ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38635 4 6 1 นาย รพีพงศ์ พันธุรักษ์ รักษาดินแดน (นศท.)
2 38800 4 6 2 นาย พีรพล มากหมื่นไวย์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
3 38848 4 6 3 นาย ยติภัทร อุดไธสง รักษาดินแดน (นศท.)
4 38881 4 6 4 นาย กฤษกร สืบค้า รักษาดินแดน (นศท.)
5 39123 4 6 5 นาย นันทวัฒน์ โชติพงศ์กิตติ์ เพาะเมล็ดแคคตัส T733
6 39174 4 6 6 นาย ภานุวัฒน์ ทองสุ รักษาดินแดน (นศท.)
7 39179 4 6 7 นาย วัชรพงศ์ สินสมุทร์ รักษาดินแดน (นศท.)
8 39206 4 6 8 นาย กรภัทร หัสสากร รักษาดินแดน (นศท.)
9 39218 4 6 9 นาย ปัณณวิชญ์ นาคทอง ประดิษฐ์ดอกไม้สด
10 39226 4 6 10 นาย ศิริวัฒน์ รำมะเริง รักษาดินแดน (นศท.)
11 41966 4 6 11 นาย นราวิชญ์ ศรีรงค์ IQ-Word Up
12 41967 4 6 12 นาย รชตะ ธรรมรัตนสินธุ์ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
13 38691 4 6 13 นางสาว อารียา เพ็ชรกลั่นพะเนา รักษาดินแดน (นศท.)
14 38731 4 6 14 นางสาว ภัทรภา ชลภักดี Portfolio T907
15 38785 4 6 15 นางสาว อาภากรณ์ นวนกิ่ง รักษาดินแดน (นศท.)
16 38815 4 6 16 นางสาว ชรัณย์รัตน์ แซ่กระโทก เกมคณิตศาสตร์
17 38825 4 6 17 นางสาว วรรณวิศา มิตกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
18 38863 4 6 18 นางสาว ธัญชนก ศิลา ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
19 39056 4 6 19 นางสาว นภัสสร กระปุกทอง วอลเลย์บอล
20 39108 4 6 20 นางสาว สิริรัตน์ เตยกระโทก สภานักเรียน T226
21 39112 4 6 21 นางสาว อรินรักษ์ ทองโพธิ์ GenZ Strong
22 39148 4 6 22 นางสาว ปัญญดา ประมวลธนกิจ เพาะเมล็ดแคคตัส T733
23 39246 4 6 23 นางสาว ภัคธีมา ผินงูเหลือม ประดิษฐ์ดอกไม้สด
24 41968 4 6 24 นางสาว กัญญารัตน์ ทิพย์แก้ว Portfolio T907
25 41969 4 6 25 นางสาว ชนิดาภา พูนวัฒนานุกูล วาดเส้นแสงเงา T
26 41970 4 6 26 นางสาว ณัฏฐริกา อิ่มสุข Psyche
27 41971 4 6 27 นางสาว ณัฐชานันดร์ โปร่งกระโทก วาดเส้นแสงเงา T
28 41972 4 6 28 นางสาว ณัฐรินีย์ คงหมื่นไวย สภานักเรียน T226
29 41973 4 6 29 นางสาว ดีน่า ลิเลียน ซีเกิล วาดเส้นแสงเงา T
30 41974 4 6 30 นางสาว ธัญพิชชา พรมสิทธิ์ รักภาษาจีน
31 41975 4 6 31 นางสาว พนัสบดี ไทยถนอม Portfolio T907
32 41976 4 6 32 นางสาว พรทิพา ลู่กระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
33 41977 4 6 33 นางสาว พุฒิพร ยิ้มฉ่ำ วาดภาพระบายสี T
34 41978 4 6 34 นางสาว ภาวินี ปองตะขบ สภานักเรียน T226
35 41979 4 6 35 นางสาว มุฑิตา โสภณ รักภาษาจีน
36 41980 4 6 36 นางสาว ศกลรัตน์ เทินสระเกษ Portfolio T907
37 41981 4 6 37 นางสาว สุกัลญา มั่งเงิน Portfolio T907
38 41982 4 6 38 นางสาว หทัยชนก ผันเกษม สภานักเรียน T226
39 41983 4 6 39 นางสาว อทิตา สุขเจริญ Portfolio T907
40 41984 4 6 40 นางสาว อภิญญา แมนสืบชาติ ดนตรีไทย-ขับร้อง T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)