ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 10016 2 2 1 เด็กหญิง บุญฒิตา หินสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 39520 2 2 1 เด็กชาย ไกรชยุชม์ เดี่ยวตระกูลชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 10017 2 2 2 เด็กหญิง เบญญาดา พลจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 39521 2 2 2 เด็กชาย ชิษณพงศ์ รักทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 10018 2 2 3 เด็กหญิง เบญญาภา พลจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 39522 2 2 3 เด็กชาย ชิษณุชา วงษาครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 10019 2 2 4 เด็กหญิง พิชชาพร แป้นศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 39523 2 2 4 เด็กชาย ธนกร มั่นพิริยะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 10020 2 2 5 เด็กหญิง แพรวพรรณ เรืองศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 39524 2 2 5 เด็กชาย ธนดล กลิ่นสุคนธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 39525 2 2 6 เด็กชาย ธนาทิตย์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 39526 2 2 7 เด็กชาย ธัชชัย เที่ยงตรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 39527 2 2 8 เด็กชาย ธีรดล อุทาภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 39528 2 2 9 เด็กชาย นฤพล บุญคำมูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 39529 2 2 10 เด็กชาย นฤภัทร บุณยมานพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 39530 2 2 11 เด็กชาย ปฏิพล เพ็ชรทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 39531 2 2 12 เด็กชาย พศวัต พหุลรัต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 39532 2 2 13 เด็กชาย ภาคิน พากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 39533 2 2 14 เด็กชาย วรัชญ์พงศ์ ดอนแรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 39534 2 2 15 เด็กชาย ศักดิ์ตรา ศรีม่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 39535 2 2 16 เด็กชาย ศุภกฤต ภู่เกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 39536 2 2 17 เด็กชาย สถาพร เพิ่มโภคา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 39537 2 2 18 เด็กชาย สุทธิพจน์ เพิ่มพิบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 39538 2 2 19 เด็กชาย อชิระ ชวลิตนิมิตกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 39539 2 2 20 เด็กชาย อติวิชญ์ อเนกะมัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 39541 2 2 21 เด็กชาย ไอศูรย์ สุขสมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 39542 2 2 22 เด็กหญิง กัญญาพัชร บือสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 39545 2 2 23 เด็กหญิง เจนจิรา นาสองสี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 39546 2 2 24 เด็กหญิง ณปภา พัสนันทนากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 39547 2 2 25 เด็กหญิง ธันยชนก อินมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 39549 2 2 26 เด็กหญิง บุญทิมา อินธิยศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 39550 2 2 27 เด็กหญิง ปานวาด พันธุ์ธงไชย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 39553 2 2 28 เด็กหญิง วีรดา อุทิศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
34 39554 2 2 29 เด็กหญิง สิริกาญจน์ สงึมรัมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)