ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38937 4 17 1 นาย ปวรปราชญ์ เจริญเวช นันทนาการ (กรีฑา)
2 39625 4 17 2 นาย ชิติพัทธ์ ชูเกษ English Quiz
3 39725 4 17 3 นาย ภาณุภัทร ฟองจำเริญ ของที่ระลึก
4 39825 4 17 4 นาย รัชพล ภาษะฐิติ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
5 39856 4 17 5 นาย ชลันธร หอมจันทร์ รักษาดินแดน
6 39862 4 17 6 นาย พิพัฒน์ ละออ รักษาดินแดน
7 39864 4 17 7 นาย ภาคภูมิ เดชา รักษาดินแดน
8 39869 4 17 8 นาย ศิวะพัฒน์ แสนศรี English Quiz
9 39875 4 17 9 นาย สิริราชย์ อะทะเสน เทียนหอม T708
10 40004 4 17 10 นาย นิกร นามบุตร English Quiz
11 40049 4 17 11 นาย ธนดล พนมหอม ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
12 40051 4 17 12 นาย ธนภัทร วราวารีจิตร ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
13 40052 4 17 13 นาย ธนภัสสร์ สร้อยสนธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 40053 4 17 14 นาย ปกรณ์เกียรติ สาเกวียน English Quiz
15 40054 4 17 15 นาย ปฏิธาน วิลัยกรวด เกมคณิตศาสตร์
16 40140 4 17 16 นาย จีระภูวัฒน์ สิทธิณรงค์ ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
17 40157 4 17 17 นาย สิทธินนท์ วงศ์เพียรกิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 47360 4 17 18 นาย คิมหันต์ เค้าทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 47361 4 17 19 นาย พุฒิสรณ์ บรรจงปรุ Depression group
20 47362 4 17 20 นาย ศักดินนท์ หวังฆ้องกลาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
21 47363 4 17 21 นาย ศุภสิทธิ์ ปราบงูเหลือม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
22 39655 4 17 22 นางสาว พชรพร วิชัยศึก วาดเส้นแสงเงา T607
23 39656 4 17 23 นางสาว รินรดา พาดกลาง รักอ่าน เล่มเล็ก
24 39748 4 17 24 นางสาว มนัสชนัญ วิจารณ์ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
25 39756 4 17 25 นางสาว สุรัญชนา หลอดคำ รักอ่าน เล่มเล็ก
26 39838 4 17 26 นางสาว ชนิตา โพธิ์กาญจนกุล ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
27 39897 4 17 27 นางสาว วรวลัญช์ อัยวรรณ์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
28 39927 4 17 28 นางสาว ขวัญจิรา ประโลมรัมย์ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
29 39943 4 17 29 นางสาว รัฐนันท์ มาสม เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
30 39986 4 17 30 นางสาว ภิรนันท์ มะลิใหม่ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
31 39993 4 17 31 นางสาว อรวรรณ ด่านสร้อย ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
32 40038 4 17 32 นางสาว อัญญาภัทร มีพจน์เพราะ สภานักเรียน
33 40073 4 17 33 นางสาว เขมิกาพร ธีรวัฒนไพบูลย์ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
34 40178 4 17 34 นางสาว ศุภิสรา สมน้อย ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
35 40180 4 17 35 นางสาว สุวภัทร ศรีงาม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
36 47364 4 17 36 นางสาว ชนิษฐ์ชา บุญโพธิสุวรรณ์ รักอ่าน เล่มเล็ก
37 47365 4 17 37 นางสาว ญาณิศา ชุมศรี ธนาคารโรงเรียน
38 47366 4 17 38 นางสาว เบญญาภา ครองแสนเมือง English Quiz
39 47367 4 17 39 นางสาว ภิญญาภัทร สุขไพบูลย์ English Quiz
40 47368 4 17 40 นางสาว อนัญญา ยันต์วิเศษ English Quiz

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)