ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38715 4 4 1 นาย สุธีธาร องอาจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
2 38798 4 4 2 นาย พงศธร โฉดโคกสูง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
3 38842 4 4 3 นาย นิธิศวร์ รับพร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
4 38890 4 4 4 นาย ปัญจพล ทองเพ็ชร รักษาดินแดน (นศท.)
5 38976 4 4 5 นาย จิรภัทร สุวรรณาโค สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
6 39120 4 4 6 นาย ธนศักดิ์ กฤษณะ รักษาดินแดน (นศท.)
7 39124 4 4 7 นาย นิติภูมิ นิติพจน์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
8 39136 4 4 8 นาย เอกนัฏฐ์ วิเศษวัฒนชัย รักษาดินแดน (นศท.)
9 39176 4 4 9 นาย ยศพัฒน์ วิจารณ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
10 39221 4 4 10 นาย พิชญากร สัจจชูสวัสดิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
11 41935 4 4 11 นาย จักรินทร์ ทรัพย์สมบัติ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
12 41936 4 4 12 นาย วุฒิภัทร กอพลูกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
13 41937 4 4 13 นาย อารชวิน พลอยพะเนาว์ รักษาดินแดน (นศท.)
14 38108 4 4 14 นางสาว เปมิกา บุญทา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
15 38678 4 4 15 นางสาว กฤตพร พินิจไชย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
16 38679 4 4 16 นางสาว กานต์ธิดา - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
17 38722 4 4 17 นางสาว ชินพร นนตะสี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
18 38762 4 4 18 นางสาว ณัฏฐณิชา ทอนกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
19 38765 4 4 19 นางสาว ธวัลรัตน์ เรืองมะเริง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
20 38777 4 4 20 นางสาว สวิชญา ถิรชีวิน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
21 38779 4 4 21 นางสาว สิริธาร แผ้วกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
22 38823 4 4 22 นางสาว ภูรีวัลคุ์ ราชวัฏ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
23 38909 4 4 23 นางสาว จีรนันท์ แกกสันเทียะ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
24 38918 4 4 24 นางสาว ไปรยา ปั้งกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
25 38958 4 4 25 นางสาว ธนัชญา สุขสว่าง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
26 38964 4 4 26 นางสาว พรนัฐชา ศรีสม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
27 38998 4 4 27 นางสาว กชกร เวฬุวนารักษ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
28 39063 4 4 28 นางสาว แพรวา ลายกิ่ง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
29 39247 4 4 29 นางสาว ภาวินี บุสุวะ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
30 41938 4 4 30 นางสาว กนกวรรณ สอนนำ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
31 41939 4 4 31 นางสาว จรัญชยา โนนกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
32 41940 4 4 32 นางสาว จิราพร ไชยดายันท์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
33 41941 4 4 33 นางสาว นภัสสร สำราญวงค์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
34 41942 4 4 34 นางสาว นารีรัตน์ มุงกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
35 41943 4 4 35 นางสาว ประภาพรรณ จันทร์จำนงค์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
36 41944 4 4 36 นางสาว พัชราภา ยาวศิริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
37 41945 4 4 37 นางสาว ภูษณิศา ปลดเปลื้อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
38 41946 4 4 38 นางสาว วิภาวดี แหลมทองหลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
39 41947 4 4 39 นางสาว ศศิวิมล จันทร์กลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
40 41948 4 4 40 นางสาว สุริษา ธูปกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)