ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37689 4 15 1 นาย สุรเกียรติ หวานกระโทก Econ for Life
2 37829 4 15 2 นาย วาณิชย์ เงินบริสุทธิ์ หมากฮอสไทย
3 37832 4 15 3 นาย วีระศักดิ์ ถาปินตา อาหารไทยในวรรณคดี
4 37902 4 15 4 นาย ณัฐวัฒน์ แฉกพิมาย การจัดสวนถาด
5 37909 4 15 5 นาย พีรพัฒน์ เลิศจะบก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 37992 4 15 6 นาย ณัฏชนน พงษ์โพธิ์ IQ-Word Up
7 38050 4 15 7 นาย ศุภณัฐ ภูเต้าทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 38076 4 15 8 นาย กิตติพัฒน์ นาคเจือทอง การจัดสวนถาด
9 38172 4 15 9 นาย ปวินท์รัตน์ อินตางาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 38181 4 15 10 นาย ศาสตร์ศิลป์ มดแสง ธุรกิจ
11 38264 4 15 11 นาย พิพัฒน์ ไทยงูเหลือม รักษ์โรงเรียน
12 41249 4 15 12 นาย ณภัทร วอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 41250 4 15 13 นาย เบนจามิน หน่วงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 41251 4 15 14 นาย พชร ณรงค์นอก เยาวชนนักพูด
15 41252 4 15 15 นาย ภูพิรัฐ เชิงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 37837 4 15 16 นางสาว ชรินทร์รัตน์ กลิ่นเจริญ เชียร์
17 37879 4 15 17 นางสาว กมนนัทร์ กลักโพธิ์ เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
18 37884 4 15 18 นางสาว ชลัญญา สมจิตต์ สื่อผสม T
19 37933 4 15 19 นางสาว พรรณษา มุสิกา รักแคคตัส
20 37973 4 15 20 นางสาว ทักษพร ลาดกระโทก เยาวชนนักพูด
21 37984 4 15 21 นางสาว สุปราณี นามบุญเรือง เยาวชนนักพูด
22 37986 4 15 22 นางสาว อนัญลักษณ์ วิชัยโย การจัดสวนถาด
23 38011 4 15 23 นางสาว กัญญ์วรา ท้ายเมือง ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
24 38061 4 15 24 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์มะเริง เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
25 38114 4 15 25 นางสาว สุประวีณ์ รัตนโชติมณี วาดภาพระบายสี
26 38140 4 15 26 นางสาว เกศรินทร์ ทวีชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 38147 4 15 27 นางสาว ปริยาภรณ์ พรศิริรัตน์ To Be Number One
28 38185 4 15 28 นางสาว ขัตติยาภรณ์ หาญทองหลาง ดนตรีสากล T
29 38237 4 15 29 นางสาว ปิยะดา คงประศุกร์ การจัดสวนถาด
30 38242 4 15 30 นางสาว พิรัชญา รดจันทร์พะเนา ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
31 38244 4 15 31 นางสาว ศศิวรรณ พัดโพธิ์ การจัดสวนถาด
32 38272 4 15 32 นางสาว จิดาภา ทองมาก วาดเส้นแสงเงา T
33 38273 4 15 33 นางสาว จิราภรณ์ วรมากุล Basic Psychology
34 38275 4 15 34 นางสาว ณัฐธิดา สุนทร ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
35 38321 4 15 35 นางสาว ปิยะภรณ์ ไม้พลวง ดนตรีสากล T
36 41253 4 15 36 นางสาว พรนภา ละมุลครบุรี หมากรุกไทย
37 41254 4 15 37 นางสาว ภัทรวดี ศรีสุข To Be Number One
38 41255 4 15 38 นางสาว ลลิภัทร ไขทะเล คัดเขียนไทย
39 41256 4 15 39 นางสาว วชิรญา วชิระอังกูร เชียร์
40 41257 4 15 40 นางสาว สริตา บัวคอม To Be Number One

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)