ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38805 4 10 1 นาย วีรยุทธ ชาติกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
2 38891 4 10 2 นาย พงศกร วิเศษแก้ว รักษาดินแดน (นศท.)
3 38945 4 10 3 นาย ศุภวิชญ์ ขุนพิลึก รักษาดินแดน (นศท.)
4 38947 4 10 4 นาย สุวิจักษณ์ ชอบนา รักษาดินแดน (นศท.)
5 38979 4 10 5 นาย อันดา เจริญศิริ รักษาดินแดน (นศท.)
6 38982 4 10 6 นาย ธีรภาพ เอี่ยมสว่าง ฟุตบอล T509
7 38990 4 10 7 นาย วศิน บัวขาว ขับขานประสานเสียง
8 39035 4 10 8 นาย มงคลชัย ศรีศักดิ์มะเริง Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
9 39071 4 10 9 นาย ขุนณรงค์ มาลาศรี ฟุตบอล T509
10 39076 4 10 10 นาย ธนิสร มะลิใหม่ ฟุตบอล T509
11 39080 4 10 11 นาย ปวริศ พรวนกระโทก ฟุตบอล T509
12 39115 4 10 12 นาย เฉลิมเกียรติ แปะกระโทก เพาะเมล็ดแคคตัส T733
13 39116 4 10 13 นาย ณรงศักดิ์ สนิทชัย รักษาดินแดน (นศท.)
14 39165 4 10 14 นาย ธนภัทร ภัทรวิทูร รักษาดินแดน (นศท.)
15 39171 4 10 15 นาย พัสกร ศิวเสน รักษาดินแดน (นศท.)
16 39215 4 10 16 นาย ปฏิภาณ เผ่าพิพัฒน์ ดนตรีสากล T612
17 42017 4 10 17 นาย ชนาธิป ปิ่นหอม ฟุตบอล T509
18 42018 4 10 18 นาย ธีทัต นิลรัตน์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
19 42019 4 10 19 นาย ธีรเจต ใจดี รักษาดินแดน (นศท.)
20 42020 4 10 20 นาย แบรนโด ศรีสันเทียะ ดนตรีไทย-ขับร้อง T
21 42021 4 10 21 นาย สิปปกร สอนไธสง ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
22 42022 4 10 22 นาย สิปปกร อยู่พ่วง ดนตรีไทย-ขับร้อง T
23 37972 4 10 23 นางสาว ณัฐธิดา ศรีทรัพย์ ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
24 38685 4 10 24 นางสาว ภัทรมน บัวพันธ์ สร้างภาพ
25 38817 4 10 25 นางสาว ธารวารี ทือเกาะ ดนตรีไทย-ขับร้อง T
26 38906 4 10 26 นางสาว กัญญาณัฐ โพธิ์ทูล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
27 39002 4 10 27 นางสาว กุสุมา สุขคงพะเนา ของที่ระลึก
28 39003 4 10 28 นางสาว ชนิสรา ยินมะเริง ของที่ระลึก
29 39091 4 10 29 นางสาว กัญญาวีร์ หวังอาจ ลูกเสือกองพิเศษ
30 39144 4 10 30 นางสาว ณปภา นาชัยนาค ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
31 39234 4 10 31 นางสาว ชนาภรณ์ เจ็กแตงพะเนา ลูกเสือกองพิเศษ
32 39236 4 10 32 นางสาว ฐิติวรดา ปราบมะเริง ลูกเสือกองพิเศษ
33 39237 4 10 33 นางสาว ฑิฆัมพร มันตา สร้างภาพ
34 42023 4 10 34 นางสาว แก้วกาญจน์ จิตรลดาธนสาร วาดเส้นแสงเงา T
35 42024 4 10 35 นางสาว จันทิมา กิ่งนอก ลูกเสือกองพิเศษ
36 42025 4 10 36 นางสาว ชมพูนุท งามประกอบ IQ-Word Up
37 42026 4 10 37 นางสาว ธมลวรรณ อินทรพาณิชย์ ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
38 42027 4 10 38 นางสาว ธัญญาภรณ์ ขจัดภัย เพาะเมล็ดแคคตัส T733
39 42028 4 10 39 นางสาว นฤมล สืบจะบก สร้างภาพ
40 42029 4 10 40 นางสาว ภรณ์วิกา สุขวัชรกุล สร้างภาพ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)