ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38568 4 9 1 นาย วงศธร พิไชยแพทย์ เปตอง
2 38594 4 9 2 นาย พิสิษฐ์ จงอุดมทรัพย์ รักษาดินแดน (นศท.)
3 38599 4 9 3 นาย วิศรวัส จันทร์เปรมเจริญ รักษาดินแดน (นศท.)
4 38605 4 9 4 นาย อัสนี เรืองวิศิษฎ์กุล รักษาดินแดน (นศท.)
5 38672 4 9 5 นาย วสุธันย์ อ่อนชำนิ รักษาดินแดน (นศท.)
6 38673 4 9 6 นาย สหพัฒน์ แย้มกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
7 38675 4 9 7 นาย อดิศร ตองโพธิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
8 38701 4 9 8 นาย ธีรพันธ์ สงทามะดัน รักษาดินแดน (นศท.)
9 38714 4 9 9 นาย ศิริมงคล เอมสุข รักษาดินแดน (นศท.)
10 38718 4 9 10 นาย อริย์ธัช โหกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
11 38740 4 9 11 นาย กฤติภน แจ้งจิตณภัท หมากฮอสไทย
12 38892 4 9 12 นาย พงศกร ศรีเกาะ รักษาดินแดน (นศท.)
13 39037 4 9 13 นาย รัชชานนท์ ฉิมนอก Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
14 39177 4 9 14 นาย รัฐพล ว่องไว รักษาดินแดน (นศท.)
15 39222 4 9 15 นาย ภาสกร เปล้ากระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
16 42012 4 9 16 นาย กิตติภพ ตะไลกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
17 42013 4 9 17 นาย ชนาธิป ศรีเฉลิมศักดิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
18 42014 4 9 18 นาย ภควัตณ์ พลาหาญ หมากฮอสไทย
19 38578 4 9 19 นางสาว ฐิติรัตน์ เสยกระโทก อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
20 38612 4 9 20 นางสาว ปรียาภรณ์ เนียมสำโรง GenZ Strong
21 38662 4 9 21 นางสาว อารีญา แก้วฤทธิ์ GenZ Strong
22 38721 4 9 22 นางสาว ชญานิษฐ์ คำพันธ์ ขับขานประสานเสียง
23 38728 4 9 23 นางสาว พทรวดี เกิดน้อย ขับขานประสานเสียง
24 38730 4 9 24 นางสาว ภัณฑิลา ชาญสูงเนิน ดนตรีสากล T612
25 38735 4 9 25 นางสาว สุรัสสวดี ไผ่แก้ว Portfolio T907
26 38758 4 9 26 นางสาว กัญญารัตน์ เกิดสิงห์ เพาะเมล็ดแคคตัส T733
27 38773 4 9 27 นางสาว ภัศราภรณ์ บุญมะเริง Portfolio T907
28 38783 4 9 28 นางสาว อภิรดี เหนียงกระโทก Portfolio T907
29 38912 4 9 29 นางสาว ธัญญาพร พลคำมาก วอลเลย์บอล
30 38925 4 9 30 นางสาว อณัญญา พาดกลาง วอลเลย์บอล
31 38953 4 9 31 นางสาว กฤษณา ต่วนกระโทก GenZ Strong
32 39050 4 9 32 นางสาว ณัฐชญา พรวนกระโทก เปตอง
33 39053 4 9 33 นางสาว ณัฐนรี เจนจัด เปตอง
34 39059 4 9 34 นางสาว ปาณิศา แสนทวีสุข หมากฮอสไทย
35 39102 4 9 35 นางสาว ฟ้าใหม่ ศรีคงคา หนังสือเล่มเล็ก T703
36 39107 4 9 36 นางสาว สโรชา บุญอยู่ ลูกเสือกองพิเศษ
37 39142 4 9 37 นางสาว ขนิษฐา เลื่อนสูงเนิน เพาะเมล็ดแคคตัส T733
38 39238 4 9 38 นางสาว ธนวรรณ ศรีสุข ลูกเสือกองพิเศษ
39 42015 4 9 39 นางสาว วณิชยา เจริญสุข ธนาคารโรงเรียน
40 42016 4 9 40 นางสาว วนัสนันท์ นากอก Portfolio T907

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)