ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40496 2 5 1 เด็กชาย กฤต​ฤกษ์ ชาญ​เขตร​ธรรม ฟุตบอล T509
2 40497 2 5 2 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ไตรจอหอ ตะกร้อ
3 40498 2 5 3 เด็กชาย ชนพัฒน์ ลิไธสง คำคมอารมณ์ดี
4 40499 2 5 4 เด็กชาย ชินรัฐ ศรีวิไลกุล ฟุตบอล T509
5 40500 2 5 5 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุราฤทธิ์ คำคมอารมณ์ดี
6 40501 2 5 6 เด็กชาย ณ​ฐ​กร​ ขาญภูมิดล วิทย์พาเพลิน
7 40502 2 5 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ แพงกิ่ง พยาบาล T511
8 40503 2 5 8 เด็กชาย ธนกฤต จงจอหอ พยาบาล T511
9 40504 2 5 9 เด็กชาย ธนภาคย์ ด่านกระโทก หมากรุกไทย
10 40505 2 5 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ สร้อยสน พยาบาล T511
11 40506 2 5 11 เด็กชาย ธีรศักดิ์ งึมกระโทก สวดมนต์สุขใจ
12 40507 2 5 12 เด็กชาย ปกรณ์ ไกรปรุ ดนตรีไทย-ขับร้อง T
13 40508 2 5 13 เด็กชาย ปุญญวิชญ์ จำปาทอง พยาบาล T511
14 40509 2 5 14 เด็กชาย พัชรากร ศรีนวล วิทย์พาเพลิน
15 40510 2 5 15 เด็กชาย พิสิษฐ์ พรพีระสกุล พยาบาล T511
16 40512 2 5 16 เด็กชาย รัชพล ประมวล สวดมนต์สุขใจ
17 40513 2 5 17 เด็กชาย วรโชติ บุญชำนาญ ฟุตบอล T509
18 40514 2 5 18 เด็กชาย ศุภกิจ ใกล้กลาง สวดมนต์สุขใจ
19 40515 2 5 19 เด็กชาย ศุภจักร นกสามเมือง ธนาคารโรงเรียน
20 40516 2 5 20 เด็กชาย ออมทรัพย์ ทวีญาติ Science show
21 40517 2 5 21 เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
22 40518 2 5 22 เด็กหญิง กัญฐณา หล่อกลาง วิทย์พาเพลิน
23 40519 2 5 23 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ทิพย์โภชน์ จีนน่ารู้
24 40520 2 5 24 เด็กหญิง ชญานิศ นิลสันเทียะ พยาบาล T511
25 40521 2 5 25 เด็กหญิง โชติกา ชัยดิษฐ์ พยาบาล T511
26 40522 2 5 26 เด็กหญิง ฐานิศรา โคตะมา วิทย์พาเพลิน
27 40523 2 5 27 เด็กหญิง ฐิตินันท์ สียงค์พะเนา D.I.Y. T
28 40524 2 5 28 เด็กหญิง ณฐมน ศรีทะเล D.I.Y. T
29 40525 2 5 29 เด็กหญิง ณัฐณิชา เกยสูงเนิน วิทย์พาเพลิน
30 40526 2 5 30 เด็กหญิง ณัฐณิชา แพกระโทก D.I.Y. T
31 40527 2 5 31 เด็กหญิง นิชาภา เพชรประไพ ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก T
32 40528 2 5 32 เด็กหญิง ปรียนันท์ จันทร์โท Love myself
33 40529 2 5 33 เด็กหญิง ไปรยา ศิลาจันทร์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
34 40530 2 5 34 เด็กหญิง พรรณภัทร อินทรกำแหง D.I.Y. T
35 40531 2 5 35 เด็กหญิง พิรดาภร ปลั่งกระโทก ย้อนเรื่องราววิทยาศาสตร์เปลี่ยนโลก T
36 40532 2 5 36 เด็กหญิง เพชรรัตน์ เงาฉาย พยาบาล T511
37 40533 2 5 37 เด็กหญิง ภัทรคีตา แตะกระโทก Spelling Bee
38 40534 2 5 38 เด็กหญิง รวิสรา ฉิมโพธิ์กลาง นาฏศิลป์
39 40535 2 5 39 เด็กหญิง ลักษณ์นภา ภาสุกใส จีนน่ารู้
40 40536 2 5 40 เด็กหญิง วรทิพย์ พุทธรักษา D.I.Y. T
41 40537 2 5 41 เด็กหญิง วลัยภัทร พิกุลแก้ว D.I.Y. T
42 40538 2 5 42 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เยื่องกลาง พยาบาล T511
43 40539 2 5 43 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ภูเยี่ยมใจ Love myself
44 40540 2 5 44 เด็กหญิง สาวิกา เปลี่ยวกระโทก ธนาคารโรงเรียน
45 40541 2 5 45 เด็กหญิง อริสรา ฉุนจะโปะ พยาบาล T511
46 40542 2 5 46 เด็กหญิง เอชิญา เที่ยงเทพ D.I.Y. T
47 42084 2 5 47 เด็กหญิง เนติมา ดวงจิต Spelling Bee

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)