33 เด็กหญิง ปัณฑิตา บรรณสาร E-Sports
34 41042 2 16 34 เด็กหญิง พิจิตรา ทรงศรี พยาบาล T511
35 41044 2 16 35 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แพงสารัตน์ Love myself
36 41045 2 16 36 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส แป้นทะเล D.I.Y. T
37 41046 2 16 37 เด็กหญิง พิรุณรักษ์ แรมพิมาย พยาบาล T511
38 41047 2 16 38 เด็กหญิง ภคพร ก่ำมะเริง หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง T
39 41048 2 16 39 เด็กหญิง ภัทรปภา แซ่เลี้ยว Love myself
40 41049 2 16 40 เด็กหญิง ภิญญดา ภูบุญลาภ D.I.Y. T
41 41050 2 16 41 เด็กหญิง ระรินญา พุทธิมา พยาบาล T511
42 41051 2 16 42 เด็กหญิง รัตติกาล ผ่านสันเทียะ ปฏิบัติงานเกษตร
43 41052 2 16 43 เด็กหญิง ศศิวิมล ซ้อนพุดซา ลูกเสือกองพิเศษ
44 41053 2 16 44 เด็กหญิง ศิรประภา เสือมาพะเนา Love myself
45 41054 2 16 45 เด็กหญิง หทัยขวัญ เเก้วเกตุ พยาบาล T511
46 41055 2 16 46 เด็กหญิง อนันตญา ทึมหนองปลิง ปฏิบัติงานเกษตร
47 41297 2 16 47 เด็กหญิง นิธิกานต์ คงสมบุตร ปฏิบัติงานเกษตร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)