ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37907 5 10 1 นาย พงศภัค กิตติวีรพล รักษาดินแดน (นศท.)
2 37944 5 10 2 นาย กฤตภัค คล่าโชคชัย Social for Fun
3 38122 5 10 3 นาย ณัฐภูมิ จาบหนองปลิง รักษ์โรงเรียน
4 38129 5 10 4 นาย ธีรัช ด่านกระโทก เกมคณิตศาสตร์
5 38162 5 10 5 นาย จิรายุ เสาพะเนา รักษาดินแดน (นศท.)
6 38169 5 10 6 นาย ธีรเมธ ขอเงินกลาง Social for Fun
7 38203 5 10 7 นาย กฤษณ์ เอนกวิพุธกุล รักษาดินแดน (นศท.)
8 38246 5 10 8 นาย กรกฤษณ์ ปราบภัย รักษาดินแดน (นศท.)
9 38255 5 10 9 นาย ทศพร เชยกิ่ง รักแคคตัส
10 38297 5 10 10 นาย ธนบดี วงศ์สุภา หนังสือเล่มเล็ก T703
11 41184 5 10 11 นาย กิตติคุณ ทาปลัด เกมคณิตศาสตร์
12 41185 5 10 12 นาย ฉัตรชัย ศรีสม เกมคณิตศาสตร์
13 41186 5 10 13 นาย ตรีภพ มณีเนตร Social for Fun
14 41187 5 10 14 นาย ธนากรณ์ ไทยมะณี หนังสือเล่มเล็ก T703
15 41188 5 10 15 นาย บารมี เทวฤทธิ์ เกมคณิตศาสตร์
16 41189 5 10 16 นาย ปัญญา จงจอหอ รักษาดินแดน (นศท.)
17 41190 5 10 17 นาย ศศิพงษ์ ขุนพิลึก ธนาคารโรงเรียน
18 37104 5 10 18 นางสาว ชลิตภากร ภู่โกสีย์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
19 37803 5 10 19 นางสาว ธนภร ชาญนุวงศ์ ธนาคารโรงเรียน
20 37937 5 10 20 นางสาว วราพร สุดชู ทักษะเกษตร
21 37943 5 10 21 นางสาว อารยา มณีกรรณ์ อาหารไทยในวรรณคดี
22 37968 5 10 22 นางสาว ชนิสสา บูรณะกิตติ วาดเส้นแสงเงา T
23 38064 5 10 23 นางสาว นริกาญ เวรนอก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
24 38066 5 10 24 นางสาว รพีพร ป้องแก้ว วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง T
25 38109 5 10 25 นางสาว พัสน์นันท์ นิลวิเศษ วอลเลย์บอล
26 38156 5 10 26 นางสาว สุชาวดี แตงอยู่ อาหารไทยในวรรณคดี
27 38231 5 10 27 นางสาว ฐิติมา สิมมา Portfolio T907
28 38233 5 10 28 นางสาว ณัฐณิชา จรโคกกรวด ของที่ระลึก
29 38235 5 10 29 นางสาว ทัศวรรณ เพ็ชรจีนพะเนา ทักษะเกษตร
30 38314 5 10 30 นางสาว ญาตาวี ช่ำชอง คัดเขียนไทย
31 41191 5 10 31 นางสาว ชลธิชา มิลาวรรณ อาหารไทยในวรรณคดี
32 41193 5 10 32 นางสาว ณัฐกุล เฮมกลาง ธนาคารโรงเรียน
33 41194 5 10 33 นางสาว ณัฐนรี หวังคู่กลาง Social for Fun
34 41195 5 10 34 นางสาว ปริยาภรณ์ ซอพิมาย อาหารไทยในวรรณคดี
35 41196 5 10 35 นางสาว ปารนัน มะเริงสิทธิ์ โครงงานคณิตศาสตร์
36 41197 5 10 36 นางสาว พิชชาภา จรรยา รักษาดินแดน (นศท.)
37 41198 5 10 37 นางสาว รัชญาพร สุพันธ์ รักษาดินแดน (นศท.)
38 41199 5 10 38 นางสาว ลุอิซา อีวอง งอนกระโทก Social for Fun
39 41200 5 10 39 นางสาว วีรภัทรา สุวิชา โครงงานคณิตศาสตร์
40 41201 5 10 40 นางสาว สุพัตรา ดอนกลาง ทักษะเกษตร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)