ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38592 4 7 1 นาย ธัชกร จงกลกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
2 38597 4 7 2 นาย ภูธเนศ นิราชสูงเนิน รักษาดินแดน (นศท.)
3 38600 4 7 3 นาย ศุภกร ศรีสกุลเตียว รักษาดินแดน (นศท.)
4 38625 4 7 4 นาย กิตติธัช จอมเกาะ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
5 38636 4 7 5 นาย สัณหวิชญ์ เหลาสา รักษาดินแดน (นศท.)
6 38695 4 7 6 นาย ชนกันต์ เเก้วคำภา เพาะเมล็ดแคคตัส T733
7 38706 4 7 7 นาย พลาธิป ปลอดกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
8 38744 4 7 8 นาย ณัฐพงศ์ สาดมะเริง รักษาดินแดน (นศท.)
9 38754 4 7 9 นาย ศรุต ฉ่ำผล รักษาดินแดน (นศท.)
10 38795 4 7 10 นาย ปกรณ์ ยิ่งจอหอ รักษาดินแดน (นศท.)
11 38836 4 7 11 นาย จิรชยุตม์ สิงห์ศาลาแสง รักษาดินแดน (นศท.)
12 38893 4 7 12 นาย พงศธร ตั้งประเสริฐศิริ รักษาดินแดน (นศท.)
13 39034 4 7 13 นาย พีรพล จุลเกาะ หมากฮอสไทย
14 39168 4 7 14 นาย พงษ์ประภัส อำทะวงษ์ รักษาดินแดน (นศท.)
15 41985 4 7 15 นาย กันตินันท์ เหล็กจีน สภานักเรียน T226
16 41986 4 7 16 นาย ธรรณธรณ์ จู๋ในเมือง รักษาดินแดน (นศท.)
17 41987 4 7 17 นาย ปัณณธร พิรักษา สภานักเรียน T226
18 38684 4 7 18 นางสาว พรชนัน ปรึกษา ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
19 38733 4 7 19 นางสาว รัตนาภรณ์ มะโนรมย์ เพาะเมล็ดแคคตัส T733
20 38774 4 7 20 นางสาว ยสุตมา หงวนกระโทก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
21 38776 4 7 21 นางสาว วิรดา จำปารัตน์ Portfolio T907
22 38780 4 7 22 นางสาว สุภนิชา หล่อประเสริฐ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
23 38812 4 7 23 นางสาว จีรพร บุญกองชาติ ซูโดกุ
24 38828 4 7 24 นางสาว ศิรินภา สิญจนาคม A-MATH T209
25 38866 4 7 25 นางสาว พรรษกร จอกกระโทก ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
26 39019 4 7 26 นางสาว สุธีกานต์ จารย์เผือก ขับขานประสานเสียง
27 39103 4 7 27 นางสาว ภัทรวดี สีวะอุไร Portfolio T907
28 39152 4 7 28 นางสาว วิภาวดี ปลั่งกลาง เพาะเมล็ดแคคตัส T733
29 39189 4 7 29 นางสาว ณิชนันทน์ เชื้อชัยอนันต์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
30 39197 4 7 30 นางสาว ปิยนันท์ มาตรสีกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
31 41988 4 7 31 นางสาว ณัฐนิชา พริกกระโทก อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
32 41989 4 7 32 นางสาว ณัฐสุดา ชมเดชดี รักษาดินแดน (นศท.)
33 41990 4 7 33 นางสาว ธมลวรรณ หล้าคำ ดนตรีสากล T612
34 41991 4 7 34 นางสาว บรรณสรณ์ พฤกษา ดอกไม้จากเศษวัสดุ T708
35 41992 4 7 35 นางสาว พิชญธิดา ยุนกระโทก ดนตรีสากล T612
36 41993 4 7 36 นางสาว พิระขวัญ สุธีเกษมวิทย์ สภานักเรียน T226
37 41994 4 7 37 นางสาว ภาวินี ทรัพย์สุริยะกุล อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
38 41995 4 7 38 นางสาว ภินัดดา จิตต์กระโทก ดนตรีไทย-ขับร้อง T
39 41996 4 7 39 นางสาว วรรณวิสา หมั่นทองหลาง สร้างภาพ
40 41997 4 7 40 นางสาว สโรชา เจียกงูเหลือม ของที่ระลึก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)