ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37834 4 16 1 นาย อชิตพล กุลรภัสอิษฎา หมากฮอสไทย
2 38035 4 16 2 นาย ฐิรวัฒน์ ไทยพันธ์ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง T
3 38164 4 16 3 นาย ชนะศึก บุญอยู่ ฟุตบอล T
4 38208 4 16 4 นาย เจตนิพัทธ์ หอยสังข์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 38215 4 16 5 นาย ภรภัทร เงินโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 38220 4 16 6 นาย วัฒนพงษ์ ขอวรกลาง วาดเส้นแสงเงา T
7 38267 4 16 7 นาย หัสดิน น้อยทรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 41258 4 16 8 นาย จิรวัฒน์ สุบงกฎ นันทนาการ (กรีฑา)
9 41259 4 16 9 นาย รัฐกฤต อนุเสถียร นันทนาการ (กรีฑา)
10 41260 4 16 10 นาย วีรภัทร พันธุรัตน์ เชียร์
11 41261 4 16 11 นาย สหรัฐ เยาวพันธ์ ฟุตบอล T
12 41262 4 16 12 นาย อดิศร เทากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 38019 4 16 13 นางสาว นันท์นภัส พิพัฒน์ธนวงค์ เศษผ้าพาเพลิน
14 38059 4 16 14 นางสาว จุฑาทิพย์ วีระวนิชกุล ยุวส่งเสริมการอ่าน
15 38069 4 16 15 นางสาว โศภิต เชิดสูงเนิน รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
16 38070 4 16 16 นางสาว สิตาวรรณ์ ทองจันทร์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
17 38103 4 16 17 นางสาว ธิดารัตน์ จงดี GenZ B.W.N.
18 38116 4 16 18 นางสาว อินทิตา ศรีไกรเพ็ชร GenZ B.W.N.
19 38144 4 16 19 นางสาว ณฐิกา เดชา สื่อผสม T
20 38153 4 16 20 นางสาว สิรชญา ศรีมะเริง สื่อผสม T
21 38191 4 16 21 นางสาว ธนาวดี จ่างโพธิ์ ดนตรีสากล T
22 38195 4 16 22 นางสาว ลลิตา คชาไพร ดนตรีสากล T
23 38196 4 16 23 นางสาว วิธิตา แสนจังหรีด ดนตรีสากล T
24 38198 4 16 24 นางสาว สิริวรรณ เพ็งลี ของที่ระลึก
25 38199 4 16 25 นางสาว สุนันทา ชำนาญกลาง ดนตรีสากล T
26 38241 4 16 26 นางสาว พิมพ์นิภา ปิยเฉลิมชัย ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
27 38271 4 16 27 นางสาว จิดาภา แสนกิจ ดนตรีสากล T
28 38283 4 16 28 นางสาว วนารีย์ รุนใหม่ ดนตรีสากล T
29 38284 4 16 29 นางสาว ศิรภัสสร สุขสุพืช ดนตรีสากล T
30 38327 4 16 30 นางสาว มัชฌิมา ดับกระโทก สื่อผสม T
31 38331 4 16 31 นางสาว อชิรญา สังข์สอน ธุรกิจ
32 41263 4 16 32 นางสาว กนกอร ชัยกล้าหาญ Leader and cover dance T
33 41264 4 16 33 นางสาว กาญจน์กล้า วู รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
34 41265 4 16 34 นางสาว จิณณพัตร บุตรศรี ยุวส่งเสริมการอ่าน
35 41266 4 16 35 นางสาว จิรนันท์ จันณรงค์ อาหารไทยในวรรณคดี
36 41267 4 16 36 นางสาว ชญาณ์นันท์ ฉายสุริยพันธุ์ Basic Psychology
37 41268 4 16 37 นางสาว ชรินฎา มาลา รักแคคตัส
38 41269 4 16 38 นางสาว ภัทรภร พรโสภิณ รักแคคตัส
39 41270 4 16 39 นางสาว วชิราภรณ์ พรวราพงศ์ไท GenZ B.W.N.
40 41271 4 16 40 นางสาว อัจฉราพรรณ ช้อยกิ่ง HSK (แผนฯจีน)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)