ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41872 2 16 1 เด็กชาย กิตติกวินท์ พิลาชัยมงคล ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
2 41873 2 16 2 เด็กชาย กิตติธัช หงวนกระโทก เกษตรกรรม
3 41874 2 16 3 เด็กชาย คุณนิติ เมืองอินทร์ เกษตรกรรม
4 41875 2 16 4 เด็กชาย จิรายุ ชาติวิเศษ ตะกร้อ
5 41876 2 16 5 เด็กชาย ณพอนันต์ ศุพาสีห์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
6 41877 2 16 6 เด็กชาย ณัฐดนัย กลอนโคกสูง เกษตรกรรม
7 41878 2 16 7 เด็กชาย ธนกฤต เรืองกระโทก ตะกร้อ
8 41879 2 16 8 เด็กชาย ธนกฤต ศรีมาศ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
9 41880 2 16 9 เด็กชาย ธนโชติ นัดกระโทก ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
10 41881 2 16 10 เด็กชาย ธนาพงศ์ หรั่งทองหลาง เกษตรกรรม
11 41882 2 16 11 เด็กชาย ธลาดล มิ่มกระโทก ตะกร้อ
12 41883 2 16 12 เด็กชาย นัทกร คะแนนสิน ตะกร้อ
13 41884 2 16 13 เด็กชาย บุญส่ง ผินโพธิ์ ตะกร้อ
14 41885 2 16 14 เด็กชาย พงศกร แก้วภักดี เกษตรกรรม
15 41886 2 16 15 เด็กชาย พลแสน ปราบมะเริง เกษตรกรรม
16 41887 2 16 16 เด็กชาย วรายุส องค์สวัสดิ์ เกษตรกรรม
17 41888 2 16 17 เด็กชาย ศรวัส สีมา ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
18 41889 2 16 18 เด็กชาย ศรันยพฤกษ์ ทินโนรส ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
19 41890 2 16 19 เด็กชาย อิทธิกร แสงจันทร์ พยาบาล T510
20 41891 2 16 20 เด็กหญิง เกวรา ตุงคะเสน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 41892 2 16 21 เด็กหญิง ณัชชา ยอดมณี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 41893 2 16 22 เด็กหญิง ทรัพย์ปวรรณ กลิ่นศรีสุข พยาบาล T510
23 41894 2 16 23 เด็กหญิง ทิพย์รดา รื่นจำปี เกษตรกรรม
24 41895 2 16 24 เด็กหญิง ธัญจิรา ปีกกระโทก เกษตรกรรม
25 41896 2 16 25 เด็กหญิง นภัสสร สรสิทธิ์ เกษตรกรรม
26 41897 2 16 26 เด็กหญิง เนตรนภา ศิลารักษ์ การ์ตูนเรื่องสั้น
27 41898 2 16 27 เด็กหญิง บุณยานุช รับรอง ของที่ระลึก
28 41899 2 16 28 เด็กหญิง ปาณิสรา อนุเสถียร D.I.Y.
29 41900 2 16 29 เด็กหญิง ปาริฉัตร นาควัชรกุล D.I.Y.
30 41901 2 16 30 เด็กหญิง ปุญญิศา ฤทธิ์มหา นาฏศิลป์
31 41902 2 16 31 เด็กหญิง ภัทราพร ชวนโพธิ์ พยาบาล T510
32 41903 2 16 32 เด็กหญิง รัชวินต์ ปล่องกระโทก Love my self T901
33 41905 2 16 33 เด็กหญิง วรรจชนก ป้างทอง วาดเส้นแสงเงา T607
34 41906 2 16 34 เด็กหญิง วรรณดี ซอมกระโทก D.I.Y.
35 41907 2 16 35 เด็กหญิง วินิธา ปลั่งกลาง Love my self T901
36 41908 2 16 36 เด็กหญิง ศกาวรัตน์ วัดวิลัย D.I.Y.
37 41909 2 16 37 เด็กหญิง สลิลทิพย์ บุญกระโทก GenZ B.W.N.
38 41911 2 16 39 เด็กหญิง เอมมิกา วงษ์เดือน ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
39 47379 2 16 40 เด็กหญิง พิชชาภา แก้ววัน นาฏศิลป์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)