ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36017 5 13 1 นาย ธนิสร กโนทร เศษผ้าพาเพลิน
2 36711 5 13 2 นาย กฤตภาส พิมพ์ประพร ขับขานประสานเสียง
3 37036 5 13 3 นาย จิราวัจน์ วิลัยกรวด ฟุตบอล T
4 37091 5 13 4 นาย นนทนัน แนบพลกรัง GenZ B.W.N.
5 37095 5 13 5 นาย รัฐชนน สุขวัชรกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 37097 5 13 6 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ยอดเยี่ยมพล ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
7 37127 5 13 7 นาย กษิดิ์เดช บุญเศรษฐกาญต์ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
8 37132 5 13 8 นาย ทยากร ทองคำสิงห์ ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
9 37218 5 13 9 นาย ฉัชชพล คงมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 37232 5 13 10 นาย ภูวิสิฏฐ์ ศรัณย์อุทะกะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 37269 5 13 11 นาย ณัฐพล หน่ายโคกสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 37322 5 13 12 นาย ปฏิพล ผินโพธิ์ สื่อผสม T
13 37356 5 13 13 นาย กิตติพงษ์ ด่านสันเทียะ Basic Psychology
14 37359 5 13 14 นาย จตุพล วงค์อินทร์ ดนตรีสากล T
15 37373 5 13 15 นาย ศุภวิชญ์ มิตรสันเทียะ โยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อการแสดง T
16 40302 5 13 16 นาย กฤษณะ ชัยสา ดนตรีสากล T
17 40303 5 13 17 นาย ธนพงษ์ สุทธิธนุธรรม จิตตปัญญา
18 40304 5 13 18 นาย ธนพัฒน์ ขาวมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 40305 5 13 19 นาย ปฏิภาณ ไวยากรณ์ ดนตรีสากล T
20 40306 5 13 20 นาย พชร สุรโยธี ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
21 40307 5 13 21 นาย มุฮัมมัด โค่นดอนขวาง ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
22 40308 5 13 22 นาย รวินท์ ผงนอก แสวงสุข รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
23 40309 5 13 23 นาย วีรศรุต ฤทธิ์หมุน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 36985 5 13 24 นางสาว อัญชนา ชมภูอาจ อาหารไทยในวรรณคดี
25 37116 5 13 25 นางสาว ภคินมาส รักราษฎร์ ขับขานประสานเสียง
26 37165 5 13 26 นางสาว ศิริยา โปรยเงิน ดนตรีสากล T
27 37215 5 13 27 นางสาว สุภาสินี สังทองห้าว ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
28 37249 5 13 28 นางสาว ณัฐสุดา กกสันเทียะ วิทย์พาเพลิน
29 37307 5 13 29 นางสาว อรกมล ใจกล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
30 37339 5 13 30 นางสาว บัณฑิตา กองม่วง วิทย์พาเพลิน
31 37348 5 13 31 นางสาว ศิริกัลยา ปานสว่าง ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น 1
32 40310 5 13 32 นางสาว กาญจนา ยอดไพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 40311 5 13 33 นางสาว ณัฐินีย์ งอกศรี ดนตรีสากล T
34 40313 5 13 35 นางสาว ธัญวรัตม์ ขัยปัญญา วิทย์พาเพลิน
35 40314 5 13 36 นางสาว ยอดขวัญ กอนโคกกรวด ครอสเวิร์ดเกม T
36 40315 5 13 37 นางสาว รุจิรดา ปวงขุนทด ดนตรีสากล T
37 40316 5 13 38 นางสาว วิภาวี สุขเกษม ครอสเวิร์ดเกม T
38 40317 5 13 39 นางสาว ศศิวิมล มะโนมัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)