ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39634 4 6 1 นาย พีรกานต์ คาถา รักษาดินแดน
2 39637 4 6 2 นาย วรเมธ ศรีพะเนา ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
3 39675 4 6 3 นาย ณัชพล จินดามาตย์ รักษาดินแดน
4 39718 4 6 4 นาย ธนกร บุญศรี รักษาดินแดน
5 39734 4 6 5 นาย อภินัทธ์ เผื่อนงูเหลือม นันทนาการ (กรีฑา)
6 39780 4 6 6 นาย ศิรสิทธิ์ สิทธิโชติ รักษาดินแดน
7 39912 4 6 7 นาย นราธิป วงศ์วัฒนานนันท์ รักษาดินแดน
8 40000 4 6 8 นาย ณัฐสธน ทองแก้ว รักษาดินแดน
9 40102 4 6 9 นาย พีรวิชญ์ คำแก้ว รักษาดินแดน
10 40142 4 6 10 นาย ณัฐดนัย แซ่อือ รักษาดินแดน
11 40151 4 6 11 นาย พาทิศ ใบโพธิ์ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
12 47258 4 6 12 นาย กันตพงศ์ กลัดหวาด รักษาดินแดน
13 47259 4 6 13 นาย ชนพัฒน์ ทองบุญเมือง ตะลุยคณิต พิชิตสอวน.
14 47260 4 6 14 นาย ชาครีย์ พลอยกระโทก รักษาดินแดน
15 47261 4 6 15 นาย ปรเมศวร์ ดำนุ่น รักษาดินแดน
16 47262 4 6 16 นาย พีราวิชญ์ สมมี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 47263 4 6 17 นาย เรืองฤทธิ์ วาลีประโคน รักษาดินแดน
18 47264 4 6 18 นางสาว ศุภกานต์ เพ็งสันเทียะ วอลเลย์บอล
19 39584 4 6 19 นางสาว ปัทมา เตียเปิ้น ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
20 39586 4 6 20 นางสาว พิมพ์พิศา ไตรผักแว่น รักษ์โรงเรียน
21 39592 4 6 21 นางสาว อภิชญา สุกใส ของที่ระลึก
22 39649 4 6 22 นางสาว ณัฐวดี บุญยืน EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย)
23 39705 4 6 23 นางสาว ธีมาพร รุ่งโรจน์ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
24 39752 4 6 24 นางสาว วิชญาดา เพ็งชื่นมะดัน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
25 39787 4 6 25 นางสาว จิราพัชร นัดกระโทก ของที่ระลึก
26 39834 4 6 26 นางสาว ขนิษฐา วงค์กระโทก วอลเลย์บอล
27 39846 4 6 27 นางสาว พรหมลภัส นิยมญาติ ของที่ระลึก
28 39848 4 6 28 นางสาว ภัสราพร เจริญการ GenZ B.W.N.
29 39882 4 6 29 นางสาว จิดาภา สุขปื้อ GenZ B.W.N.
30 39934 4 6 30 นางสาว ดาริน พงศ์สิริวิโรจน์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
31 40119 4 6 31 นางสาว เนติมา สมนึก จีนน่ารู้
32 40133 4 6 32 นางสาว อังคนา ปลั่งกลาง เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
33 40171 4 6 33 นางสาว ไพลิน ชวานนท์พิทักษ์ Depression group
34 40172 4 6 34 นางสาว ภัทรธิดา สิถิระบุตร ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
35 47265 4 6 35 นางสาว กันตา เล็กกระโทก อาหารไทยในวรรณคดี
36 47266 4 6 36 นางสาว ฐิติวรดา สมัครไทย รักษ์โรงเรียน
37 47267 4 6 37 นางสาว ณัฐกานต์ ฉัตรขุนทด ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
38 47268 4 6 38 นางสาว พรพรรณดาว ชินพีระเสถียร รักษาดินแดน
39 47269 4 6 39 นางสาว พิชญ์สินี เวฬุวนารักษ์ อาหารไทยในวรรณคดี
40 47270 4 6 40 นางสาว มนสิชา จันทร์ทรง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)