ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36834 5 10 1 นาย อรชุน ฉางพิมาย ดนตรีสากล T
2 36945 5 10 2 นาย ณภัทร บุญมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 36991 5 10 3 นาย ชัยเจริญพล สินสมุทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 37040 5 10 4 นาย ธนกฤต แจ้งสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 37041 5 10 5 นาย ธนดล แก้วพินิจ บาสเก็ตบอล T
6 37042 5 10 6 นาย ธนธรณ์ ปลอดกลาง ดนตรีสากล T
7 37047 5 10 7 นาย ปัญญาชุน แก้วสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 37092 5 10 8 นาย ภูมินทร์ พันธ์อินทร์ ดนตรีสากล T
9 37131 5 10 9 นาย ณัฐนันท์ อินธิแสง ดนตรีสากล T
10 37133 5 10 10 นาย ธนดิษฐ์ เกิดมะเริง ดนตรีสากล T
11 37143 5 10 11 นาย พีรภัทร์ ชมภูศรี ดนตรีสากล T
12 37149 5 10 12 นาย หนึ่งเดียว ดีจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 40277 5 10 13 นาย จิรันธนิน หาญสุทธิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 40278 5 10 14 นาย เจษฏากร รายณะสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 40279 5 10 15 นาย ชาญชัย ทิมทวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 40280 5 10 16 นาย ณรงค์ศักดิ์ นภาพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 40281 5 10 17 นาย ธณรัฐ แสนภูมี ดนตรีสากล T
18 40282 5 10 18 นาย สุวพิชญ์ ยวนภูเขียว Strong Together : พลังใจวัยทีน
19 36820 5 10 19 นางสาว สุจิตรา จันทร์สนิทศรี ดนตรีสากล T
20 36837 5 10 20 นางสาว กรพรรณพลอย กลุ่มกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 36982 5 10 21 นางสาว สุชาดา ดอนกลาง การเพาะเมล็ดแคคตัส T
22 36984 5 10 22 นางสาว สุมานัส กำจัดภัย ดนตรีสากล T
23 37024 5 10 23 นางสาว แพรวา จันทร์ทอง ดนตรีสากล T
24 37030 5 10 24 นางสาว สุธินันท์ เข็มทิพย์ ดนตรีสากล T
25 37032 5 10 25 นางสาว สุพิชญา สิงห์สถิตย์ นาฏศิลป์ T
26 37058 5 10 26 นางสาว กรรณิกา รักหนาวงค์ ดนตรีสากล T
27 37063 5 10 27 นางสาว จิรนันท์ จันทร์คำ Basic Psychology
28 37120 5 10 28 นางสาว รุจีรัตน์ บวชกระโทก ดนตรีสากล T
29 37153 5 10 29 นางสาว ธวัลรัตน์ สุดทะเล ดนตรีสากล T
30 37159 5 10 30 นางสาว พิชญาดา มนปาน ดนตรีสากล T
31 37340 5 10 31 นางสาว ประวรรณา อินทร์แป้นพะเนา Strong Together : พลังใจวัยทีน
32 37345 5 10 32 นางสาว พัทธีรา ธัญญเฉลิม ธนาคารโรงเรียนบุญวัฒนา
33 37349 5 10 33 นางสาว ศิรินภา วัชราภรณ์ Strong Together : พลังใจวัยทีน
34 37397 5 10 34 นางสาว สุกัญญา ปอยมะเริง นันทนาการ (กรีฑา)
35 40283 5 10 35 นางสาว ปพิชญา นอกพุดซา ดนตรีสากล T
36 40284 5 10 36 นางสาว ปลายฟ้า เตชะโชคหิรัญ Strong Together : พลังใจวัยทีน
37 40286 5 10 38 นางสาว วารีลักษณ์ เล็กดา ดนตรีสากล T
38 40287 5 10 39 นางสาว สุตาภัทร ขำเอนก ดนตรีสากล T
39 40288 5 10 40 นางสาว สุธาสินี ชัยประทุม ดนตรีสากล T

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)