ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 40636 2 8 1 เด็กชาย กล้าณรงค์ ฉวีวงษ์ หมากรุกไทย
2 40637 2 8 2 เด็กชาย กิตติภพ ล้อจรัสศรีกุล หมากรุกไทย
3 40638 2 8 3 เด็กชาย จิรทีปต์ ศรีหาบัว E-Sports
4 40639 2 8 4 เด็กชาย จิรภัทร บุตรศรีภูมิ ธนาคารโรงเรียน
5 40640 2 8 5 เด็กชาย ชญตว์ ศรีนอก E-Sports
6 40641 2 8 6 เด็กชาย ฐิตินันท์ แข็งขัน นักบินน้อยบุญวัฒนา
7 40642 2 8 7 เด็กชาย ณภัทร จันทร์ลิ้ม นักบินน้อยบุญวัฒนา
8 40643 2 8 8 เด็กชาย ณัฐธนธร นาเรือทอง ธนาคารโรงเรียน
9 40644 2 8 9 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เลิศธนันพงศ์ ธนาคารโรงเรียน
10 40645 2 8 10 เด็กชาย ทีรวัฒน์ แก้วจังหาร E-Sports
11 40646 2 8 11 เด็กชาย ธนภัทร แสงโทโพธิ์ หมากรุกไทย
12 40647 2 8 12 เด็กชาย ธนาพัฒน์ สวมขุนทด ธนาคารโรงเรียน
13 40648 2 8 13 เด็กชาย นพเก้า พลโต E-Sports
14 40649 2 8 14 เด็กชาย ปิติภัทร ศรีสระน้อย ช่างสารพัด
15 40650 2 8 15 เด็กชาย ปิยะพล ดวงดี E-Sports
16 40652 2 8 16 เด็กชาย พิชญุตม์ ยิ่งแก้ว ธนาคารโรงเรียน
17 40653 2 8 17 เด็กชาย ภูมิภากร แก้ววิเชียร ธนาคารโรงเรียน
18 40654 2 8 18 เด็กชาย รชานนท์ กระจงกลาง กรีฑา
19 40655 2 8 19 เด็กชาย ศรัณ ศุขกสิกร หมากรุกไทย
20 40656 2 8 20 เด็กชาย สมิทธิพล นพสุวรรณ์ ธนาคารโรงเรียน
21 40657 2 8 21 เด็กชาย สิรภพ ก้อนชัยภูมิ ธนาคารโรงเรียน
22 40658 2 8 22 เด็กชาย อดิเทพ จิตนุพงศ์ ธนาคารโรงเรียน
23 40659 2 8 23 เด็กชาย อธิป จันทะนะ E-Sports
24 40660 2 8 24 เด็กชาย อนุชา ทองทับ ช่างสารพัด
25 40661 2 8 25 เด็กชาย อุทัย โคมพุดซา ช่างสารพัด
26 40662 2 8 26 เด็กชาย เอกภพ ชื่นจิตร นักบินน้อยบุญวัฒนา
27 40663 2 8 27 เด็กหญิง กวินทิพย์ คงสันเทียะ ธนาคารโรงเรียน
28 40664 2 8 28 เด็กหญิง เกศรินทร์ บุตรพรม Love myself
29 40665 2 8 29 เด็กหญิง ญาณภัทร มณี พยาบาล T511
30 40666 2 8 30 เด็กหญิง นลัทพร กุดนอก I SEOUL U T812
31 40667 2 8 31 เด็กหญิง ปัณณพร ทองคำสาร ประชาสัมพันธ์
32 40668 2 8 32 เด็กหญิง ปาริชาติ หวังในธรรม ธนาคารโรงเรียน
33 40669 2 8 33 เด็กหญิง ปิยธิดา วีระธารานนท์ Love myself
34 40670 2 8 34 เด็กหญิง พรเพียงพอ อินทภูมิ Spelling Bee
35 40671 2 8 35 เด็กหญิง พิรดา อาสากุล ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
36 40672 2 8 36 เด็กหญิง วรดา วงศ์มะเริง ปฏิบัติงานเกษตร
37 40673 2 8 37 เด็กหญิง วราลี พิงขุนทด พยาบาล T511
38 40674 2 8 38 เด็กหญิง วรินทร สงนอก Love myself
39 40675 2 8 39 เด็กหญิง วริศรา กอหญ้ากลาง พยาบาล T511
40 40676 2 8 40 เด็กหญิง วิยดา มาระทัด Spelling Bee
41 40677 2 8 41 เด็กหญิง ศิริกัญญา จันทร์ดำ Love myself
42 40678 2 8 42 เด็กหญิง สิริยากร ราชการกลาง Love myself
43 40679 2 8 43 เด็กหญิง สุชญา นาเจริญ ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
44 40680 2 8 44 เด็กหญิง อภิญญา วงเวียน I SEOUL U T812
45 40681 2 8 45 เด็กหญิง อริสรา จันทร ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)