ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37673 4 11 1 นาย ชาญณรงค์ วังราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 37678 4 11 2 นาย ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 37818 4 11 3 นาย ธนกฤต วงษ์ชาลี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 37822 4 11 4 นาย ธนภูรี แสนใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 37825 4 11 5 นาย นันทภพ รุจาคม ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
6 37826 4 11 6 นาย พงศ์เทพ ฉลอมพงษ์ ดนตรีสากล T
7 37827 4 11 7 นาย พีรดนย์ ชุติพงศ์ สื่อผสม T
8 37831 4 11 8 นาย พิชญุตม์ บุญอุ่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 37865 4 11 9 นาย ธรรมสรณ์ ชวนสุข จิตตปัญญา
10 37873 4 11 10 นาย รวีโรจน์ บุตรดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 37878 4 11 11 นาย สุรวีร์ กิ่งงามพริ้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 37908 4 11 12 นาย พิสิฐ เพลงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 37912 4 11 13 นาย ภูเบศ อุเทนสุต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 37954 4 11 14 นาย ทัตเทพ บูรณะปรีชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 37990 4 11 15 นาย จันทลักษณ์ พรมลี วาดเส้นแสงเงา T
16 38036 4 11 16 นาย ณฐพงศ์ กันกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 38128 4 11 17 นาย ธิรนันท์ เนียมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 38133 4 11 18 นาย ภูมิเพชร นิลรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 38138 4 11 19 นาย อชิรวิทย์ สรวยสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 38206 4 11 20 นาย กิตติพัฒน์ สีราช รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
21 38263 4 11 21 นาย พงษ์ณภัทร กิ่งนอก เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
22 38309 4 11 22 นาย อภิชนม์ เมฆฉาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 41202 4 11 23 นาย ธีรพัฒน์ เกี้ยวสันเทียะ ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
24 41203 4 11 24 นาย ปวรุตม์ หนูทิพน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 41204 4 11 25 นาย วรัญญู สุดแสนยา สภานักเรียน
26 37771 4 11 26 นางสาว นิชานันท์ ดัดขุนทด ดนตรีสากล T
27 37797 4 11 27 นางสาว ญาณิศา มุ่งมาหมัด IQ-Word Up
28 37838 4 11 28 นางสาว ณัฐนรี สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
29 37842 4 11 29 นางสาว ปทุมพร เสาร์ฤกษ์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
30 37846 4 11 30 นางสาว วิริภา สุสิริยา Basic Psychology
31 37888 4 11 31 นางสาว ปาริฉัตร พลไชยมาตย์ Strong Together : พลังใจวัยทีน
32 37922 4 11 32 นางสาว ชนันธร ชูจิตร์ IQ-Word Up
33 37935 4 11 33 นางสาว มัทนาวดี เรียงอาจ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
34 37936 4 11 34 นางสาว รัตติญา ศิริรัตน์ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
35 37980 4 11 35 นางสาว ภรภัทร กระจ่างโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 38188 4 11 36 นางสาว ชนัญธิดา ขำไพล IQ-Word Up
37 38312 4 11 37 นางสาว ชลดา สุขปานกลาง ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
38 41205 4 11 38 นางสาว ณัฐธิชา ศรีนวลแล สภานักเรียน
39 41206 4 11 39 นางสาว นันทิชา สุขประเสริฐ สภานักเรียน
40 41207 4 11 40 นางสาว สุวรรณี ทองเงิน ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)