ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37711 4 2 1 นาย ธนายุทธ อโนรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 37712 4 2 2 นาย ธัญกร คันธศักดิ์ศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 37713 4 2 3 นาย ธิติ สาวสายออ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 37716 4 2 4 นาย พงศกร จงเพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 37717 4 2 5 นาย พลาธิป พรมมร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 37719 4 2 6 นาย ภัทรภณ จิตต์ขวัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 37721 4 2 7 นาย เมธาพัฒน์ เรืองวราพรภัทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 37742 4 2 8 นาย กฤติน ปานวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 37747 4 2 9 นาย ธนกิจ วิจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 37754 4 2 10 นาย ศักดิ์ดา โค้วเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 37785 4 2 11 นาย เป็น​เอก​ ศิลป​สาย​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 37788 4 2 12 นาย วิทวัส ศิลปสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 37835 4 2 13 นาย อชิระ อินทร์ทิพย์ หมากฮอสไทย
14 41063 4 2 14 นาย กันตพงศ์ ฆ้องเดช เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
15 41064 4 2 15 นาย กาณต์พิธาน แจ่มงามวลัญช์โชค ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
16 41065 4 2 16 นาย ชนกันต์ กระจายโภชน์ หมากรุกไทย
17 41066 4 2 17 นาย ธนกฤต ม่วงรักษ์ IQ-Word Up
18 37728 4 2 18 นางสาว ญาณภัทร บุญเพิ่ม ของที่ระลึก
19 37731 4 2 19 นางสาว ณัฐกานต์ ปลื้มสูงเนิน ดนตรีสากล T
20 37738 4 2 20 นางสาว มัญธนา แก้วตั้ง วาดภาพระบายสี
21 37739 4 2 21 นางสาว รมิตา โพธิจักร์ ของที่ระลึก
22 37740 4 2 22 นางสาว สุรัญชญา เขื่อนทอง ดนตรีสากล T
23 37765 4 2 23 นางสาว ณัฐวรรณ ปลื้มสูงเนิน ดนตรีสากล T
24 37768 4 2 24 นางสาว นพมาศ บุญดี ดนตรีสากล T
25 37770 4 2 25 นางสาว นารีรัตน์ คงเป็นนิจ ร้อยเครื่องประดับ
26 37773 4 2 26 นางสาว พัชชาพร เทียนขำ ร้อยเครื่องประดับ
27 37778 4 2 27 นางสาว ศุภรดา จริยวัฒนสุข ร้อยเครื่องประดับ
28 37801 4 2 28 นางสาว ณิชา ป้องมิตรอมรา ขับร้อง
29 37807 4 2 29 นางสาว ปาณิศา ภัทรกิตติภากรณ์ เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
30 37839 4 2 30 นางสาว ตติยา​ จาริย์ หมากฮอสไทย
31 37941 4 2 31 นางสาว สุภชา สาระคาม Science Show
32 41067 4 2 32 นางสาว จุฑามาศ ดอนพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 41068 4 2 33 นางสาว ณัฐภัทร พรมยกบัตร์ ดนตรีสากล T
34 41069 4 2 34 นางสาว ธนียา ไชยสาร A-math
35 41070 4 2 35 นางสาว นันทิชา ศรีตะวัน ของที่ระลึก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)