ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38094 4 13 1 นาย อัศวิน สิงห์พันธุ์ลเดช ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
2 38710 4 13 2 นาย ภูวดล อินทรกำแหง รักษาดินแดน (นศท.)
3 38739 4 13 3 นาย กฤตภัค คณะหมื่นไวย ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
4 38745 4 13 4 นาย ณัฐภูมิ ประภาวะดิลก รักษาดินแดน (นศท.)
5 38749 4 13 5 นาย นพสิทธิ์ เกษอินทร์ Portfolio T907
6 38803 4 13 6 นาย ยุทธิชัย สร้อยโท IQ-Word Up
7 38943 4 13 7 นาย ศุภกร ชูศรี GenZ Strong
8 38980 4 13 8 นาย ธนวัฒน์ แวงดงบัง หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง T
9 38984 4 13 9 นาย ปวัตน์ แถวไธสง ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
10 38988 4 13 10 นาย เมธกุล สุขขะกุล วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
11 38991 4 13 11 นาย วัชระชัย ใจเย็น ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
12 39044 4 13 12 นาย อชิรวัชร มวยดี รักษาดินแดน (นศท.)
13 39133 4 13 13 นาย อรรถนนท์ คนล่ำ ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
14 39134 4 13 14 นาย อัษฎาวุธ รอดวินิจ รักษ์โรงเรียน
15 39137 4 13 15 นาย เอกภพ แสงคง วอลเลย์บอล
16 39160 4 13 16 นาย ขัตติยะ หมั่นเที่ยง กรีฑา
17 39161 4 13 17 นาย จักรินทร์ แก้วพิษ Portfolio T907
18 39183 4 13 18 นาย อัครชัย ใจจำนงค์ เปตอง
19 38766 4 13 19 นางสาว นริสรา ดวงกระโทก กรีฑา
20 38770 4 13 20 นางสาว พัชรมัย โอษฐ์งาม รักแคคตัส
21 38814 4 13 21 นางสาว เจนณภัทร เจนพนัด พยาบาล T511
22 38827 4 13 22 นางสาว วัลยา ชำนาญมะเริง รักแคคตัส
23 38860 4 13 23 นางสาว เกวลิน สังข์เงิน วาดเส้นแสงเงา T
24 38862 4 13 24 นางสาว ณัฐชยา ทองหมื่นไวย วาดภาพระบายสี T
25 38874 4 13 25 นางสาว สโรชา หารินใส รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
26 38878 4 13 26 นางสาว สุภัทรศิริ พันธ์สระน้อย ดนตรีสากล T612
27 38916 4 13 27 นางสาว นันท์นภัส เอื้อสุรีย์ ทักษะเกษตร
28 38956 4 13 28 นางสาว ชาลิสา ฉายพุทซา กรีฑา
29 38967 4 13 29 นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หลี กรีฑา
30 39013 4 13 30 นางสาว พัชรา สิงห์คำ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
31 39100 4 13 31 นางสาว พัณณิตา คำชัย หมากรุกไทย
32 39109 4 13 32 นางสาว สุปรียา ชะนะพะเนาว์ GenZ Strong
33 39150 4 13 33 นางสาว ธวัลรัตน์ นิดไธสง ซูโดกุ
34 39188 4 13 34 นางสาว ณัฐสุดา เหมือดสุรินทร์ รักแคคตัส
35 39239 4 13 35 นางสาว ธิดารัตน์ คงคานิ่ง ลูกเสือกองพิเศษ
36 42049 4 13 36 นางสาว ชลญาดา วาปีสา ลูกเสือกองพิเศษ
37 42050 4 13 37 นางสาว ญาณัจฉรา วิเศษทรัพย์ ลูกเสือกองพิเศษ
38 42051 4 13 38 นางสาว ณัชชา มากพันธ์ Portfolio T907
39 42052 4 13 39 นางสาว ปริยากรณ์ จันทิชัย กรีฑา
40 42053 4 13 40 นางสาว สุพรรษา พันนาสุระ รักแคคตัส

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)