ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39677 4 11 1 นาย ณัฐพนธ์ เพ็งสันเทียะ รักษาดินแดน
2 39685 4 11 2 นาย นภาดล พุทธจักรศรี รักษาดินแดน
3 39767 4 11 3 นาย ธนภัทร เพ็งพูน ฟุตซอล T509
4 39768 4 11 4 นาย ธีร์จุฑา ฉอสันเทียะ รักษาดินแดน
5 39769 4 11 5 นาย ธีรพงศ์ เเก่นเเก้ว รักษาดินแดน
6 39771 4 11 6 นาย ปภาวิน พระเสมา ฟุตซอล T509
7 39773 4 11 7 นาย ประกาศิต มนปาน รักษ์โรงเรียน
8 39775 4 11 8 นาย พีรภัทร์ วิเชียร รักษ์โรงเรียน
9 39779 4 11 9 นาย รัฐธรรมนูญ เงินโพธิ์ รักษ์โรงเรียน
10 39808 4 11 10 นาย ก้องภพ แก้วอุดร รักษาดินแดน
11 39822 4 11 11 นาย พิชญะ ดวงแสง ฟุตซอล T509
12 39823 4 11 12 นาย ยศวีร์ ศรีพิทักษ์ รักษาดินแดน
13 39855 4 11 13 นาย ชยพล ศรีอำไพ รักษาดินแดน
14 39870 4 11 14 นาย ศุภกร ทองกระโทก รักษาดินแดน
15 40008 4 11 15 นาย ภูมิวิเศษ มาระศรี ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
16 40109 4 11 16 นาย อัครินทร์ ร่มกลาง รักษาดินแดน
17 40153 4 11 17 นาย รัชชานนท์ สมอาษา ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
18 42022 4 11 18 นาย สิปปกร อยู่พ่วง อาหารไทยในวรรณคดี
19 47314 4 11 19 นาย กฤษณะ เต๋งเจริญสุข สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
20 47315 4 11 20 นาย ฐิติรัตน์ วงผดุง รักษาดินแดน
21 47316 4 11 21 นาย เตชิต พรหมชัยนันท์ Boon Board Games (BBG)
22 39739 4 11 22 นางสาว ชฎาธาร แสนพงศ์ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
23 39749 4 11 23 นางสาว มาริสา สากำปัง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
24 39833 4 11 24 นางสาว กุลธิดา ฉันงูเหลือม ธนาคารโรงเรียน
25 39883 4 11 25 นางสาว ชนมล แซะจอหอ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
26 39891 4 11 26 นางสาว นันท์นภัส สร้างกลาง รักอ่าน เล่มเล็ก
27 39895 4 11 27 นางสาว พัฒน์นรี นาคเนนพะเนา ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
28 39973 4 11 28 นางสาว จสิตตา เมฆวัน ดนตรีสากล
29 40020 4 11 29 นางสาว กานต์ฤทัย ใจกุศล ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
30 40025 4 11 30 นางสาว ณัฐณิชา ชมดอน ดนตรีสากล
31 40039 4 11 31 นางสาว อภิสรา พันธุระศรี ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
32 40072 4 11 32 นางสาว ขวัญนลิน รักษาล้ำ อัจฉริยภาพทางสังคม
33 40115 4 11 33 นางสาว กุลนัดดา พันธ์กุ่ม รักษาดินแดน
34 40129 4 11 34 นางสาว สุทัสสา คำมุงคุณ รักอ่าน เล่มเล็ก
35 41293 4 11 35 นางสาว เขมณัฏฐ์ กฤษหมื่นไวย รักษาดินแดน
36 47317 4 11 36 นางสาว กิตติยาภรณ์ ทาปลัด สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
37 47318 4 11 37 นางสาว ญาณิศา คลองโนนสูง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
38 47319 4 11 38 นางสาว ดารารัตน์ กุสันเทียะ ประชาสัมพันธ์
39 47320 4 11 39 นางสาว ธิดารัตน์ สายรัตน์ ธนาคารโรงเรียน
40 47321 4 11 40 นางสาว ภัทราพร ฉายรังษี อัจฉริยภาพทางสังคม
41 47322 4 11 41 นางสาว สุณิสา สัตย์ซื่อ สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)