ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41512 2 7 1 เด็กชาย กฤษฎา บรรดาศักดิ์ ฟุตซอล T509
2 41513 2 7 2 เด็กชาย จิรภัทร ตุลาชม ธนาคารโรงเรียน
3 41514 2 7 3 เด็กชาย จิรายุ ผาจันทร์สิงห์ D.I.Y.
4 41515 2 7 4 เด็กชาย ชัชชนก เสมาเพชร์ ฟุตซอล T509
5 41516 2 7 5 เด็กชาย ณฐาภพ อินธิหาญกุล ฟุตซอล T509
6 41518 2 7 6 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ภู่วาว ฟุตซอล T509
7 41519 2 7 7 เด็กชาย ธีรภัทร นันทนะมณี E-sports
8 41520 2 7 8 เด็กชาย นภัสกร สรสิทธิ์ เกมคณิตศาสตร์
9 41521 2 7 9 เด็กชาย นิรัติศัย ศรีหาพล การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 41522 2 7 10 เด็กชาย บรรณวัชร รักดอกกลาง ฟุตซอล T509
11 41523 2 7 11 เด็กชาย บุญณภัทร จรรยา E-sports
12 41524 2 7 12 เด็กชาย พสิษฐ์ แป้นทะเล ฟุตซอล T509
13 41525 2 7 13 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภู่วาว ฟุตซอล T509
14 41526 2 7 14 เด็กชาย ภพธนภณ วังสงคราม ดนตรีไทย-ขับร้อง
15 41527 2 7 15 เด็กชาย ภูริภัสร์ ฟากวิลัย E-sports
16 41528 2 7 16 เด็กชาย วชรวิทย์ สายสวัสดิ์ English for fun
17 41529 2 7 17 เด็กชาย อภิวัฒน์ ถินจะบก ฟุตซอล T509
18 41530 2 7 17 เด็กชาย อภิวัฒน์ หนันกระโทก D.I.Y.
19 41531 2 7 19 เด็กชาย อรินทร์ นักธรรม English for fun
20 41532 2 7 20 เด็กหญิง กมลชนก กมลชนก Love my self T901
21 41533 2 7 21 เด็กหญิง กาญจนา สุขศิริ Love my self T901
22 41534 2 7 22 เด็กหญิง กิตติญาพร ขออินกลาง ธนาคารโรงเรียน
23 41536 2 7 23 เด็กหญิง จิราภา ดีน้อย วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
24 41537 2 7 24 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จันทร์เปรมเจริญ Love my self T901
25 41538 2 7 25 เด็กหญิง บัณณิตา เพียพล ธนาคารโรงเรียน
26 41539 2 7 26 เด็กหญิง บุญญามาลย์ วงษ์ด่านเจริญ ธนาคารโรงเรียน
27 41540 2 7 27 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ จันทร์สง่า ธนาคารโรงเรียน
28 41541 2 7 28 เด็กหญิง พิชญวดี ป้อมทะเล ธนาคารโรงเรียน
29 41542 2 7 29 เด็กหญิง ภคพร จงสวัสดิ์ English for fun
30 41543 2 7 30 เด็กหญิง ภัทรริสา พาดกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 41545 2 7 31 เด็กหญิง เมธาวินี อินตรา ธนาคารโรงเรียน
32 41546 2 7 32 เด็กหญิง รุ่งนฐา หมู่ทอง Love my self T901
33 41547 2 7 33 เด็กหญิง ลภัสรดา กิติยามาศ การ์ตูนเรื่องสั้น
34 41548 2 7 34 เด็กหญิง วริศรา สิกขา D.I.Y.
35 41549 2 7 35 เด็กหญิง สุชาวดี แจ้งขำ Love my self T901
36 41551 2 7 36 เด็กหญิง อรจิรา ศรีสว่าง English for fun
37 47371 2 7 37 เด็กหญิง ชนกนันท์ ดำรงธรรม ภาษาพาเพลิน
38 47372 2 7 38 เด็กหญิง ชลลกาล บุญดอนนอก ภาษาพาเพลิน
39 47373 2 7 39 เด็กหญิง แพรวทิพย์ มหัธนะศิลป์ English for fun

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)