ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38174 4 15 1 นาย พีรกิตต์ ชนะทะเล รักษาดินแดน (นศท.)
2 38629 4 15 2 นาย ณัฐปคัลภ์ เผยโพธิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
3 38697 4 15 3 นาย เดโชชัย ปิยะพุทธานนท์ รักษาดินแดน (นศท.)
4 38704 4 15 4 นาย ปิติศักดิ์ กะการดี Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
5 38713 4 15 5 นาย วุษิวัชร ฝ่ายครบุรี Social for Fun
6 38719 4 15 6 นาย อัศจรรย์ บุรีนอก รักษาดินแดน (นศท.)
7 38743 4 15 7 นาย ชินพัฒน์ กลางสวัสดิ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
8 38788 4 15 8 นาย ฐนกร นาคา IQ-Word Up
9 38884 4 15 9 นาย เทพพิทักษ์ ตันตระกูล Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
10 39072 4 15 10 นาย คณาธิป ซินสีหา รักษาดินแดน (นศท.)
11 39078 4 15 11 นาย นิธิฐาน ถีสูงเนิน รักษาดินแดน (นศท.)
12 39125 4 15 12 นาย ปาณัสม์ ขวัญมา รักษาดินแดน (นศท.)
13 39130 4 15 13 นาย สงกรานต์ วรุตมพงษ์ รักษ์โรงเรียน
14 39225 4 15 14 นาย วุฒิภัทร บัวเมือง รักษาดินแดน (นศท.)
15 42059 4 15 15 นาย เกษมศักดิ์ จันทร์ไตร คัดเขียนไทย
16 42060 4 15 16 นาย ณัฐพล กร่อยกระโทก สภานักเรียน T226
17 42061 4 15 17 นาย ณัฐวุฒิ มะเริงสิทธิ์ สภานักเรียน T226
18 42096 4 15 18 นาย เอกปรีชาชาญ ชุบขุนทด Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
19 38680 4 15 19 นางสาว เกณิกา นามมูลน้อย รักษาดินแดน (นศท.)
20 38720 4 15 20 นางสาว จารุวรรณ ขำมั่น Portfolio T907
21 38729 4 15 21 นางสาว พรชนก ศิริมงคล Psyche
22 38818 4 15 22 นางสาว ปณิตา ลับดีพะเนาว์ วาดภาพระบายสี T
23 38869 4 15 23 นางสาว เพชราภรณ์ พูลสวัสดิ์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
24 38908 4 15 24 นางสาว จตุรพร ไพรมะเริง Psyche
25 38919 4 15 25 นางสาว พิมพ์พิศา ธัญญเฉลิม อาหารไทยในวรรณคดี
26 38924 4 15 26 นางสาว สิตางค์สุภา จากเกาะ I SEOUL U T812
27 39010 4 15 27 นางสาว ปานวาด ปักเคทาติ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
28 39012 4 15 28 นางสาว พรรณปพร สมภาร ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
29 39099 4 15 29 นางสาว พรพิตรา เสริมกลาง ประดิษฐ์ดอกไม้สด
30 39105 4 15 30 นางสาว วนาลี ปัญศิริ ประดิษฐ์ดอกไม้สด
31 39140 4 15 31 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีบำรุง Portfolio T907
32 39143 4 15 32 นางสาว ครองขวัญ ลาวรรณา สภานักเรียน T226
33 39154 4 15 33 นางสาว ศิรภัสสร ประพันธ์ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
34 39158 4 15 34 นางสาว อิงฟ้า แก้วบัวระพา IQ-Word Up
35 39193 4 15 35 นางสาว น้ำริน มูลแก้ว ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
36 39231 4 15 36 นางสาว กัณฐิกา เรืองบุญสุข รักษาดินแดน (นศท.)
37 42062 4 15 37 นางสาว ทิติยา วงถวิล สภานักเรียน T226
38 42063 4 15 38 นางสาว วิชญาดา แมนเมธี IQ-Word Up
39 42064 4 15 39 นางสาว สิรินทรา บุญกุศล IQ-Word Up
40 42065 4 15 40 นางสาว สุภัชชา บัวสาลี รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)