ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40433 2 3 1 เด็กชาย กันต์กวี จันทร์ดำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 40434 2 3 2 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เชาว์มะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 40435 2 3 3 เด็กชาย จักรภัทร ทันวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 40436 2 3 4 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ปร๋อกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 40437 2 3 5 เด็กชาย จิรโชติ สุวรรณาโค ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 40438 2 3 6 เด็กชาย จิรัฏฐ์ มานิตย์นาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 40439 2 3 7 เด็กชาย เจย์มี่ สเปียร์ส ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 40440 2 3 8 เด็กชาย ชิน น้อยวิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 40441 2 3 9 เด็กชาย ณัฐธนา นาเรือทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 40442 2 3 10 เด็กชาย ณัฐนันท์ เดชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 40443 2 3 11 เด็กชาย ปริญญา เกษสระน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 40444 2 3 12 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จำปาโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 40445 2 3 13 เด็กชาย ปิยะฉัตร ศรีโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 40446 2 3 14 เด็กชาย พิชยะ ไชยบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 40447 2 3 15 เด็กชาย ภูมิรพี พูลสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 40448 2 3 16 เด็กชาย วรรณพงษ พงษ์แก้วดก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 40449 2 3 17 เด็กชาย วายุ กาญจนพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 40450 2 3 18 เด็กชาย วิชยุตม์ แสงศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 40451 2 3 19 เด็กชาย สิทธิกร ตันสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 40452 2 3 20 เด็กชาย สิรภพ จตุพรชัยศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 40453 2 3 21 เด็กชาย สุวิจักขณ์ พลีพัฒนากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 40454 2 3 22 เด็กชาย อชิรวัตติ์ เจริญชัยวณิช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 40455 2 3 23 เด็กชาย อธิภัทร ภูอาจดั้น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 40456 2 3 24 เด็กชาย อัณเณกษ์ ถิ่นจันดา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 40457 2 3 25 เด็กหญิง กัญญาวีร์ แก้วเพชร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 40458 2 3 26 เด็กหญิง กัลยกร สมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 40459 2 3 27 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เกลียบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 40460 2 3 28 เด็กหญิง ชนิดาภา พรมมาบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 40461 2 3 29 เด็กหญิง ชมณภัทร คานมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 40462 2 3 30 เด็กหญิง ชัญญาณ์ภัช สมานพันธ์สกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 40463 2 3 31 เด็กหญิง ณัฏฐิกา โสดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 40464 2 3 32 เด็กหญิง ธัญรัตน์ เจิมขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 40465 2 3 33 เด็กหญิง ธัญวลัย จำลองมุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
34 40466 2 3 34 เด็กหญิง ธันยพร รัตนสุภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
35 40467 2 3 35 เด็กหญิง ปุญญิสา มาลาจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 40468 2 3 36 เด็กหญิง พิชญาภา เปรื่องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 40469 2 3 37 เด็กหญิง ศตพร ศิลาลาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 40470 2 3 38 เด็กหญิง สุภัสสร นากุดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)