ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37962 4 17 1 นาย สิรภัทร ศรีสุข Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
2 38716 4 17 2 นาย สุรชัย เสียนขุนทด เพาะเมล็ดแคคตัส T733
3 38746 4 17 3 นาย ณัฐวัชต์ ลับโกษา Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
4 38747 4 17 4 นาย ทีปกร หลักฐาน วอลเลย์บอล
5 38748 4 17 5 นาย ธัญยพัฒน์ ชัยศิวฤทธิ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
6 38787 4 17 6 นาย จามิกร เเขสระน้อย รักษาดินแดน (นศท.)
7 38793 4 17 7 นาย นนทกร ปลอดโคกสูง รักษาดินแดน (นศท.)
8 38796 4 17 8 นาย ปภังกร ทันนา หมากฮอสไทย
9 38801 4 17 9 นาย จิตติพัฒน์ สุนทราศรี รักษาดินแดน (นศท.)
10 39021 4 17 10 นาย กฤต หริ่งกระโทก วอลเลย์บอล
11 39025 4 17 11 นาย โชติวัฒน์ เดชารัก รักษาดินแดน (นศท.)
12 39074 4 17 12 นาย ณัฐภาส สร้อยทอง วาดภาพระบายสี T
13 39086 4 17 13 นาย วรพล แก้วหานาม รักษาดินแดน (นศท.)
14 39087 4 17 14 นาย วรากร สีลุน Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
15 39164 4 17 15 นาย ธนพัฒน์ อินต๊ะสาร สภานักเรียน T226
16 39169 4 17 16 นาย พรเทวา ปราบจะบก เปตอง
17 39173 4 17 17 นาย ภานุพงศ์ มหาเสนา นาฏศิลป์
18 39209 4 17 18 นาย ชยพล ชัยราช เปตอง
19 42072 4 17 19 นาย ธีรภัทร ผูกพันธ์ วอลเลย์บอล
20 42073 4 17 20 นาย ปิยะภัทร เพ็ชรไสย์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
21 42074 4 17 21 นาย พีรพัฒน์ แน่นกระโทก Social for Fun
22 42075 4 17 22 นาย รติทศกิจ จันทร์วิเศษ วาดเส้นแสงเงา T
23 42076 4 17 23 นาย ศักดิ์ติยา ไวสติ วาดเส้นแสงเงา T
24 38646 4 17 24 นางสาว ธนันดา เต็มกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
25 38682 4 17 25 นางสาว นพัตณิชา น้าปรีดากุล สร้างภาพ
26 38736 4 17 26 นางสาว หทัยทิพย์ สิงกันยา เพาะเมล็ดแคคตัส T733
27 38757 4 17 27 นางสาว กมลชนก ยิ่งสิทธิ์สิริ รักษาดินแดน (นศท.)
28 38760 4 17 28 นางสาว ชนัญชิดา ธนากิติชัย รักษาดินแดน (นศท.)
29 38764 4 17 29 นางสาว ธวัลพร เรืองมะเริง Portfolio T907
30 38782 4 17 30 นางสาว อภิญญา เปรมศรี Portfolio T907
31 38821 4 17 31 นางสาว พัชรินทร์ นรินทร์นอก หมากฮอสไทย
32 39199 4 17 32 นางสาว พรไพลิน นาคกระโทก สร้างภาพ
33 39235 4 17 33 นางสาว ญาณิษา เกษมจิต Psyche
34 39250 4 17 34 นางสาว สุทัตตา ตุ่นวงศ์ษา สร้างภาพ
35 42077 4 17 35 นางสาว ธัญธิตา เลื่อนสันเทียะ วาดเส้นแสงเงา T
36 42078 4 17 36 นางสาว นัชนันท์ ปานิเสน สร้างภาพ
37 42079 4 17 37 นางสาว บุณยานุช ยื่นกระโทก อาหารไทยในวรรณคดี
38 42080 4 17 38 นางสาว พรรษชล ครองยุติ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
39 42081 4 17 39 นางสาว พิระมล พลายหมื่นไวย สร้างภาพ
40 42082 4 17 40 นางสาว ภูริชญา นามเริง วาดเส้นแสงเงา T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)