ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 37911 5 12 1 นาย ภาคภูมิ ชำนาญกิจ รักษาดินแดน (นศท.)
2 38041 5 12 2 นาย ธนิสร หม่อมกระโทก เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
3 38121 5 12 3 นาย ณัฐดนัย ดีการนา รักษ์โรงเรียน
4 38130 5 12 4 นาย บุญญพัฒน์ เพียรเกาะ อาหารไทยในวรรณคดี
5 38131 5 12 5 นาย ปฏิพัทธ์ แซงทะเล รักษ์โรงเรียน
6 38211 5 12 6 นาย ณัฐเศรษฐ์ สังสนั่น ของที่ระลึก
7 38218 5 12 7 นาย ภูมิภัทร โคตรฮุย ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
8 38219 5 12 8 นาย รัฐพงษ์ ไวแก้วศูนย์ ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
9 38290 5 12 9 นาย กิตติพศ มีมะแม รักแคคตัส
10 38307 5 12 10 นาย สุริยา น้อมสูงเนิน ดนตรีไทย-ขับร้อง T
11 41208 5 12 11 นาย ณัฐชนน แซ่โลว ฟุตบอล T509
12 41209 5 12 12 นาย ณัฐพนธ์ นิพนธ์ไชย เกมคณิตศาสตร์
13 41210 5 12 13 นาย ธณภณ ศิริกรรณิกา รักษ์โรงเรียน
14 41211 5 12 14 นาย ธีรพัฒน์ ประสพศักดิ์ รักษ์โรงเรียน
15 41212 5 12 15 นาย พีรดนย์ ประเสริฐสุข รักษ์โรงเรียน
16 41213 5 12 16 นาย ภัทรวิชญ์ ปลอดกระโทก ดนตรีไทย-ขับร้อง T
17 37799 5 12 17 นางสาว ณัฏฐธิดา แปวกระโทก ดนตรีสากล T612
18 37969 5 12 18 นางสาว ฑิฆัมพร ทินปราณี วิถีไทย (ม.ปลาย)
19 37983 5 12 19 นางสาว สมฤทัย ถิรชีวิน วิถีไทย (ม.ปลาย)
20 37985 5 12 20 นางสาว สุภัทรชา มากทองหลาง วิถีไทย (ม.ปลาย)
21 38023 5 12 21 นางสาว รัศมี แป้นทะเล รักษาดินแดน (นศท.)
22 38148 5 12 22 นางสาว ปัทมาภรณ์ ซอพิมาย อาหารไทยในวรรณคดี
23 38192 5 12 23 นางสาว พัชริสา ดังใหม่ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
24 38202 5 12 24 นางสาว อริสา ถนอมในเมือง วิถีไทย (ม.ปลาย)
25 38226 5 12 25 นางสาว กฤตธีรา วรนาม หนังสือเล่มเล็ก T703
26 38234 5 12 26 นางสาว ณัฐนันท์ สิมศิริวัฒน์ หนังสือเล่มเล็ก T703
27 38270 5 12 27 นางสาว กุลจิรา สุทธิพิทักษ์ ดนตรีไทย-ขับร้อง T
28 38278 5 12 28 นางสาว นัชนันทน์ นอใหม่ Psyche
29 38320 5 12 29 นางสาว ประภาศิณี ปราบพยัคฆ์ วาดภาพระบายสี T
30 38322 5 12 30 นางสาว ฝนทิพย์ งามตรง รักแคคตัส
31 41214 5 12 31 นางสาว กันดาพร เทียนปั่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
32 41215 5 12 32 นางสาว กานดา ทูลพุทธา ดนตรีไทย-ขับร้อง T
33 41216 5 12 33 นางสาว นภัสรา ฉุนจะโปะ อาหารไทยในวรรณคดี
34 41217 5 12 34 นางสาว นันทินี พูนกระโทก อาหารไทยในวรรณคดี
35 41218 5 12 35 นางสาว ปัญญาพร คู่กะสังข์ Psyche
36 41219 5 12 36 นางสาว ปานชนก ศรีมหาพรหม ดนตรีสากล T612
37 41220 5 12 37 นางสาว ไพลินศิริ หวินครบุรี ดนตรีไทย-ขับร้อง T
38 41221 5 12 38 นางสาว วราภรณ์ ทัยธานี ดนตรีสากล T612
39 41222 5 12 39 นางสาว ศศิกานต์ ศรีมาศ ดนตรีไทย-ขับร้อง T
40 41223 5 12 40 นางสาว อาทิตยา ศิลปชัยเสรี อาหารไทยในวรรณคดี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)