ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38555 5 1 1 นาย กันตพล วิรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 38558 5 1 2 นาย ณฐพงศ์ แสวงผล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 38560 5 1 3 นาย ณรงค์เดช ดอกกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 38562 5 1 4 นาย ธนภัทร หนูแหยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 38564 5 1 5 นาย นิติธร วงษาบุตร รักษาดินแดน
6 38565 5 1 6 นาย พชรพล ผ่องกุศล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 38566 5 1 7 นาย ภาคิน พื้นทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 38570 5 1 8 นาย ศิวปกรณ์ ผลาทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 38573 5 1 9 นาย สหัสชัย เคลิ้มกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 38598 5 1 10 นาย เลนส์รติ สุระเสียง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 38604 5 1 11 นาย อมรเทพ ณัฐวงศ์วิวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 38631 5 1 12 นาย ธีรภพ แชจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 38670 5 1 13 นาย เมธัส ปราวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 38995 5 1 14 นาย ศุภฤกษ์ สุทธวงศ์ รักษาดินแดน
15 41912 5 1 15 นาย กนกพล จ้ายจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 41913 5 1 16 นาย เดโชชัย ประเสริฐศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 41914 5 1 17 นาย นราธิป พงษ์สุภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 41915 5 1 18 นาย นารารุจน์ จารุลภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 41917 5 1 19 นาย อีธาน ปราศกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 38579 5 1 20 นางสาว นภสร จันปัญญา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 38582 5 1 21 นางสาว พรลภัส ดายใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 38642 5 1 22 นางสาว ขวัญข้าว ณ พิกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 38767 5 1 23 นางสาว นฤภร เเซมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 39015 5 1 24 นางสาว รัชประภา แบ้กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
25 41918 5 1 25 นางสาว กัญญารัตน์ จำพิมาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 41919 5 1 26 นางสาว ธนัชชา ชวนโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
27 41920 5 1 27 นางสาว ธนิสรา ฤทธิ์รักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 41921 5 1 28 นางสาว ปริยาภรณ์ ก้านพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 41922 5 1 29 นางสาว อิสรียะ บุญเต็ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)