ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38712 4 14 1 นาย ราษฎร อินภุชงค์ หมากฮอสไทย
2 38752 4 14 2 นาย วาทิน ปลิงกระโทก หมากฮอสไทย
3 38789 4 14 3 นาย ณัฐุวุฒิ จันปุ่ม หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง T
4 38841 4 14 4 นาย ธีรภัทร แป้นบรรจบ รักษาดินแดน (นศท.)
5 38843 4 14 5 นาย พงศภัค อินมะดัน รักษาดินแดน (นศท.)
6 38882 4 14 6 นาย จิรภัทร บาดกลาง หมากฮอสไทย
7 38928 4 14 7 นาย กสิกร พงศ์สุวรรณ หมากฮอสไทย
8 38977 4 14 8 นาย ชนธัญ นวลใย รักษาดินแดน (นศท.)
9 38992 4 14 9 นาย ศิรภัทร นามมะเริง รักษาดินแดน (นศท.)
10 39029 4 14 10 นาย นราธิป ดอกกะฐิน รักษาดินแดน (นศท.)
11 39031 4 14 11 นาย พงศ์ธนิต จิรโรจน์หิรัญ ของที่ระลึก
12 39036 4 14 12 นาย รพีภัทร คานมะเริง ของที่ระลึก
13 39042 4 14 13 นาย ศุทธวีร์ ลิภา ของที่ระลึก
14 39216 4 14 14 นาย ปฏิภาณ หิ้วพิมาย รักษาดินแดน (นศท.)
15 39217 4 14 15 นาย ปณชัย ฟอนโคกสูง Psyche
16 39224 4 14 16 นาย วันชัย บัวแก้ว รักษาดินแดน (นศท.)
17 39228 4 14 17 นาย อธิป บุญมี รักษาดินแดน (นศท.)
18 41242 4 14 18 นาย วิวัฒน์ กกทองหลาง EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) T713
19 42054 4 14 19 นาย อานนท์ อ่อนนอก นาฏศิลป์
20 38905 4 14 20 นางสาว กฤติยาณี วีระวัฒนา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
21 39009 4 14 21 นางสาว ปางตะวัน โหวดครบุรี วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
22 39045 4 14 22 นางสาว แพรระพี บาดกลาง หมากฮอสไทย
23 39092 4 14 23 นางสาว ณภัสชญา ศรีชุ่ม ลูกเสือกองพิเศษ
24 39093 4 14 24 นางสาว ณัฐณิชา ศรีอภัย หนังสือเล่มเล็ก T703
25 39094 4 14 25 นางสาว ณัฐนารี ยินมะเริง หนังสือเล่มเล็ก T703
26 39095 4 14 26 นางสาว ธัญวรัตน์ จีนมะเริง GenZ Strong
27 39101 4 14 27 นางสาว พิมพ์ชนก จินดาอินทร์ รักษาดินแดน (นศท.)
28 39110 4 14 28 นางสาว สุมณฑา จันตุ้ม หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง T
29 39138 4 14 29 นางสาว กมลพรรณ เพ็ชรจีนพะเนา ซูโดกุ
30 39186 4 14 30 นางสาว ณัฐชยานันท์ สมประเสริฐ รักษาดินแดน (นศท.)
31 39190 4 14 31 นางสาว ธนภรณ์ ปุ่นนอก คัดเขียนไทย
32 39191 4 14 32 นางสาว นันทนา สมน้อย คัดเขียนไทย
33 39195 4 14 33 นางสาว ประภัสสร ถอยกระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
34 39233 4 14 34 นางสาว ขวัญฤทัย นันชัย ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
35 39240 4 14 35 นางสาว นาริศา เภสัชชา EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) T713
36 39241 4 14 36 นางสาว บุญธิดา พันธ์สวัสดิ์ Psyche
37 39242 4 14 37 นางสาว เบญจรัตน์ นาคหฤทัย ลูกเสือกองพิเศษ
38 42055 4 14 38 นางสาว นันทิตา เพียงกระโทก ซูโดกุ
39 42056 4 14 39 นางสาว พิชชาภา เสนาสังข์ หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง T
40 42057 4 14 40 นางสาว มาย-อลียา เดรคสเลอร์ หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง T
41 42058 4 14 41 นางสาว สุภาภรณ์ ธงภักดี หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)