ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37676 4 5 1 นาย ธนพัฒน์ สิงโห Econ for Life
2 37677 4 5 2 นาย ธนัท หิรัญชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 37703 4 5 3 นาย กฤติน ศิริบุญนภา IQ-Word Up
4 37708 4 5 4 นาย ฐิติวุฒน์ โสวภาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 37722 4 5 5 นาย วชิรวิทย์ จันทร์อินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 37725 4 5 6 นาย ศุภวิชญ์ แสงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 37745 4 5 7 นาย โชติพนธ์ จันทร์ปัญญา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 37753 4 5 8 นาย รัชต์พงษ์ ธัญญสุธาพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 37783 4 5 9 นาย ณฐพล แตะกระโทก A-math
10 37813 4 5 10 นาย คณิน ริสุขุมาล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 37820 4 5 11 นาย ธนพัฒน์ ประคองกลาง รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
12 37830 4 5 12 นาย วิชชากร เฉียบกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 37857 4 5 13 นาย จารุวัฒน์ รัตนวงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 37862 4 5 14 นาย ณัฐกรณ์ จันทรเสนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 37863 4 5 15 นาย เตวิช ปาทะกาญจน์ ดนตรีสากล T
16 37870 4 5 16 นาย ปุณณภพ แก้วพะไล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 37872 4 5 17 นาย ภีรภัทร อัศวรัตนาวิกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 37905 4 5 18 นาย ปวริศร์ บุญมามอญ ดนตรีสากล T
19 37906 4 5 19 นาย ปิยพงษ์ อาจศึก ครอสเวิร์ดเกม T
20 37914 4 5 20 นาย รัฐธรรมนูญ หมายชื่นกลาง ดนตรีสากล T
21 38032 4 5 21 นาย จิรภัทร พูนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 38119 4 5 22 นาย ชิษณุพงศ์ ลีลาไพบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 38170 4 5 23 นาย นราวิชญ์ วัฒนกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 38291 4 5 24 นาย กิตติศักดิ์ หาญยิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 41098 4 5 25 นาย คณาธิป โลมเมือง ธุรกิจ
26 41099 4 5 26 นาย ญาณพัฒน์ ผองสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 41101 4 5 27 นาย นนทกร พลีดี เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
28 41102 4 5 28 นาย พิภพ สุนทรปาน To Be Number One
29 37736 4 5 29 นางสาว พิมพ์ชญา ปอกระโทก เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
30 37741 4 5 30 นางสาว อภิชยา ชมกระโทก ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
31 37774 4 5 31 นางสาว พัชริดา ภู่ประเสริฐ หมากฮอสไทย
32 37776 4 5 32 นางสาว รุ่งรัตน์ สุมาลี หมากฮอสไทย
33 37796 4 5 33 นางสาว โชติกา รัตนติสร้อย ขับร้อง
34 37810 4 5 34 นางสาว รัตน์ติกาญจน์ แถวเพชร อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
35 37840 4 5 35 นางสาว ธนิษฐา ศรีทรัพย์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
36 37841 4 5 36 นางสาว ธวัลหทัย ไชยเหง้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 37845 4 5 37 นางสาว วัชราภรณ์ คำสาริรักษ์ เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
38 37848 4 5 38 นางสาว สิริกร อ่อนศรี ดนตรีสากล T
39 37849 4 5 39 นางสาว สุตาภัทร ปิ่นสุวรรณ นันทนาการ (กรีฑา)
40 37852 4 5 40 นางสาว สุภาวิดา แจ้งจบ สื่อผสม T
41 37886 4 5 41 นางสาว ดุษณียา ศรีวิลัย ครอสเวิร์ดเกม T
42 37891 4 5 42 นางสาว พิชชาพร บุญภิโย ลูกเสือกองพิเศษ T
43 37896 4 5 43 นางสาว ศุภิสรา สุกเสริม บาสเก็ตบอล T
44 41103 4 5 44 นางสาว ปาณิสรา อินทร์ทิพย์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
45 41104 4 5 45 นางสาว ศศิธร รากพุดซา เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
46 41105 4 5 46 นางสาว อรปรียา ศกาญจน์กิจ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)