ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39559 4 15 1 นาย โชติวัฒน์ เพียงโคกกรวด Boon Board Games (BBG)
2 39635 4 15 2 นาย เพราพงศ์พันธุ์ ศรีอำไพ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
3 39674 4 15 3 นาย ณพชร เที่ยงกระโทก English Quiz
4 39681 4 15 4 นาย ธนโชติ ปานเกิด รักษาดินแดน
5 39682 4 15 5 นาย ธัญญารัตน์ ประกอบผล รักษาดินแดน
6 39908 4 15 6 นาย ธนดล เทวบุตร รักษาดินแดน
7 39917 4 15 7 นาย วชิรวิทย์ จะปิ่นครบุรี สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
8 39966 4 15 8 นาย วรกมล เขียวคำ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
9 40010 4 15 9 นาย ภูวดล ผางสระน้อย รักษาดินแดน
10 40105 4 15 10 นาย เมฆา​ณะ​ อู่​สุวรรณ​ รักษาดินแดน
11 40135 4 15 11 นาย กริน ดวงดุษดี ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
12 47344 4 15 12 นาย ธรรมสรณ์ ศิลาขวา English Quiz
13 47345 4 15 13 นาย รัฐพล วรษา สภานักเรียน
14 39606 4 15 14 นางสาว กุลลนิษฐ์ ฉลองกลาง เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
15 39612 4 15 15 นางสาว บุณณดา กล่อมแก้ว English Quiz
16 39616 4 15 16 นางสาว พรรษมล ไพรมะเริง Depression group
17 39646 4 15 17 นางสาว ชาลิสา ต่ายแย้ม ของที่ระลึก
18 39651 4 15 18 นางสาว นภัสนันท์ จันทร์อินทร์ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
19 39659 4 15 19 นางสาว วรัญญา ปาลกวงค์ ณ อยุธยา วาดเส้นแสงเงา T607
20 39706 4 15 20 นางสาว นภวรรณ สิงหแสนยาพงษ์ วอลเลย์บอล
21 39755 4 15 21 นางสาว ศุภิสรา สุขขีสาร ของที่ระลึก
22 39757 4 15 22 นางสาว อนุภา ฟ้อนกระโทก ของที่ระลึก
23 39803 4 15 23 นางสาว ภัทราพร พะเนาว์ศรี เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
24 39843 4 15 24 นางสาว ธัญญารัตน์ กล้าหาญ ของที่ระลึก
25 39946 4 15 25 นางสาว สุพิชชา มะสูงเนิน จีนน่ารู้
26 39983 4 15 26 นางสาว พัชญา พุ่มทอง สภานักเรียน
27 39985 4 15 27 นางสาว พิลาวดี ไพรมะเริง Depression group
28 40031 4 15 28 นางสาว พิมพ์ชนก ทองศรีมะดัน เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
29 40037 4 15 29 นางสาว สุพิชชา เขตกระโทก ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
30 40122 4 15 30 นางสาว พรหมภัสสร โชติศุภอนันต์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
31 40123 4 15 31 นางสาว พัชรพร หอมกำปัง เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
32 40124 4 15 32 นางสาว พัชริดา เรียบจันทึก เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
33 40130 4 15 33 นางสาว อรวรา ธรรมยศ พยาบาล T510
34 41292 4 15 34 นางสาว กัญญาภัคร​ ฉ้วนกลิ่น สภานักเรียน
35 47347 4 15 36 นางสาว ณภัครรดา เจียนเกาะ สภานักเรียน
36 47348 4 15 37 นางสาว ณัฐกานต์ จรรยาประเสริฐ ของที่ระลึก
37 47349 4 15 38 นางสาว ธิดารัตน์ สายสุด EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
38 47350 4 15 39 นางสาว ประกายดาว ตั้งแสงศิลป์ชัย สภานักเรียน
39 47351 4 15 40 นางสาว พรฑิตา พิมพาชาติ สภานักเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)