ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37861 4 4 1 นาย ฐาปกรณ์พล กริดกระโทก ฟุตบอล T
2 37864 4 4 2 นาย ธนกฤต บุนยงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 37915 4 4 3 นาย ศุภชัย เชิดเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 37998 4 4 4 นาย บูรณภัส มนอยู่พะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 38008 4 4 5 นาย สนธยา ดำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 38120 4 4 6 นาย ฐิติชญากร วงศ์วิชยาภรณ์ บาสเก็ตบอล T
7 38166 4 4 7 นาย ณัฐพงษ์ แซ่โค้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 39485 4 4 8 นาย ณัฏฐชัย สิทธิเมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 41078 4 4 9 นาย กชพงษ์ คงเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 41079 4 4 10 นาย จิรัฏฐ์ ทวีสิงห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 41080 4 4 11 นาย ติณณภพ โดคตรคันทา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 41081 4 4 12 นาย นวพล บาถฐวิจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 41082 4 4 13 นาย ปธานิน ชินสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 41083 4 4 14 นาย ปุญญพัฒน์ โพธิ์โต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 41084 4 4 15 นาย ปุณญพัฒน์ จันสุรินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 41085 4 4 16 นาย สุรวุฒิ สุทธิชล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 41086 4 4 17 นาย อภิรักษ์ โสดผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 37802 4 4 18 นางสาว ดวงฤทัย แดงอิทธิภัค ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 37805 4 4 19 นางสาว ธัญยธรณ์ แบ้กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 37855 4 4 20 นางสาว อาทิตยา วงค์ชาชม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 37881 4 4 21 นางสาว กัญญ์วรา กุฎโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 37885 4 4 22 นางสาว ณัฏฐณิชา เจริญพจน์ วาดเส้นแสงเงา T
23 37920 4 4 23 นางสาว ขวัญหทัย จริงประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 37927 4 4 24 นางสาว ประวีณมัย แก้วคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 37928 4 4 25 นางสาว ปรางค์ทอง ปุรา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 37930 4 4 26 นางสาว ปรียาภรณ์ เพชรราม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 37934 4 4 27 นางสาว เพ็ญญารัตน์ มหิศยา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 37939 4 4 28 นางสาว สิรินดา สีลาจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 37942 4 4 29 นางสาว สุภาภรณ์ บกกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 37976 4 4 30 นางสาว ปาณิศา รัตนสังวร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 38021 4 4 31 นางสาว พนิตนันท์ เถี่ยวสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 38072 4 4 32 นางสาว อภิญญา จันทร์งูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 38150 4 4 33 นางสาว วริศรา หวังเลียบกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
34 38186 4 4 34 นางสาว คีตราภัทร ชอบมาก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
35 38239 4 4 35 นางสาว พัชราภา นกสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
36 38288 4 4 36 นางสาว อัญชสา บุญผ่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 41087 4 4 37 นางสาว เกศินี ศักดิ์จิรรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 41088 4 4 38 นางสาว จันทร์งาม รักษาสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
39 41089 4 4 39 นางสาว ณภัทธิดา กลั้งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
40 41090 4 4 40 นางสาว นภัสกร คงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
41 41091 4 4 41 นางสาว พิมพ์มาดา ไทยธานี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
42 41092 4 4 42 นางสาว วาสนา รัตนวิภาสชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
43 41093 4 4 43 นางสาว วิลาสินี กลิ่นทับ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
44 41094 4 4 44 นางสาว สาธิกา ไทยจันอัด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
45 41095 4 4 45 นางสาว อรอุมา เกิดมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
46 41096 4 4 46 นางสาว อริสรา มะสีผา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
47 41097 4 4 47 นางสาว อาทิตยาภรณ์ จรสายออ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)