ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37746 4 9 1 นาย ธนกฤษ ผาดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 37792 4 9 2 นาย สุรวุฒิ เบ้าทอง A-math
3 37868 4 9 3 นาย นพรัตน์ วรรณ์ธรรม ดนตรีสากล T
4 37876 4 9 4 นาย ศิวกร งอกโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 37996 4 9 5 นาย ธนาพงศ์ โตกุลกิตติพัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 38042 4 9 6 นาย นพดล เเดงอิทธิภัค หมากฮอสไทย
7 38080 4 9 7 นาย ชัยภัทร ศรีสมฤทธิ์ สื่อผสม T
8 38123 4 9 8 นาย เทพบดี สุบงกต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 38179 4 9 9 นาย วรกิตติ์ กวีวรญาณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 38209 4 9 10 นาย ณัฐภัทร วาลสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 38253 4 9 11 นาย ณัฐดนัย ผินโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 41163 4 9 12 นาย กิตติศักดิ์ ศรีด้วง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 41164 4 9 13 นาย ชยธวัช รักษาราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 41165 4 9 14 นาย ณัฐภูมิ เกมกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 41166 4 9 15 นาย ธนากร อาบสุวรรณ์ การเพาะเมล็ดแคคตัส T
16 41167 4 9 16 นาย ปก ทรงกิติรัตน์ บาสเก็ตบอล T
17 41168 4 9 17 นาย รฐนนท์ ต่อสกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 37853 4 9 18 นางสาว อรพิม พาขุนทด ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
19 37893 4 9 19 นางสาว พิยดา พุทธบุรี เศษผ้าพาเพลิน
20 37919 4 9 20 นางสาว กิตติกา กำกระโทก การเพาะเมล็ดแคคตัส T
21 38012 4 9 21 นางสาว กัญญารัตน์ เอี่ยมโคกสูง เศษผ้าพาเพลิน
22 38028 4 9 22 นางสาว ศิริกาล บุญเกิด การเพาะเมล็ดแคคตัส T
23 38063 4 9 23 นางสาว ธิติสุดา เลิศจันทึก วาดภาพระบายสี
24 38097 4 9 24 นางสาว กัญญาลักษณ์ รักวิเศษ GenZ B.W.N.
25 38106 4 9 25 นางสาว เบญจมาศ นาคสีสด GenZ B.W.N.
26 38141 4 9 26 นางสาว ชญาดา เติมพรม Basic Psychology
27 38152 4 9 27 นางสาว สิตานน กลิ่นจันทร์ บาสเก็ตบอล T
28 38243 4 9 28 นางสาว วิไลวรรณ หมีมะเริง อาหารไทยในวรรณคดี
29 38287 4 9 29 นางสาว ไหมเงิน หวานชะเอม วอลเลย์บอล
30 38316 4 9 30 นางสาว ธัญญาลักษณ์ จงสูงเนิน ดนตรีสากล T
31 38318 4 9 31 นางสาว ธิดารัตน์ พูนมีพะเนา ดนตรีสากล T
32 38330 4 9 32 นางสาว ศิริญาดา พูนเกิดมะเริง ดนตรีสากล T
33 41169 4 9 33 นางสาว กตัญธิตา เศียรศิริบัณฑิต Leader and cover dance T
34 41170 4 9 34 นางสาว กนกขวัญ อะริยะมนตรี เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
35 41171 4 9 35 นางสาว จีรนันท์ ป้อกระโทก อาหารไทยในวรรณคดี
36 41172 4 9 36 นางสาว ธันยพร สายสี Leader and cover dance T
37 41173 4 9 37 นางสาว นภัสวรรณ ไกรกลาง Strong Together : พลังใจวัยทีน
38 41174 4 9 38 นางสาว ปัณฑิตา รานอก Basic Psychology
39 41175 4 9 39 นางสาว ปิยวรรณ ไชยพิพัฒน์ A-math
40 41176 4 9 40 นางสาว พาณิภัค อ่วมอิ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
41 41177 4 9 41 นางสาว ภัชราภา โพธิ์ชัย เศษผ้าพาเพลิน
42 41178 4 9 42 นางสาว ลักษภา จินดาอินทร์ A-math
43 41179 4 9 43 นางสาว วรรณวิษา ภู่ภิรมย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
44 41180 4 9 44 นางสาว วาสิณี โพนทอง เชียร์
45 41181 4 9 45 นางสาว ศิรประภา ศรีกะชา อาหารไทยในวรรณคดี
46 41182 4 9 46 นางสาว ศุภิสรา สามนคร Strong Together : พลังใจวัยทีน
47 41183 4 9 47 นางสาว อภิสรา สลุงอยู่ สภานักเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)