ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 41592 2 9 1 เด็กชาย กรวิชช์ เสนาะธรรม วอลเลย์บอล
2 41593 2 9 2 เด็กชาย คณัสนันท์ เจสันเทียะ D.I.Y.
3 41594 2 9 3 เด็กชาย คุณภัทร ซาพิมาย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
4 41595 2 9 4 เด็กชาย จักรภพ อ้นทอง เกษตรกรรม
5 41596 2 9 5 เด็กชาย จิรวัฒน์ นกสูงเนิน เกษตรกรรม
6 41597 2 9 6 เด็กชาย ชนกชล งบครบุรี วอลเลย์บอล
7 41598 2 9 7 เด็กชาย ชาคริต เขือนอก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
8 41599 2 9 8 เด็กชาย ณภัทร ธรากุลโรจน์ เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
9 41600 2 9 9 เด็กชาย ณัฎฐ์ ทองคง การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 41601 2 9 10 เด็กชาย ณัฐกฤต คงฤทธิ์ วอลเลย์บอล
11 41602 2 9 11 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ ขำศรี วอลเลย์บอล
12 41603 2 9 12 เด็กชาย ณิชพงษ์ วงศ์สุวรรณ์คำ เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
13 41604 2 9 13 เด็กชาย ตุลา เเก้วพระพาน เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
14 41605 2 9 14 เด็กชาย ธนกฤต อุ่นจิตร เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
15 41606 2 9 15 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุวรรณพันธ์ เกษตรกรรม
16 41607 2 9 16 เด็กชาย พงศ์วิสิฏ อมรรัตนดิลก วอลเลย์บอล
17 41608 2 9 17 เด็กชาย ภคพล ว่าวจังหรีด เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
18 41609 2 9 18 เด็กชาย ภัทรกฤต สุขแสงทอง คัดลายมือ ม.ต้น
19 41610 2 9 19 เด็กชาย วงศกร เปลื้องกระโทก คัดลายมือ ม.ต้น
20 41611 2 9 20 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กิ่งไพบูลย์ ญี่ปุ่นแสนสนุก
21 41612 2 9 21 เด็กชาย สิทธิโชติ ฉลวย E-sports
22 41613 2 9 22 เด็กชาย อัจฉบุณณ์ กลั้วกระโทก เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
23 41614 2 9 23 เด็กหญิง กัลยากร สนิทชัย การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมอารมณ์ดี)
24 41615 2 9 24 เด็กหญิง ญารินดา ทองเอี่ยม D.I.Y.
25 41616 2 9 25 เด็กหญิง ณัฐภรณ์ คำศรี D.I.Y.
26 41617 2 9 26 เด็กหญิง ณัฐภัทร วิชาแหลม ตะกร้อ
27 41618 2 9 27 เด็กหญิง ดิไวน์ เจนสุดา ออนเยกะ เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
28 41619 2 9 28 เด็กหญิง นันทชพร ยินมะเริง เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
29 41620 2 9 29 เด็กหญิง นันทัชพร ผูกไมตรี เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
30 41621 2 9 30 เด็กหญิง นารีรัตร์ เวียนนอก D.I.Y.
31 41622 2 9 31 เด็กหญิง บุญพิทักษ์ นกพรหม รักอ่าน เล่มเล็ก
32 41623 2 9 32 เด็กหญิง ปนัสยา มหาชัย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
33 41625 2 9 33 เด็กหญิง มาริสา ธรรมดา ธนาคารโรงเรียน
34 41626 2 9 34 เด็กหญิง วาสนา เพ็ชรกลั่นพะเนา เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
35 41627 2 9 35 เด็กหญิง ศศิณา ย่อกลาง พยาบาล T510
36 41628 2 9 36 เด็กหญิง ศิริษา เสียงใส สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
37 41629 2 9 37 เด็กหญิง สาวิตรี นุชกระโทก เตรียม สอวน. ชีววิทยา T312
38 41630 2 9 38 เด็กหญิง อชิรญา นนทะภา พยาบาล T510
39 41631 2 9 39 เด็กหญิง อธิชนันท์ ศิลา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)