ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37726 4 8 1 นาย อภิสิทธิ์ จันทร Presentation
2 38591 4 8 2 นาย ธนิสร เอี่ยมสุข รักษาดินแดน (นศท.)
3 38627 4 8 3 นาย ช้างต้น จันทรโพธิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
4 38663 4 8 4 นาย ตุลธร ราศรีรัตนะ รักษาดินแดน (นศท.)
5 38692 4 8 5 นาย กนกพันธุ์ มาพะเนา รักษาดินแดน (นศท.)
6 38693 4 8 6 นาย กฤตยชณ์ ย่านกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
7 38696 4 8 7 นาย ชินดนัย สนพะเนา เปตอง
8 38698 4 8 8 นาย ธนพร โสภณจิตโต Social for Fun
9 38699 4 8 9 นาย ธนภัทร ชาญวิชา รักษาดินแดน (นศท.)
10 38700 4 8 10 นาย ธนวัฒน์ คงกุล ขับขานประสานเสียง
11 38702 4 8 11 นาย นภัสพงศ์ ปิดกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
12 38705 4 8 12 นาย ปุณณวิช ไตรวิทยากร เพาะเมล็ดแคคตัส T733
13 38750 4 8 13 นาย พีรพัฒน์ แกงขุนทด รักษาดินแดน (นศท.)
14 38901 4 8 14 นาย สิรภพ ชูนินทร์ รักษาดินแดน (นศท.)
15 38975 4 8 15 นาย จักรธร พลจันทึก รักษาดินแดน (นศท.)
16 41998 4 8 16 นาย รชต โรจน์ไพศาลนุกุล Presentation
17 41999 4 8 17 นาย สนธยา แว่วดี รักษาดินแดน (นศท.)
18 38727 4 8 18 นางสาว ปนัดดา ทรัพย์สถิตถาวร รักษ์โรงเรียน
19 38737 4 8 19 นางสาว อชิรญา บ่อยกระโทก ขับขานประสานเสียง
20 38738 4 8 20 นางสาว อัญชรัตน์ เนตรทอง ขับขานประสานเสียง
21 38759 4 8 21 นางสาว กุลนิดา รัตนรักษ์ เพาะเมล็ดแคคตัส T733
22 38761 4 8 22 นางสาว ญณสรณ์ บุญเทียม Portfolio T907
23 38768 4 8 23 นางสาว พฤทธิ์พิสุทธิ์ จันผกา เพาะเมล็ดแคคตัส T733
24 38832 4 8 24 นางสาว อัยยาวีร์ ตู้จำนงค์ วาดภาพระบายสี T
25 38873 4 8 25 นางสาว วริษา ปุรา IQ-Word Up
26 38923 4 8 26 นางสาว สาริสา จิรานนท์ วอลเลย์บอล
27 39049 4 8 27 นางสาว ฐิติมา ก้อนโทน หมากฮอสไทย
28 39096 4 8 28 นางสาว นภาทิพย์ อินทร์ภิรมย์ Portfolio T907
29 42000 4 8 29 นางสาว เกวลิน ยันพิมาย เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
30 42001 4 8 30 นางสาว จิราพร จอมเกษม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
31 42002 4 8 31 นางสาว จุฑาภา มารมย์ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
32 42003 4 8 32 นางสาว ชญานันท์ ขึงโพธิ์ หมากรุกไทย
33 42004 4 8 33 นางสาว ญาณิศาน์ ธีระวัฒนา หมากรุกไทย
34 42005 4 8 34 นางสาว ปรียนันท์ แย้มกระโทก หมากรุกไทย
35 42006 4 8 35 นางสาว มนัสนันท์ อุ่นที รักภาษาจีน
36 42007 4 8 36 นางสาว เมขลา อุ่นทรัพย์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
37 42008 4 8 37 นางสาว รัตนวรรณ ทองยา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
38 42009 4 8 38 นางสาว ศศิกานต์ เพ็ชรกระโทก Portfolio T907
39 42010 4 8 39 นางสาว อรทัย ตรงกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
40 42011 4 8 40 นางสาว พัชชา ใจอ่อน วอลเลย์บอล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)