ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37710 4 6 1 นาย ณันทพงศ์ พยัคมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 37718 4 6 2 นาย พสธร อัตตวิริยะสุวร ยุวส่งเสริมการอ่าน
3 37760 4 6 3 นาย อานนท์ สำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 37814 4 6 4 นาย ฐกฤต ขุนโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 37815 4 6 5 นาย ณัฐนันทน์ ยางนอก ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
6 37819 4 6 6 นาย ธนดล ยุพากิ่ง หมากฮอสไทย
7 37833 4 6 7 นาย สิรดนัย แก้วประทุม วอลเลย์บอล
8 37856 4 6 8 นาย กมลวัฒน์ รัตนวิชัย เศษผ้าพาเพลิน
9 37858 4 6 9 นาย จิรภัทร ทีปกรกุล ดนตรีสากล T
10 37869 4 6 10 นาย ปาณัสม์ คำโสภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 37901 4 6 11 นาย จิรายุ ชมภูศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 37910 4 6 12 นาย ภัทรวงศ์ ครุฑธานุชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 37916 4 6 13 นาย ศุภสิทธิ์ ล้วนศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 37960 4 6 14 นาย ภานุวัฒน์ เทพวงศ์ วอลเลย์บอล
15 37989 4 6 15 นาย กิตติภูมิ ขุมเกาะ สื่อผสม T
16 37995 4 6 16 นาย ณัฐวิชช์ เลิศธนันพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 38003 4 6 17 นาย ภูติพงศ์ ปาสาจะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 38124 4 6 18 นาย ธนชาติ ประภาสะโนบล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 38171 4 6 19 นาย ปกสกนธ์ อัดสูงเนิน การจัดสวนถาด
20 38180 4 6 20 นาย วีรมาศ งามสมทรัพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 38265 4 6 21 นาย วฤทธิณัท จิตรเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 41106 4 6 22 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แสไพศาล รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
23 41107 4 6 23 นาย ณัฏฐ์ชัย สิทธิสมรฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 41108 4 6 24 นาย ภครเมฆินทร์ เปรื่องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 41109 4 6 25 นาย วัชรากร รุ่งพานทอง To Be Number One
26 37700 4 6 26 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แซ่ลิ้ม ซูโดกุ (sudoku)
27 37701 4 6 27 นางสาว ศศิธร พวงร้อย ซูโดกุ (sudoku)
28 37766 4 6 28 นางสาว ณัฐวิภา ศรีดี ร้อยเครื่องประดับ
29 37793 4 6 29 นางสาว กชพรรณ จิตฐรักษา ดนตรีสากล T
30 37850 4 6 30 นางสาว สุพิชชา นิตใหม่ ดนตรีสากล T
31 37851 4 6 31 นางสาว สุภชา วิชาชัย ดนตรีสากล T
32 37854 4 6 32 นางสาว อรัญญา ฆ้องลา รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
33 37890 4 6 33 นางสาว พัชราภา ภูจันทึก เศษผ้าพาเพลิน
34 37895 4 6 34 นางสาว ศิริภัทร พินเกาะ ดนตรีสากล T
35 37899 4 6 35 นางสาว ไอริน ชาภักดี นันทนาการ
36 37921 4 6 36 นางสาว จุฑามาศ นาคา ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
37 37925 4 6 37 นางสาว ธันวาภรณ์ นิลคูหา นักประชาสัมพันธ์
38 37929 4 6 38 นางสาว ปรีย์วรา แก้วพะไล ดนตรีสากล T
39 38149 4 6 39 นางสาว พรรำภา หนึ่งกระโทก เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
40 38326 4 6 40 นางสาว มณีทิพย์ เทพญวน นันทนาการ
41 41110 4 6 41 นางสาว ณัฐนิชา ศรีจำนงค์ ซูโดกุ (sudoku)
42 41111 4 6 42 นางสาว นภกมล ต้นทับไทย เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
43 41112 4 6 43 นางสาว ไพริน ศิริเมืองจันทร์ A-math
44 41113 4 6 44 นางสาว มินตรา แสนสวัสดิ์ คัดเขียนไทย
45 41114 4 6 45 นางสาว วิชญาดา คำโรย วอลเลย์บอล
46 41115 4 6 46 นางสาว สุจิตรา โถชัย ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)