ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 36964 5 14 1 นาย อภิรักษ์ แก้ววัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
2 37369 5 14 2 นาย รัตนเชษฐ์ คณะหมื่นไวย รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
3 37789 5 14 3 นาย วีรวิชญ์ วันกิ่ง ดนตรีสากล T612
4 37875 5 14 4 นาย วรวัฒน์ พรหมคุณ รักษาดินแดน (นศท.)
5 37900 5 14 5 นาย จิรภัทร จิตรจันทึก รักษาดินแดน (นศท.)
6 37946 5 14 6 นาย กฤตเมธ ทิมพรมราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 37953 5 14 7 นาย ณัฐสิทธิ์ ดีราชรัมย์ หมากรุกไทย
8 37961 5 14 8 นาย สราวุฒิ รัตนวิชัย รักษาดินแดน (นศท.)
9 37964 5 14 9 นาย สุชาครีย์ ศุภนิทัศนาภร ดนตรีสากล T612
10 37997 5 14 10 นาย นันทวัฒน์ สกุลทองดี หมากรุกไทย
11 37999 5 14 11 นาย ปฏิพัฒน์ พิกุลแก้ว ทักษะเกษตร
12 38007 5 14 12 นาย ศุภกร ทรัพย์ไพบูลย์ชัย หมากรุกไทย
13 38038 5 14 13 นาย ธนกฤต พวงแก้ว หมากรุกไทย
14 38205 5 14 14 นาย กัมพล น้อยทะเล ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
15 38252 5 14 15 นาย ณัฐกรณ์ ปะอันทัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 38257 5 14 16 นาย ธนกร พิมพ์กลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน T301
17 38292 5 14 17 นาย ชยานนท์ ม้วนโคกสูง รักษาดินแดน (นศท.)
18 38300 5 14 18 นาย นวพล บุตรไชย รักษาดินแดน (นศท.)
19 38308 5 14 19 นาย อชิระ อึ้งสกุล รักษาดินแดน (นศท.)
20 38310 5 14 20 นาย อภิสิทธิ์ นาคประกอบ วาดภาพระบายสี T
21 39389 5 14 21 นาย ณัฐภัทร โพธิ์ทอง รักษ์โรงเรียน
22 41238 5 14 22 นาย จิรภัทร กองฟู รักษาดินแดน (นศท.)
23 41239 5 14 23 นาย ธนกฤต เดียงสา ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 41241 5 14 24 นาย วงศ์ทนง แก้วกาฬ สภานักเรียน T226
25 38026 5 14 25 นางสาว วรัญญา ชุ่มพระ ลูกเสือกองพิเศษ
26 38055 5 14 26 นางสาว กรกช ใจกระจ่าง รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
27 38058 5 14 27 นางสาว จุฑาทิพย์ น้อยเกิด คัดเขียนไทย
28 38155 5 14 28 นางสาว สิริวิมล อินทรหะ วาดเส้นแสงเงา T
29 38200 5 14 29 นางสาว อมรรัตน์ ไชยต้นเทือก วอลเลย์บอล
30 38201 5 14 30 นางสาว อมราพร คำภานุช วอลเลย์บอล
31 38228 5 14 31 นางสาว จีราวดี ลับดีพะเนาว์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย T
32 38229 5 14 32 นางสาว ชนากานต์ ภาคอรรถ รักแคคตัส
33 38313 5 14 33 นางสาว ญาณิศา รับรอง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital T802
34 41243 5 14 34 นางสาว กันยามาส พิสิษฐ์ชัยณรงค์ วอลเลย์บอล
35 41244 5 14 35 นางสาว พัชรพันธ์ ปิยะรุ่งบัณฑิต สภานักเรียน T226
36 41245 5 14 36 นางสาว วชิราภรณ์ สิทธิ์สูงเนิน อาหารไทยในวรรณคดี
37 41246 5 14 37 นางสาว ศิริรักษ์ สิทธิเวช หนังสือเล่มเล็ก T703
38 41247 5 14 38 นางสาว สุชานาถ นกกระโทก วอลเลย์บอล
39 41248 5 14 39 นางสาว อริสรา บัณฑิตวงษ์ สภานักเรียน T226

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)