ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41472 2 6 1 เด็กชาย กิตติพัทธ์ หนุนกระโทก ญี่ปุ่นแสนสนุก
2 41473 2 6 2 เด็กชาย เกรียงไกร สมหวัง เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
3 41474 2 6 3 เด็กชาย คมกฤษณ์ ดีสวน E-sports
4 41475 2 6 4 เด็กชาย ธนวุฒิ ภาคสันเทียะ สภานักเรียน
5 41476 2 6 5 เด็กชาย ธนาธิป ชวนโพธิ์ ตะกร้อ
6 41477 2 6 6 เด็กชาย ธีราทร หอมจันทร์ ตะกร้อ
7 41478 2 6 7 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ศรีบุญเพ็ง E-sports
8 41479 2 6 8 เด็กชาย ประกาศิต บุญมีรัตน์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
9 41480 2 6 9 เด็กชาย ปราชญา จอมมะเริง ญี่ปุ่นแสนสนุก
10 41481 2 6 10 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กำงา E-sports
11 41483 2 6 11 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ แก้วม่วง ตะกร้อ
12 41484 2 6 12 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ กังวานวัฒนกุล E-sports
13 41485 2 6 13 เด็กชาย ภูณัฐกรณ์ นันตา E-sports
14 41486 2 6 14 เด็กชาย รัชพล ผ่องแผ้ว ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
15 41487 2 6 15 เด็กชาย วีรกิตติ์ สำกลาง E-sports
16 41488 2 6 16 เด็กชาย วีรภพ ตระกูลคำ นันทนาการ (กรีฑา)
17 41489 2 6 17 เด็กชาย สรวิชญ์ พิบูลย์แสงรุ้ง ตะกร้อ
18 41490 2 6 18 เด็กชาย อัครชา ยศจิตต์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
19 41491 2 6 19 เด็กหญิง จันทิมา คันกลาง ญี่ปุ่นแสนสนุก
20 41492 2 6 20 เด็กหญิง จำนรรจา แน่นพะเนา GenZ B.W.N.
21 41493 2 6 21 เด็กหญิง ชาลิสา ภัทรานุกูลรัตน์ ประชาสัมพันธ์
22 41494 2 6 22 เด็กหญิง ชุติยากรณ์ ขุดโพธิ์ ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
23 41495 2 6 23 เด็กหญิง ฐิติวิมล สมัครไทย ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
24 41496 2 6 24 เด็กหญิง ณฐมน ถาวรพงษ์ วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
25 41497 2 6 25 เด็กหญิง ณิชานันท์ เสาเวียง ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
26 41498 2 6 26 เด็กหญิง ทิฆัมพร แก้วพวง Love my self T901
27 41499 2 6 27 เด็กหญิง ธนภร ศิริถานนท์ EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
28 41500 2 6 28 เด็กหญิง ธันวา ลอยกระโทก ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
29 41501 2 6 29 เด็กหญิง บุณยาพร ภูฉายา นาฏศิลป์
30 41502 2 6 30 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เวสา Love my self T901
31 41503 2 6 31 เด็กหญิง พรชนก พราหมณ์ชื่น ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
32 41504 2 6 32 เด็กหญิง ภัทรธิดา เคล้าพิมาย ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
33 41505 2 6 33 เด็กหญิง รัชนีกร อินกลิ่น เกษตรกรรม
34 41506 2 6 34 เด็กหญิง วิรัญชนา สว่างสุข สภานักเรียน
35 41507 2 6 35 เด็กหญิง วิไลพร ภูมี สภานักเรียน
36 41508 2 6 36 เด็กหญิง ศุภิสรา บางจันทึก สภานักเรียน
37 41510 2 6 37 เด็กหญิง สุวรรณดา วงค์กาวี ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
38 41511 2 6 38 เด็กหญิง อมรรัตน์ ป้อกระโทก ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน
39 47370 2 6 39 เด็กหญิง กรกนก ตุลาวรกุล ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)